ചൊവ്വാഴ്ച, മാർച്ച് 29, 2011

മാര്‍ച്ച് 29 സിന്ദാബാദ്

സാമ്രാജ്യത്വം തുലയട്ടെ..
സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ  കാലു നക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഭരണകൂടം തുലയട്ടെ.
അപ്പു , ചിരുകണ്ടന്‍, അബുബക്കര്‍ , കുഞ്ഞമ്പു നായര്‍ സിന്ദാബാദ്  .
മാര്‍ച്ച് 29 സിന്ദാബാദ്  .
ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞ്, നമുക്ക് വീണ്ടും സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ അങ്കം കുറിക്കാം.
അമേരിക്കയുടെ തുരുമ്പിച്ച ആണവയന്ത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്ന് ഭാരതാംബയുടെ മാറില്‍ ആകാമാനം കുഴിച്ചിടുന്നവര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുക്കള്‍ .
സാമ്രാജ്യത്വം തുലയട്ടെ..
സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ  കാലു നക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഭരണകൂടം തുലയട്ടെ.
അപ്പു , ചിരുകണ്ടന്‍, അബുബക്കര്‍ , കുഞ്ഞമ്പു നായര്‍ സിന്ദാബാദ്  .
മാര്‍ച്ച് 29 സിന്ദാബാദ്  .
Please Find the attached PDF