വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 21, 2010

സക്കറിയ

k-¡-dn-b- ]-¿-óq-cnð- {]-kw-Kn-¨-Xv- am-[y-aw- ]-{Xw- dn-t¸mÀ-Sv- sN-bv-X-Xv- C-§-s\-bm-Wv-:- "-"-ssew-Kn-I-X-sb- Aw-Ko-I-cn-¨m-Wv- H-fn-{]-Øm-\-am-b- Im-e-¯v- aC-S-Xp-]-£w- {]-hÀ-¯n-¨-Xv.- C-ó-Xv- `o-I-c-am-b- k-¦p-Nn-X-Xz-¯n-te-¡v- a-S-§n-bn-cn-¡p-óp.- C-Xnð-\n-óv- kz-bw- \-ho-I-cn-¨n-sñ-¦nðIm-ew- A-Xn-s\- I-S-óv-t]m-Ipw.- C-S-Xp-]-£w- £-bn-¡p-ó-Xv- tI-c-f-¯n-\pw- C-´y-¡pw- \-ñ-X-ñ.- A-Xp-sIm-ïv- A-hÀ- kz-bw- Xn-cp-¯m-³ X-¿m-dm-h-Ww.- tI-c-f-¯n-se- bm-{X-¡mÀ- kv-{Xo-I-fp-sam-cp-an-¨p-Å- bm-{X-IÄ- Np-cp-t¡-ï- Im-ew- A-Xn-{I-an-¨n-cn-¡p-óp.- a-tô-cn- kw-`-h-¯nð- H-cp- kv-{Xo-bp-sS- h-kv-{Xm-t£-]w- sN-bv-X-Xv- ]p-tcm-K-a-\w- A-h-Im-i-s¸-Sp-ó- h-\n-Xm-kw-L-S-\-bp-sS- {]-hÀ-¯-I-cm-Wv.- Un-ssh-F-^v-sF-bpw- ]n-Un-]n-bp-am-Wv- D-®n-¯m-s\- ho-Sp-h-f-ªv- ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv....-'-'-(P-\p-h-cn- 10,- am-[y-aw).-

C-hn-sS- k-¡-dn-b- Ku-c-h-am-b- H-cp- {]-iv-\-am-Wv- kw-hm-Z-¯n-\p-th-ïn- ap-tóm-«v- h-bv-¡p-ó-Xv.- hn-Im-c-hn-t£m-`-§Ä-sIm-tïm- ssI-bm-¦-fn-sIm-tïm- ]-cn-l-cn-¡m-hp-ó-tXm,- ]-cn-l-cn-t¡-ï-tXm- B-b- H-cp- {]-iv-\-a-ñ- A-t±-lw- D-ó-bn-¡p-ó-Xv.- a-dn-¨v,- tem-I-hym-]-I-am-bn- a-\p-jyÀ-¡n-S-bnð- kw-LÀ-j-¯n-\pw- kw-hm-Z-¯n-\pw- hn-hm-Z-¯n-\pw- A-[n-Im-c- \n-jv-Im-k-\-§Ä-¡pw- Im-c-W-am-hm-dp-Å- H-cp- {]-iv-\-]-cn-k-c-am-Wv.-

