തിങ്കളാഴ്‌ച, മാർച്ച് 22, 2010

ഇസ്ളാമിക തീവ്രവാദം സാമ്രാജ്യത്വ സൃഷ്ടി

""kw-i-b-te-i-sa-s\y- F-t¸m-gpw- \o-Xn-bp-sS-]-£-¯p- \nð-¡p-I- F-ó-Xm-Wv- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-b-¯n-s³d- G-ä-hpw- i-Iv-X-am-b- A-´À-[m-c.- hn-«p-ho-gv-N-bn-ñm-¯- ss\-Xn-I-X-bpw- A-\o-Xn-s¡-Xn-cm-b- \n-c-´-c- k-a-c-hpw- A-Xn-s³d- P-\n-X-I- kz-`m-h-am-Wv.-'-'- P-am-A-s¯- C-Ém-an-bp-sS- tI-c-f-¯n-se- h-Iv-Xm-¡-fnð- {]-ap-J-\m-b- kn- Zm-hq-Zv- am-[y-aw- Zn-\-]-{X-¯nð- F-gp-Xn-b-Xm-Wv- Cu- h-cn-IÄ.- C-sXm-cp- X-c-¯n-ep-Å- kz-Xz-t_m-[-\nÀ-an-Xn-X-só-bm-Wv.- \o-Xn-bp-sS-]-£-¯v- F-t¸m-gpw- \nð-¡p-ó-h-cpw- hn-«p-ho-gv-N-bn-ñm-¯- ss\-Xn-I-X- {]-I-Sn-¸n-¡p-ó-h-cpw- A-\o-Xn-s¡-Xn-cm-bn- \n-c-´-c-am-bn- t]m-cm-Sp-ó-h-cp-am-Wv- C-Ém-an-I- P-\-X- F-óp-]-d-bp-t¼mÄ- a-äp- a-X-cm-jv-{So-b-¡mÀ-¡n-ñm-¯- H-cp- k-hn-ti-j-X- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-b-¯n-\v- NmÀ-¯n-s¡m-Sp-¡m-\m-Wv- {i-an-¡p-ó-Xv.- a-X-s¯- B-kv-]-Z-am-¡n-bp-Å- G-Xv- cm-jv-{So-b-¯n-s³d-bpw- \o-Xn- a-X-]-c-am-b- \o-Xn-bm-Wv.- A-h-sc- \-bn-¡p-ó- \o-Xn-t_m-[w- a-X-¯n-s³d- \o-Xn-t_m-[-am-Wv.- A-h-cp-sS- A-\o-Xn-sb-ó-Xv- a-X-¯n-\mð- \n-iv-N-bn-¡-s¸-Sp-ó- A-\o-Xn-bm-Wv.- ln-µp-Xzcm-jv-{So-b-hpw- C-ÉmanI cm-jv-{So-b-hpw- ss{I-kv-X-h- cm-jv-{So-b-hpw- C-Xnð-\n-óv- apIv-X-añ.-

