ഞായറാഴ്‌ച, ജനുവരി 24, 2010

സ്ത്രിയും പുരുഷനും

]n-Sn-¡-s¸-«-Xvv- Ip-dn-bpw- J-Z-dp-an-«- D-®n-¯m-\m-b-Xp-sIm-ïv- \-ap-¡v- kv-{Xo-]p-cp-j- _-Ô-¯n-sâ- D-Zm-¯- X-e-§-sf-¡p-dn-¨v- NÀ-¨-sN-¿mw.- k-¡-dn-b-sb- tNm-Zyw-sN-bv-X-Xv- F-kv-F-^v-sF-¡m-cm-b-Xp-sIm-ïv- \-ap-¡v- amÀ-Iv-kn-kv-äv- ]mÀ-Sn-bp-sS- kmw-kv-Im-cn-I- ^m-kn-k-s¯-¡p-dn-¨v- tcm-jw- sIm-Åmw.- Iq-dp-am-dn-b-Xv- amÀ-Iv-kn-kv-äv- ]mÀ-Sn-bnð- \n-óm-I-bmð- \-½p-sS- B-i-¦- a-t\m-Pv- Ip-cn-in-¦-en-sâ- a-X-hn-izm-k-s¯- amÀ-Iv-kn-kv-äp-ImÀ- l-\n-¡p-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨m-I-s«.- F-kv-F-^v-sF-bp-sS- h-\n-Xm- t\-Xm-hn-s\- lo-\-am-b- `m-j-bnð- B-t£-]n-¨- am-Xr-`q-an- ]-{Xw- a-l-¯-c-hpw- A-¯-cw- s\-dn-tI-Sp-I-sf- tNm-Zyw-sN-bv-Xv- "-F-tSm- tKm-]m-e-Ir-jv-Wm-'- F-óv- {]-kw-K-a-t[y- ]-cm-aÀ-in-¨- kn-]n-sF- Fw- t\-Xm-hv- [r-ã-\p-am-Ip-ó- X-e-Xn-cn-ª- t_m-[w- \-ap-¡p-Np-äpw- {]-N-cn-¸n-¡-s¸-Sp-óp-ïv.- kz-´w- Ip-ªn-s\- sXm-«n-en-epw- B-cm-sâ- Ip-«o-s\- N-¡n-epw- C-«p-X-só- B-«-Ww.- P-hm-lÀ-emð- s\-lv-dp-hn-s\- te-Un- au-ïv- _m-ä-t\m-Sp- Iq-«n-s¡-«mw.- sIm-fw-_n-b-¡m-cn-¡v- cm-lp-en-sâ- Iq-sS- AÀ-[-\-á-bm-bn- \m-Sp-Np-ämw-þ-D-®n-¯m-s\-t´- tk-hm-ZÄ- hn-]p-e-s¸-Sp-¯m-³ cm-{Xn- k-ôm-c-am-bn-¡q-sS-óv- tIm--{K-kn-\-I-¯v- tNm-Zy-ap-b-cp-ó-Xnð- sX-än-ñ.- A-¯-cw- k-ôm-c-am-Wv- t{]m-Õm-ln-¸n-¡-s¸-tS-ï-sX-ópw- D-®n-¯m-sâ- a-l-Xv-Ir-Xyw- {]-IoÀ-¯n-¡-s¸-tS-ï-Xm-sW-ópw- hm-bn-«-Sn-¡p-ó-Xv- B-hn-jv-Im-c- kzm-X-{´yw- X-só.- A-§-s\- ]-d-bp-ó-Xv- k-ln-bm-sX- "-A-Xp-\n-sâ- ho-«nð- t]m-bn- ]-d-ªmð-a-Xn-'- F-óv- {]-Xn-h-Nn-¡p-ó-Xn-ep-an-tñ- D-Zm-¯-am-b- B-hn-jv-Im-c- kzm-X-{´yw-?- k-¡-dn-b- ]-d-ª-sX-s´-óv- B-Zy-am-cpw- a-\-Ên-em-¡n-bn-cp-ón-ñ.- I-ayq-Wn-kv-äv- t\-Xm-¡-sf- A-[n-t£-]n-¡p-ó-Xm-bn-cp-óp- ]-¿-óqÀ- {]-kw-K-sa-óv- A-¸p-¡p-«-³ am-j-S-¡-ap-Å- km-£n-IÄ- ]-d-ª-t¸mÄ,- A-Xp- I-Å-hpw- k-¡-dn-b- I-Åw- ]-d-bm-¯-h-\p-am-bn.- "-"-k-¡-dn-b- I-Åw- ]-d-bp-sa-óv- hn-iz-kn-¡p-ón-ñ-'-'- F-óm-Wv- ip-²-a-\-kv-I-cnð- Nn-eÀ- ]-d-ª-Xv.