D-®n-¯m-³ ]-c-kv-{Xo- _-Ô-¯n-teÀ-s¸-Sp-ó- km-l-N-cy-¯nð- ]n-Sn-¡-s¸-Sp-óp- F-ó-Xv- am-[y-a-§Ä-¡pw- Im-Wn-IÄ-¡pw- l-cw- ]-I-cp-ó- Im-gv-N-bm-Wv.- F-ómð- Cu- kw-`-hw- k-¡-dn-b- I-cp-Xp-ó- (]-d-bp-ó)- t]m-se- tI-c-f-¯n-se- G-sX-¦n-epw- H-cp- kw-L-S-\-bp-sS- k-¦p-Nn-X- a-t\m-`m-h-¯n-sâ- ^-e-am-sW-óv- ]-d-bm-³ I-gn-bp-tam-?- ssew-Kn-I-Po-hn-X-¯nð- H-cp- \n-b-{´-W-hpw- B-h-iy-an-sñ-óv- I-cp-Xp-ó-Xm-bn- \mw- hn-iz-kn-¡p-ó- A-ta-cn-¡-bn-em-Wv- {]-kn-U-âv- _nð- ¢n-â-s\- C-cp-]-¯n-c-ïp-Im-cn- tam-Wn-¡- se-hn-³kv-In-bp-am-bn- -"-i-cn-b-ñm-¯- _-Ôw-'- Dïm-sbó shdpw- kw-ib¯n-sâ t]cnð- Cw-]o-¨v- sNbv-XXv.- Atacn-¡t]m-sem-cp- hn-Ikn-X ap-Xem-fn-¯ DZm-c P\m-[n-]Xy- cm-Py-¯v- tam-Wn-¡ sehn-³-kv-In-¡v- ]cm-Xn-bn-ñm-ªn-«pw- kl{]hÀ-¯Ibm-b en-³-U{Sn-]v- tNmÀ-¯n-b t^m¬- kw-`m-jWs¯ Ahew-_n-¨v- tIm-em-le§fpw- A[n-Im-c \n-jv-Im-k\w-hscbpw- \SóXv- F´p-sIm-ïm-Wv?
-

H-cp- ¢n-â-sâ- Im-cyw- am-{X-a-ñ- C-Xv.- km-{am-Py-Xz-s¯-bpw- ^m-jn-k-s¯-bpw- sN-dp-¯p-sIm-ïv- ]-{X-{]-hÀ-¯-\-hpw- kmw-kv-Im-cn-I- {]-hÀ-¯-\-hpw- \-S-¯p-ó- A-ta-cn-¡-¡m-c-\m-b- A-e-Iv-km-ïÀ- tIm-Iv-t_-¬- {]kn-²o-Icn-¡p-ó "Iu-ïÀ-]ôv'- DÄ-s¸sS an-¡ am-[y-a§fn-epw- Atacn-¡³- sk\äÀ-am-cp-sS "Ahn-ln-X _Ô'-s¯¡p-dn-¨v- ^o-¨dp-Ifpw- NÀ-¨Ifpw- \SóXm-bn- \ap-¡v- Im-Wm³- Ign-bpw.- Iu-ïÀ- ]ônð- Um-hn-Uv- tdm-U³- Fgp-Xn-b te-J-\w- hn-hm-ln-X-cm-b- `-c-Wm-[n-Im-cn-IÄ- ]-c-kv-{Xo-I-fp-am-bn- th-gv-N-bn-teÀ-s¸-«-Xn-s\-bm-Wv- Nn-{Xo-I-cn-¡p-ó-Xv.- P-¸m-\n-epw- {_n-«-\n-epw- a-äv- hn-I-kn-X- ap-X-em-fn-¯- cm-Py-§-fn-epw- ssew-Kn-I-_-Ô-s¯- Np-än-¸-än- hn-hm-Z-§Ä- ]-Xn-hm-Wv.- A-Sp-¯-Im-e-¯v- AbÀ-e-³Un-se- A-dp-]-Xp-Im-cn-bm-b- tdm-_n-³k-Wp-am-bn- ]-s¯m-¼-Xp-Im-c-sâ- ssew-Kn-I-_-Ôw- am-[y-a-§-fn-epw- t»m-Kp-I-fn-epw- h-en-b- tIm-em-l-e-am-Wv- kr-ãn-¨-Xv.- am-{X-a-ñ- N-cn-{X-]-Þn-X-\m-b- tUm.- Fw- Kw-Km-[-c-³ ap-Én-§-fpw- I-ayq-Wn-kv-äp-Im-cp-an-ñm-¯-Xp-sIm-ïv- H-cp- Ip-g-¸-hp-an-ñm-sX- \n-e-\n-ev-¡p-ó-Xm-bn- \n-co-£n-¨- P-¸m-\nð-t¸m-epw- "-hn-hm-tl-X-c- _-Ô-§Ä-'- \n-c-h-[n- hn-hm-Z-§Ä-¡v- Im-c-W-am-bn-«p-ïv.-