C-Ém-an-I-cm-jv-{So-b-s¯-¡p-dn-¨p-Å- P-am-A-s¯- C-Ém-an-bp-sS- Cu- A-h-Im-i-hm-Z-s¯- Iq-Sp-Xð- hn-I-kn-¸n-¨v- ap-Éo-§Ä- kz-X-th- km-{am-Py-Xz-hn-tcm-[n-I-fm-Wv- F-óp-h-sc- {]-Nn-cn¸n-¡m-³ Nn-eÀ- {i-an-¨n-«p-ïv.- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-bw- s]m-Xp-hnð- ]-d-ªmð- C-t¸mÄ- km-{am-Py-Xz-¯n-s\-Xn-cm-Wv.- F-ómð- C-Ém-an-I- `-c-Ww- \n-e-\nð-¡p-óp-sh-ó-h-Im-i-s¸-Sp-ó- ku-Zn- A-td-_y- A-ta-cn-¡-³]-£-¯m-Wv.- C-ón-t¸mÄ- km-{am-Py-Xz-hn-cp-²- \n-e-]m-sS-Sp-¡p-óp-sï-¦n-epw- G-Xm-\pw- hÀ-j-§Ä-¡p-ap-¼v- km-{am-Py-Xz-hp-am-bn- tNÀ-óp-\n-óp-sIm-ïv- I-ayq-Wn-kv-äp-ImÀ-¡pw- a-X-\n-c-t]-£-hm-Zn-I-fm-b- ap-Énw- `-c-Wm-[n-Im-cn-IÄ-¡p-sa-Xn-sc- ]-S-\-bn-¨-h-cm-bn-cp-óp- Cu- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-b-¡mÀ.
-
1978em-Wv- A-^v-Km-\n-kv-Ym-\nð- I-ayq-Wn-kv-äp-ImÀ- A-[n-Im-c-¯nð-h-ó-Xv.- A-óv- A-^v-Km-\n-kv-Ym-\n-se- km-£-c-Xm-\n-c-¡v- H-¼-Xv- i-X-am-\-hpw- A-Xnð-X-só- kv-{Xo-I-fp-tS-Xv- sh-dpw- H-cp- i-X-am-\-hpw- am-{X-am-bn-cp-óp.- tKm-{X- ta-[m-hn-I-fp-sS- Io-gn-em-bn-cp-óp- A-ó-s¯- A-^v-Km-³ P-\-X.- I-ayq-Wn-kv-äp-ImÀ- `-c-W-ta-ä-tXm-sS- A-hn-S-s¯- k-¼-ó-cpw- A-h-cp-sS- B-{in-X-cp-sam-s¡- ]m-In-kv-Ym-\n-te-¡v- Ip-Sn-tb-dn.- Cu- A-`-bmÀ-°n- Iym-¼p-I-fn-em-Wv- I-ayq-Wn-kv-äp-hn-cp-²- Pn-lm-Zn- {]-kv-Ym-\-¯n-\v- A-ta-cn-¡- hn-¯p-]m-In-b-Xv.-
B-[p-\n-I- hn-Zym-`ym-kw- e-`n-¨n-«n-ñm-¯-h-cpw- ^yq-Uð- ta-[m-hn-Xz-s¯- X-e-hn-[n-t]m-se- Aw-Ko-I-cn-¡p-ó-h-cp-am-b- A-^v-Km-³ A-`-bmÀ-°n-IÄ- "-"-ssZ-h-hn-cp-²- I-ayq-Wn-kv-äv-'-'- `-c-W-¯n-s\-Xn-cm-bn- A-ta-cn-¡-³ Nm-c-kw-L-S-\-bp-sS- H-¯m-i-tbm-sS- C-Ém-an-I-Pn-lm-Zn-\p-Å- {]-kv-Ym-\-am-bn- am-ä-s¸-Sp-I-bm-bn-cp-óp.- ]m-In-kv-Ym-\n-se- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-b-¡m-cp-sS- ]n-´p-W-tbm-sS-bpw- A-ta-cn-¡-bp-sS- A-\p-{K-lm-in-Êp-I-tfm-sS-bpw- {]-hÀ-¯n-¨- C-¡q-«-cm-Wv- A-^v-Lm-\n-kv-Ym-\n-se- {]-Xn-hn-¹-h-¯n-\v- t\-Xr-Xzw-sIm-Sp-¡p-I-bpw- A-^v-Lm-\n-kv-Ym-s³d- N-cn-{X-¯nð- B-Zy-s¯- C-Ém-an-kv-äv- K-h-¬-sa-³dn-\v- ap-Pm-ln-Zo-³ `-c-W-¯n-\v- Xp-S-¡w-Ip-dn-¡p-I-bpw- sN-bv-X-Xv.-

