വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 28, 2011

മദ്യം

“മദ്യം കണ്ണിരു കുടിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം സ്ത്രീകളെ ആണ്....”

കണ്ണീർകുടിക്കണ്ട പെണ്ണ് മദ്യവും കുടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു പറയുന്നത് ദഹിക്കാത്ത സാമാന്യബോധം “വേദനിക്കുന്നു”എന്നത് ഒരു പൈകിളി വേദനയാണ്!

ഇതിലൂടെ പെൺ കണ്ണീറിനു ഒരു ലളിതവൽക്കരണം കൂടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാരണവും ഒന്നു പരിക്ഷിച്ചാൽ അവളെ സമീപിക്കണ്ട, കാണണ്ടത് ബിവെറേജിലെ “കുളിരാണ്” എന്ന രീതി ആഡ്യത്വ മനഭാവം
കൂടിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ എന്ന വെക്തിയുടെ മാത്രം നീധിയല്ല, മറിച്ചു ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്ന ചട്ടകൂട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിടുക എന്നും കൂടിയാണ്. അതിനു ഏറേ എളുപ്പം പറയുന്ന ആളുടെ ശരിരത്തേകുറിച്ചും, നിറത്തേകുറിച്ചും, കുലത്തേകുറിച്ചും ഓർമിപ്പിക്കലാണ്.

പെണെങ്കിൽ അവൾ രുചികരമയ ഇറച്ചിയാണ്, പുരുഷൻ ചേർന്നാൽ കാമമാണ്. ഇത് മുൻവിധിയല്ലെന്നും, അതിനൊരു വെക്തമായ ഭരണകൂട കുതന്ത്രമാണെന്നുമുള്ളത് നിശ്വമായി ചിന്താ ശേഷിയുള്ളവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് നടപ്പാക്കപെടുന്നത്. ഭിന്നിച്ചു ലക്ഷ്യം നേടുക എന്നത് പഴയതാണെങ്കിലും, ഇപ്പോഴും പുതുമോയോടേയും എളുപ്പത്തിലും നടപ്പാക്കപെടുന്നതാണ്.

വീട് എന്നത് ഒരു ചിട്ടായാണെന്നും, ഉമ്മറ പടിക്ക് പുറത്ത് എന്തുമാവാമെന്നതും പകൽ മാന്യതയുടെ കൊഞ്ചലാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മറപടിയിൽ ഞങ്ങളില്ലെന്നും, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മരപാടിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുമാവാം എന്നുമാണ് തുലാവർഷ പെരുമഴയിൽ വള്ളമടിച്ചുകൊണ്ട് വളുടെ ഉമ്മറപടിയിരുന്നുകൊണ്ട് പാറഞ്ഞ ലളിതമായ മാറുപടി!!!