hn-hmtlXc ssew-Kn-I_Ôw F-´p-sIm-ïv- tem-I- hym-]-I-am-bn- kw-i-b-Zr-ãn-tbm-sS- ho-£n-¡-s¸-Sp-I-bpw- Nn-e-t¸m-sg-¦n-epw- B-{I-an-¡-s¸-Sp-I-bpw- sN-¿p-óp- F-ó-Xv- Ku-c-h-am-b- {]-iv-\-am-Wv.- \m-ev- hn-hm-lw- I-gn-¡p-I-tbm,- ]-e- L-«-§-fn-em-bn- ]-e- hn-hm-l-§Ä- sN-¿p-I-tbm- sN-¿p-ó-Xnð-\n-óv- hn-`n-ó-am-bn- hn-hm-tl-X-c-_-Ôw- kw-i-bn-¡p-ó-Xn-sâ- ap-Jy-Im-c-Ww- an-¡-hm-dpw- Cu- _-Ô-¯n-sâ- H-cp- h-i-¯v- H-cp- C-c-bp-sï-ó-Xm-Wv.- A-Xp-sIm-ïm-Wv- jm-\n-tamÄ- D-kv-am-\v- a-äv- ]p-cp-j-òm-cm-b- tIm-¬-{K-Êp-Im-cnð-\n-óv- hy-Xy-kv-X-am-b- kz-c-ap-ïm-hp-ó-Xv.- cm-Pv-tam-l-³ D-®n-¯m-s\-ó- tIm-¬-{K-Êv- t\-Xm-hv- (G-Xv- t\-Xm-hpw)- F-hn-sS- t]m-Ip-só-ópw- F-´p- sN-¿p-I-bm-sW-ópw- t\m-¡m-\pw- C-S-s]-Sm-\pw- a-tô-cn-bn-se- (a-sä-hn-sS-bp-ap-Å)- P-\-§Ä-¡v- (A-h-cnð- Un-ssh-F-^v-sF-bpw- ]n-Un-]n-bpw- DÄ-s¸-Spw)- A-h-Im-iw- D-tïm- F-ó-Xm-Wv- H-cp- {]-iv-\w.- ssew-Kn-I- Po-hn-X-hp-am-bn- _-Ô-s¸-«v- {]-Xy-£-¯nð- ssh-cp-[y-sa-óv- tXm-óp-ó-Xm-sW-¦n-epw- B-tcm-Ky-I-c-am-b- H-cp- kw-hm-Z- ]-c-¼-c- tem-I-hym-]-I-am-bn- C-óv- \-S-¡p-óp-ïv.- G-ä-hpw- H-Sp-hn-em-bn- Um-hn-Uv- tdm-U-³ Iu-ïÀ- ]-ônð-- teJ\w- k¡dn-bsbt¸m-ep-Å DZm-c ssew-Kn-Ihm-Zn-IÄ- \nÀ-_Ôam-bpw- hm-bn-¨n-cn-t¡ïXm-Wv.-

hdp-Xn-bp-sSbpw- km-¼¯n-I¯IÀ-¨bp-sSbpw- Im-e¯v- s]®p-§Ä- ico-cw- hn-ev-¡p-ó KXn-tISv-Xsóbm-Wv- Atacn-¡bn-epw- NÀ-¨ sN¿p-óXv.- Btcm-Ky-Icam-b kv-{Xo-þ]p-cp-j _Ôsaómð- F´m-sWóv- \nÀ-hNn-¡m³- \mw- \nÀ-_Ôn-Xcm-hp-óXn-sâ km-lNcy-am-Wv- kq-Nn-¸n-¡p-óXv.- kz-X{´hpw- kz-Ohp-am-b ssew-Kn-I _Ôsaómð- Cóv- tem-Ihym-]Iam-bn- kv-{Xo-hn-cp-²Xbpw- kv-{Xo-IÄ-¡p-taep-Å ssItbähp-am-bm-Wv- ]cn-Wan-¡p-óXv.- Po-hn-X¯n-sâ A\n-hm-cy-Xbnð- ]p-cp-jm-[n-]Xy- aq-ey-¯n-sâ CcIfm-bn- kv-{Xo-IÄ- ico-cw- hn-ev-¡p-Itbm,- kv-{Xo-Isf ]p-cp-j³- Io-gS¡p-Itbm- sN¿p-ó AhØbm-Wv- an-¡hm-dpw- tem-Ihym-]Iam-bn- \S¡p-óXv.- AXp-sIm-ïp-Xsó kv-{Xo-hm-Z ap-tóä§Ä- Dïm-¡p-ó Xn-cn-¨dn-hv- Hcp-hi¯v- Btcm-Ky-Icam-bn- hn-Ikn-¡p-t¼m-gpw- adp-hi¯v- BtKm-fhð-¡cWhpw- km-¼¯n-I A[n-\n-thihpw- kv-{Xo-]p-cp-j_Ôs¯ shdpw- ssew-Kn-I hy-hkm-bam-¡n- am-än-bn-«p-ïv.- amw-k¡¨hSam-bn- A[x-]Xn-¨ ]p-¯³- DZm-c ssew-Kn-I _Ôs¯ {]Xn-\n-[m-\w- sN¿p-ó cm-Pv-tam-l³- D®n-¯m-s\ ]cky-am-bn- \ym-bo--Icn-¡m³- F§s\bm-Wv- k¡dn-bsbt¸m-sem-cp- P\m-[n-]Xy-hm-Zn-¡v- Ign-bp-óXv.-

