ബുധനാഴ്‌ച, ജൂൺ 01, 2011

പിമ്പുകളേ ഇഷ്ടമാണ്.

എനിക്ക് പിമ്പുകളേ ഇഷ്ടമാണ്.
കാരണം അവര്‍ നന്നായി പറയും.

ഉഷ്ണപുണിനെ പൂവും ചൂടിച്ചു
പൊട്ടും ചാര്‍ത്തി കുല സ്ത്രിയാക്കും!

അവര്‍ അവരുടെ തൊഴിലില്‍ വിദഗ്ദരാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് അവര്‍
പലപ്പോഴും മാക്സിന്റെ അച്ഛനാണെന്ന ഭാവത്തില്‍
വിപ്ലവം ചിലക്കുന്നത്!

അതിലുടെ ചിലപ്പോള്‍ അമ്മയെ സ്റ്റാന്റില്‍ ഇറക്കും.
കാരണം സഖാവെന്ന വിളിയുടെ ഔന്നത്യത്തെപൊലും
സ്വന്തം പിതൃശൂന്യതക്ക് ന്യായമാക്കുന്നവരാണ്.

ചെഗുവേരയെ സ്വയം ചാര്‍ത്തി നടക്കുന്ന
ഇവര്‍ അവരുടെ അടിവസ്ത്രപോലും കമ്മ്യൂണിസം
മണക്കുമെന്നു ഹുങ്ക് പറയും!

ഇവരേ വെറുതേ വിടാം,
ലെനിന്‍ “എക്സ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ദ വേസ്റ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ്“
എന്നു പറഞ്ഞതു ഇവരെ കുറിച്ചാണ്!

ഒറ്റുകാരുടെ വായതാരിയില്‍, തണുത്തുറഞ്ഞുപോവുന്നതും,
ബെന്‍സ് കാറില്‍ അരഞ്ഞുപോവുമെന്നൊക്കെ
കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നതു പാവം മീന്‍ വില്‍പ്പനക്കാരന്‍
തൊഴിലാളിയേ പേടിപ്പിക്കാമെന്ന മൂഡത്വത്തിലാണ്!

കമ്യൂണിസമെന്നത് ഒരു കോപ്പന്റെയും സൌജന്യമല്ലെന്നു
അറിയുന്നവരാണ് “സര്‍വ്വ രാജ്യ തൊഴിലാളികളേ സംഘടിക്കുവിന്‍"
എന്ന അനിവാര്യമായ മുദ്രാവാക്യം നെഞ്ചേറ്റിയത്!

അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ കോട്ടതളങ്ങളും,
സാമ്രാജ്യത്വ ഇരിപ്പിടങ്ങളും.....
‘’നിങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപെടുവാന്‍ ഒന്നുമില്ല
കൈ വിലങ്ങുകളല്ലാതേ” എന്നതില്‍ വിറകൊള്ളുന്നത് ....!!!