- ]-¿-óqÀ- {]-kw-K-¯n-sâ- ho-Un-tbm- ]p-d-¯p-h-ó-t¸mÄ- I-Åw- ]-d-ª-Xv- B-sc-óp- hy-à-am-bn.-A-Xnð-¸n-só- k-¡-dn-b-¡p-th-ïn-bp-Å- \ym-bo-I-c-W-hm-Z-¡-sc-sbm-ópw- h-ep-Xm-bn- I-ïn-«n-ñ.- I-ayq-Wn-kv-äp-Im-cp-sS- H-fn-hp-Po-hn-Xw- F-ómð,- F-t´m- kp-J-ap-Å- H-óm-sW-ó-t{X- k-¡-dn-b- a-\-Ên-em-¡n-bn-«p-Å-Xv.- ]¿óq-cp-Im-cp-sS £a A]m-cw- Xsó.- C{X ISp-¸¯n-epÅ v-Bhn-jv-Im-c kzm-X{´y-hpw- AhÀ- kln-¨p-htñm.- Fñmw- Ign-ªv,- t_mw-s_ tlm-«en-se Hcp-aWn-¡qÀ- Un-kv-Ij\p-tijw- k¡dn-bbpw- aq-óp-- Iq-«p-Im-cpw- Cd§n-hcp-t¼m-gm-Wtñm- "kw-`hw'- Dïm-Ip-óXv.- B kab¯v- k¡dn-b hñm-sX £p-`n-X\m-bn-cp-sóópw- Im-dn-te¡v- kp-lr-¯p-¡Ä- XÅn-¡bäp-Ibm-bn-cp-sóópw- ]dbp-óp.- k¡dn-b s]m-eo-knð- ]cm-Xn-s¸«n-«p-an-ñ.- Ft´m- Hcp- ad¨p-hbv-¡ð- Ahn-sSbp-ïv.- AXv- kn- hn- _m-eIr-jv-Ws\¦n-epw- ]n-óo-sSt¸m-sg¦n-epw- shfn-s¸Sp-¯p-am-bn-cn-¡pw. sk-_m-kv-äy-³ t]mÄ- Im-cyw- Ir-Xy-am-bn- hn-i-Zo-I-cn-¨n-«p-ïv.- "-"-A-dn-ªn-S-t¯m-fw- tNm-Zy-hpw- XÀ-¡-¯-c-hpw- tNÀ-ó-t¸m-gm-Wv- hm-t¡-ä-ap-ïm-b-Xv.- hm-t¡-äw- ssI-tb-ä-am-tbm- F-óv- s]m-eo-kv- A-t\z-jn-¡-s«.- ssI-tb-ä-¡m-tcm-Sp- £-an-¡m-³ X-¿m-dn-sñ-¦nð- k-¡-dn-b- s]m-eo-kn-\p- ]-cm-Xn- \ð-I-W-am-bn-cp-óp.- hm-Zn- {]-Xn-bm-Ip-tam- F-ó- `-b-¯mð- A-t±-lw- A-Xn-\p- X-¿m-dm-Ip-ón-ñ.- P-\m-[n-]-Xy-¯n-epw- \n-b-a-hm-gv-N-bn-ep-ap-Å- A-hn-izm-k-am-Wv- k-¡-dn-b- F-ó- kmw-kv-Im-cn-I- \m-b-I-³ {]-I-Sn-¸n-¡p-ó-Xv.- P-\m-[n-]-Xy- hn-cp-²-am-b- Cu- a-t\m-`m-h-¯nð-\n-óm-Wv- kmw-kv-Im-cn-I- ^m-kn-k-¯n-sâ- Xp-S-¡w-'-'.- ]mÀ-Sn-s¡Xn-sc ]cky-am-bn,- ]escbpw- thZ\n-¸n-¨ Xe¯n-tem-fw- A`n-{]m-bw- {]ISn-¸n-¨ B-fm-Wv- sk_m-kv-äy³- t]mÄ.- At±lw- ]dbp-óXv,-""Fsâ Bi¦Ifnð- Hu-tZym-Kn-I hn-iZo-IcWw- \ð-In-bXñm-sX Hcp- Zp-c\p-`hhpw- F\n-¡p-ïm-bn-ñ.- sSen-t^m-Wnð-t¸m-epw- Akp-JIcam-bXv- tIÄ-t¡ïn-hón-ñ''- Fóm-Wv.- Ct¸mÄ- k¡dn-bsb GsäSp-¯n-cn-¡p-óXv- tIm-{Kkv- Nm-\epw- ap-\oÀ- hn-j\p-sañm-am-Wv.- tIm-{Kkv- Nm-\ep-Im-c³,- kn-]n-sF F½n-\I¯v- hn-¹hIcam-b Nn-´ \ãs¸Sp-Ibm-sW-óv- Bi¦s¸Sp-ón-\v- tasem-¸p-NmÀ-¯n-s¡m-Sp-¡m-\pw- thWw- Hcp- k¡dn-യ...