ap-Xem-fn-¯ tem-I{Iaw- ASn-t¨ð-¸n-¡pó- PoÀ-W kw-kv-Im-c¯n-sâ `m-Kam-bn- hen-sbm-cp- hn-`m-Kw- P\X ab¡p-acp-ón-\pw- aZy-¯n-\pw- hy-`n-Nm-c¯n-\pw- ASn-as¸Sp-óp-sïósXm-cp- bm-YmÀ-Yy-am-Wv.- Fómð- ]p-Xp-hÀ-jm-tLm-j¯n-t\m- {In-kv--akv- BtLm-j¯n-t\m- tIm-Sn-¡W¡n-\v- cq-]bp-sS aZy-hn-ev-]\ tIcf¯nð- \SóXn-s\ am-[y-a§sfm-ópw- Çm-Ln-¡p-Ibñ sNbv-XXv.- ]Icw,- \n-µn-¡pw-hn-[am-Wv- hmÀ-¯IÄ- AhXcn-¸n-¨Xv.- Btcm-Ky-ap-Å Hcp- kaq-l¯n-sâ Ahkm-\ e£Whpw- A{]Xy-£amhp-óXnð- XoÀ-¨bm-bpw- CXnð- Ip-Sp-§n-t¸m-bhÀ-¡p-t]m-epw- thhem-Xn-bp-ïv.- ^m-jn-ks¯ [o-cam-bn- sNdp-¡p-ó k¡dn-b a\p-jy-Xz- hn-cp-²hpw- kv-{Xo-hn-cp-²hp-am-b bp-àn-sb Dñw-Ln-¡m³- C\n-sb¦n-epw- kó²am-hWw.-