C-Ém-an-I- cm-jv-{So-b-¯n-s³d- s]m-Xp-[m-c-bnð- h-cp-ó- H-óm-Wv- Xm-en-_m-³.- hn-ZymÀ-°n- F-óm-Wv- B- ]-Z-¯n-s³d- AÀ-°w.- A-ta-cn-¡-¡m-cpw- ku-Zn-þ-KÄ-^v- `-c-Wm-[n-Im-cn-I-fp-sam-s¡- km-¼-¯n-I- k-lm-bw-\ð-In- h-ón-cp-ó- ap-Énw- a-X- ]m-T-im-e-I-fnð- ]-Tn-¨p-h-ón-cp-ó- A-`-bmÀ-°n-I-fp-sS- a-¡-fm-b- hn-ZymÀ-°n-I-fm-Wv- ]m-In-kv-Ym-\nð- Xm-en-_m-³ cq-]o-I-c-W-¯n-\v- D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯-s¸-«-Xv.- A-ta-cn-¡-³ ]n-´p-W-tbm-sS- A-^v-Lm-\nð- cq-]-s¸-Sp-¯n-sb-Sp-¯- ap-Pm-ln-Zo-³ `-c-Ww- A-gn-a-Xn-bn-epw- a-äp-sIm-Å-cp-Xm-bv-a-I-fn-epw-s]-«v- X-IÀ-ó-t¸mÄ- Cu- hn-ZymÀ-°n-I-sf-bm-Wv- A-ta-cn-¡-³ ]n-´p-W-tbm-sS- ]m-In-kv-Ym-³ H-cp- C-S-s]-Sð- i-Iv-Xn-bm-bn- h-fÀ-¯n-s¡m-ïp-h-ó-Xv.- ]m-In-kv-Ym-³ ssk-\y-¯n-s³d- c-l-ky-]-¦m-fn-¯-t¯m-sS- Xm-en-_m-³ \-S-¯n-b- Cu- I-S-óp-I-b-ä-¯nð- A-^v-Lm-³ `-c-Ww- A-h-cp-sS- sNmð-¸-Sn-bn-em-bn- am-dn.- kv-{Xo-bm-bn- P-\n-¨-h-scm-s¡- X-S-h-d-bnð- I-gn-bp-ó- {]-Xo-Xn-bm-Wv- Xm-en-_m-³ `-c-W-¯n-³Io-gnð- D-ïm-b-Xv.-

A-^v-Km-\n-kv-Ym-\nð- cq-]o-Ir-X-am-b- H-cp- I-ayq-Wn-kv-äv- K-h-¬-sa-³dn-s\- X-IÀ-¡p-ó-Xnð- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-bw- h-ln-¨- ]-¦v- C-Xm-sW-¦nð- ap-Énw- `q-cn-]-£- cm-Py-§-fnð- \n-e-hn-ep-ïm-bn-cp-ó- a-X-\n-c-t]-£- K-h-¬-sa-³dp-IÄ- A-«n-a-dn-¡p-ó-Xnð- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-bw- h-ln-¨- ]-¦v- sN-dp-X-sñ-óv- c-ïmw- tem-I- bp-²m-\-´-c-Im-e-L-«-s¯- A-\p-`-h-§Ä- hy-Iv-X-am-¡p-óp-ïv.-

F-ómð- thÄ-Uv- t{S-Uv-sk-³d-dn-s³d- X-IÀ-¨-tbm-sS- A-ta-cn-¡-³ km-{am-Py-Xz-hpw- a-äp- km-{am-Py-Xz-i-Iv-Xn-I-fpw- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-b-¯n-s\-Xn-cm-bn- Ip-cn-ip-bp-²w- {]-Jym-]n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv.- X-òq-ew- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-b-¯n-\v- I-ayq-Wn-k-t¯m-Sp-Å- i-{Xp-X- a-b-s¸-Sp-t¯-ïn-h-ón-cn-¡p-óp- F-óp- am-{X-a-ñ- G-ä-hp-ap-d-¨- km-{am-Py-Xz-hn-cp-²-t¸m-cm-fn-IÄ- X-§-fm-sW-óv- h-cp-¯m-\p-Å- {i-a-hpw- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-b-¡mÀ- \-S-¯p-óp-ïv.- km-{am-Py-Xz-s¯-¡p-dn-¨v- Xn-I-¨pw- D-]-cn-¹-h-am-b- k-ao-]-\-am-Wv- C-hÀ-¡p-Å-Xv.- km-{am-Py-Xz-sa-ó-Xv- ap-X-em-fn-¯-¯n-s³d- ]-c-tam-ó-X- L-«-am-Wv.- F-ómð- P-am-A-s¯- C-Ém-an- A-S-¡-ap-Å- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-b-¡mÀ- ap-X-em-fn-¯-¯n-s\-Xn-c-ñ.- km-¼-¯n-I-am-b- A-k-a-Xz-sa-ó-Xv,- ap-X-em-fn-¯-sa-ó-Xv,- ssZ-h-\n-iv-N-b-am-sW-ópw- A-Xnð- A-kzm-`m-hn-I-am-bn- H-ópw-X-só-bn-sñ-óp-am-Wv- A-h-cp-sS- \n-e-]m-Sv.-