kn-]n-sF- F-½n-sâ- A-k-ln-jv-Wp-X,- kv-{Xo-]p-cp-j- _-Ô-§-fn-se- hn-¹-hw-þ-C-h-bm-W-tñm- ]p-Xn-b- NÀ-¨m-hn-j-bw.- D-®n-¯m-³ ]n-Sn-¡-s¸-«-t¸mÄ- kv-{Xo-]p-cp-j- kzm-X-{´y-¯n-sâ- a-l-¯m-b- AÀ-Y-X-e-§Ä-¡p-t\-sc- kn-]n-sF- Fw- ssI-tb-äw- \-S-¯p-óp-sh-óv.- kv-{Xo-I-tfm-Spw- kv-{Xo-]p-cp-j- _-Ô-t¯m-Spw- {]-W-b-t¯m-Sp-sa-ñmw- amÀ-Iv-kn-kv-äp-ImÀ-¡p-Å- k-ao-]-\w- G-Xm-bm-epw- D-®n-¯m-\pw- k-¡-dn-b-bpw- {]-t£-]-Ww- sN-¿p-ó-X-ñ.- kz-Im-cy-kz-¯n-s\- A-Sn-Øm-\-am-¡n-bp-Å- k-aq-l-§Ä-¡v- kv-{Xo-I-sf- A-Sn-¨-aÀ-t¯-ï-Xv- B-h-iy-am-Wv.- amÀ-Iv-kn-kv-äp-ImÀ- `u-Xn-I- ]-cn-Xx-Øn-Xn-I-fnð- am-äw-h-cp-¯m-³ k-a-cw- sN-¿p-ó-h-cm-Wv.- kv-{Xo-I-sf- Io-gv-s¸-Sp-¯p-ó-Xv- Aw-Ko-I-cn-¡p-ó-;- kv-{Xo- hn-tam-N-\-¯n-\p- X-S-Ê-am-bn- hÀ-¯n- ¡p-ó- B-i-b-§Ä-¡pw- {]-Xy-b-im-kv-{X-§Ä-¡pw- F-Xn-sc-bm-Wv- amÀ-Iv-kn-kv-äp-Im-c-sâ- hn-Im-cw.- "-"-]-W-tam- km-aq-ly-am-b- A-[n-Im-c-i-àn-tbm- a-tä-sX-¦n-epw- D-]-I-c-W-tam- D-]-tbm-Kn-¨v- kv-{Xo-I-fp-sS- A-[o-i-Xzw- hn-e-bv-¡p- hm-§m-³ X-§-fp-sS- Po-hn-X-¯n-sem-cn-¡-epw- ku-I-cyw- In-«n-bn-«n-ñm-¯- ]p-cp-j-òm-cp-sS- X-e-ap-d-;- b-YmÀ-Y- {]-W-bw- \n-an-¯-a-ñm-sX- a-tä-sX-¦n-epw- ]-cn-K-W-\-IÄ- h-¨v- ]p-cp-j-\p- Io-g-S-§m-t\m- km-¼-¯n-I- ssh-j-ay-§-sf- `-b-óv- kz-´w- t{]-a-`m-P-\-s¯- ssI-sbm-gn-bm-t\m- H-cn-¡-epw- \nÀ-_-Ôn-¡-s¸-«n-«n-ñm-¯- kv-{Xo-I-fp-sS- X-e-ap-d-'-'- þ-C-Xp- c-ïpw- D-ïm-bm-te- Dð-¡r-ã-am-b- kv-{Xo-]p-cp-j- _-Ô-¯n-\pw- A-Xn-sâ- kzm-X-{´y-¯n-\pw- ]qÀ-W-X-bp-Åq.- {]-tem-`n-¸n-¨pw- `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-bpw- A-[n-Im-c-¯n-sâ-bpw- ]-W-¯n-sâ-bpw- lp-¦p-Im-«n-bpw- kv-{Xo-I-sf- ]m-«n-em-¡n- B-fn-ñm-¯- ho-«nð- sIm-ïp-t]m-bn- kp-Jn-¡p-ó- GÀ-¸m-Sn-\p- a-säm-cp- \ym-bo-I-c-W-hpw- tN-cn-ñ.- hy-`n-Nm-c-¯n-\pw- Im-a-{`m-´n-\pw- A-hn-ln-X-th-gv-N-bv-¡pw- F-´v- X-Xzm-[n-jv-Tn-X- ]-cn-th-jw-?- D-®n-¯m-³ sN-bv-X-Xv- F-s´-óv- \m-«p-ImÀ-¡p- ap-gp-h-\pw- A-dn-bmw.- A-Xn-s\- \ym-bo-I-cn-¡m-\pw- a-l-Xz-s¸-Sp-¯m-\pw- "-I-cn- C-Xp-t]m-c-'.- * * * * * * * * * * *

iXa\yp-...