hÀ-j§Ä-¡v- ap-¼v- k¡dn-b hn- Sn- Ip-am-c³-am-kv-äÀ- A\p-kv-acW¯nð- ]dbm³- Xp-S§n-b asäm-cp- Im-cy-ap-ïv.- ]ïv- Iayq-Wn-kv-äp-ImÀ- \ñhcm-bn-cp-sóó al¯m-b Iïp-]n-Sn--¯am-WXv.- Fóm-en-t¸mÄ- Sn- ]n- cm-Po-hsâ t\m-hð- hm-bn-¨Xp-sIm-tïm,- ]m-tecn- am-Wn-Iy-saó kn-\n-a IïXp-sIm-tïm- F´m-sWódn-bn-ñ k¡dn-bbpw- ]ïv- Iayq-Wn-kv-äp-ImÀ- ssew-Kn-I DZm-chm-Zn-Ifm-bn-cp-sóóv- ]dbm³- Xp-S§n-bn-cn-¡póp! - Iayq-Wn-kv-äp-Im-cpw- ap-Én-§fp-an-ñm-¯Xp-sIm-ïm-Wv- P¸m-\nð- Ip-g¸§fn-ñm-¯sXóv- ASp-¯Im-e¯m-Wv- Ncn-{X]Þn-X\m-b tUm.- Fw- Kw-Km-[-c-³ I-ïp-]n-Sn-¨-Xv-!- G-Xm-bm-epw- H-cp-h-i-¯v- k-Zm-Nm-c- k-òmÀ-K-hm-Zn-bm-b- Sn- ]n- cm-Po-h-s\-t¸m-ep-Å-hÀ- ]-ïv-ap-X-te- I-ayq-Wn-kv-äp-ImÀ- s]-®p-]n-Sn-b-òmÀ-¡pw- I-Åp-Ip-Sn-b-òmÀ-¡pw- Im-hð-¡m-cm-bn-cp-só-óv- ]-d-bp-I-bpw- a-dp-h-i-¯v- k-¡-dn-b-sb-t¸m-ep-Å-hÀ- ]-ïv- ap-X-te- Xp-S-§n-b- B- ]m-X- ssI-hn-Sm-sX- D-®n-¯m-òmÀ-¡v-Iq-Sn- I-ayq-Wn-kv-äp-ImÀ- Im-hð-\nð-¡-W-sa-óv- D-Zv-tLm-jn-¡p-I-bpw- sN-¿p-t¼mÄ- \-ò-bp-sS-bpw- a-\p-jy-Xz-¯n-sâ-bpw- N-cn-{X-t_m-[-¯n-sâ-bpw- X-cn-s¼-¦n-epw- A-h-ti-jn-¡p-ó- a-e-bm-fn-IÄ- C-hn-sS-bp-sï-óv- hn-fn-¨p-]-d-bm-\p-Å- BÀ-P-hw- \n-e-\nÀ-¯-W-tam- F-ó-Xm-Wv- tNm-Zyw.- A-`n-{]m-b-§Ä- ]-d-bm-\pw- tIÄ-¡m-\pw- kw-hm-Z-¯n-teÀ-s¸-Sm-\pw- F-gp-¯p-ImÀ-¡v- am-{X-a-ñ- F-ñm- ap-\p-jyÀ-¡pw- A-h-Im-i-ap-ïv.- \-½p-sS- {Km-a-§-fn-se- km-[m-c-W- a-\p-jyÀ- BÀ-Pn-¨- aq-ey-t_m-[-s¯-bpw- N-cn-{X-t_m-[-s¯-bpw- ]-cn-l-kn-¡p-t¼mÄ- A-hÀ-¡v- \n-Ê-lm-b-X-bnð- X-e-Ip-¯n-ho-gm-t\m- hn-Im-c-hn-t£m-`-¯nð- X-Ån-¡-b-dm-t\m- am-{X-ta- I-gn-bq- F-óm-Wv- N-cn-{Xw- \ð-Ip-ó- ]m-Tw.- A-Xp-sIm-ïv- _p-²n-im-en-I-fpw- Iu-i-e-¡m-cpw- F-gp-¯p-Im-cpw- {]-`m-j-I-cp-am-b- _p-²n-Po-hn-IÄ- kz-´w- A-cm-P-I- A-cm-{ão-b- sl-U-Wn-k-s¯- B-ZÀ-i-hð-¡-cn-¡p-t¼mÄ- Im-Wn-I-fpw- tIÄ-hn-¡m-cp-am-b- km-[m-c-W- a-\p-jyÀ- X-§Ä- sh-ñp-hn-fn-¡-s¸-Sp-I-bm-tWm- F-óv- kw-i-bn-¡pw.- \n-§Ä-s¡m-¸-ap-Å- "-A-hÄ-'- sh-dp-sam-cp- C-c-bm-tWm- F-ó- \ym-b-am-b- Dð-¡-Wv-T-bpw- B-i-¦-bpw- A-hÀ- {]-I-Sn-¸n-¡pw.- kq-cy-s\-ñn-I-sf- A-hÀ- `-b-s¸-Sp-óp.- am-{X-a-ñ- C-cp-«n-sâ- a-d-hnð- _-joÀ- tIÄ-¸n-¨- `-bm-\-I-am-b- "-i-Ð-§-fp-'-sS- tem-I-s¯-bpw- A-hÀ- `-b-¡p-óp.- ]-¿-óq-cnð- am-{X-a-ñ- ]m-te-cn-bn-epw- Nn-´n-¡p-ó- a-\p-jyÀ- A-h-ti-jn-¡p-ón-tñ- F-ó-Xv- am-{X-am-Wv- C-t¸mÄ- \-s½- A-e-t«-ï-Xv.-

tUm.- ]n- sI t]m-¡À