A-Xp-sIm-ïp-X-só- km-{am-Py-Xz-¯n-s³d- B-Zn-cq-]-am-b- ap-X-em-fn-¯- hy-h-kv-Y- X-IÀ-¡m-\-ñ- a-dn-¨v- B- hy-h-kv-Y-bp-sS- A-\-´-c-^-e-am-bn- ]mÀ-i-hð-¡-cn-¡-s¸-Sp-ó-h-sc- kw-L-Sn-¸n-¨v- A-h-cp-sS- Xmð-¡m-en-I- {]-iv-\-§Ä-¡v- ]-cn-lm-cw- Im-Wp-I- F-ó- ]-cn-an-X- ap-{Zm-hm-Iy-am-Wv- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-b-¡mÀ- ap-tóm-«p-sh-bv-¡p-ó-Xv.- a-dp-`m-K-¯v- ap-Éoweo-Kn-s\-t¸m-ep-Å- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-b-¡m-cm-h-s«- ]-c-ky-am-b- km-{am-Py-Xz- {]o-W-\- \n-e-]m-Sv- \-S-¯p-I-bp-am-Wv.-

P-am-A-s¯- C-Ém-an-X-só- C-´y-bn-se- ap-Jy- I-ayq-Wn-kv-äv- {]-kv-Ym-\-am-b- kn-]n-sF- (Fw)-s\- ]n-´p-W-bv-¡p-ó-X-ñ- a-dn-¨v- A-Xn-s\- in-Yn-eo-I-cn-¡m-\p-X-Ipw-hn-[w- h-fÀ-óp-h-cp-ó- kz-Xz-cm-jv-{So-b-hm-Zn-I-sf- ]n-´p-W-bv-¡m-\pw- A-h-sc- im-Iv-Xo-I-cn-¡p-I-h-gn- X-§-fp-sS- t\-Xr-Xz-¯nð- H-cp- C-Ém-an-I-þ-Z-fn-Xv-þ-B-Zn-hm-kn- {]-kv-Ym-\-s¯- cq-]-s¸-Sp-¯m-\p-am-Wv- {i-an-¨p-sIm-ïn-cn-¡p-ó-Xv.- A-Xp-sIm-ïp-X-só- P-am-A-s¯- C-Ém-an- A-S-¡-ap-Å- C-Ém-an-I- cm-jv-{So-b-¡mÀ- F-Sp-¡p-ó- km-{am-Py-Xz-hn-cp-²- \n-e-]m-Sp-I-tfm-Sv- sF-Iy-ZmÀ-Vyw- {]-I-Sn-¸n-¡p-ó-tXm-sSm-¸w-X-só- hÀ-K-cm-jv-{So-bw- cq-]-s¸-Sp-ó-Xn-epw- h-fÀ-óp-h-cp-ó-Xn-epw- A-hÀ- Im-Wn-¡p-ó- A-k-ln-jv-Wp-X-tb-bpw- hn-tZz-j-s¯-bpw- I-ayq-Wn-kv-äp-ImÀ- Xp-d-só-XnÀ-¡m-Xncn¡m\mhnñ.

sI F thWp-tKm-]m-e³-