ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 31, 2010

തിരുത്തപെടാന്‍......?

           നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ളതു എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും
അതില്‍ ഒരുപങ്ക് നമുക്കുമുണ്ട്. നാം ഒന്നിന്റെയും കാഴ്ചകാരല്ല.
നമ്മളില്‍നിന്നും അന്യമായി ഒന്നുമില്ല. നമുടെ പാര്‍ട്ടി
എങ്ങനെയാവണമെന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥതയും
പ്രവര്‍ത്തനവുമാണ് നിശ്ചിയിക്കുന്നതു. നാം അതിനൊന്നും
പോരില്ല എന്നിടത്താണ് പോരായ്മകളുടെ ആരംഭം....!!!

          തീര്‍ച്ചയായിട്ടും ഈ പാര്‍ട്ടി ചില്ലലമാറയില്‍ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കണ്ട ഒന്നല്ല.  അത്  പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ്. ദര്‍ശനം സാക്ഷാല്‍കരിക്കണ്ട് തൗദ്യമുള്ള പാര്‍ട്ടി. ഒരു മുന്‍ മാതൃകയും നമൂക്ക് നിലവിലുള്ളതിനെ അധിജീവിക്കാനില്ല. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിനു ആവശ്യമായ ആയുധ നാം സ്വയം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിലെ
പാകപിഴയും, തിരുത്തലുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യന്‍ വിപ്ലവത്തിന്റെ
അന്വേഷ്ണം. വെയിലും, മഴയും, മഞ്ഞും കൊള്ളു. അപ്പോള്‍
തിരിച്ചറിയാവുന്നതേ ഉള്ളു പോരായ്മകള്‍ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ
ഭാഗമാണെന്നും, സമുഹത്തിന്റെ തിരുത്തലിലൂടെ മാത്രമേ
സൗന്ദര്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപെടുമെന്നതും. തിരുത്തപെടാന്‍ ഒരു
കൂട്ടരും, തിരുത്തിക്കാന്‍ മറ്റൊരുകൂട്ടരുമല്ല, നാം നമ്മെതന്നെയാണു തിരുത്തപെടണ്ടത്....!!!