ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 16, 2010

പ്രണയത്തിനും ജീവിതത്തിനുമിടയില്‍...

hÀ-W-¨n-d-Ip-Å- ]q-¯p-¼n-I-fnð,- I-fn-¸m-«-§-fp-sS- hn-kv-a-b-§-fnð-,- ]p-kv-X-I-¯m-fnð- ഒളിപ്പിച്ച മbnð-¸o-ലി‍-¯p-ïnð- .....- H-s¡- Iu-Xp-I-§Ä- I-ï-t¯-ï- _m-ey-Im-ew.- ¢m-kv- ap-dn-bn-se- hn-c-k-X-bnð- B-tcm-cp-a-dn-bm-sX- A-h-cp-sS- a-\-Ênð- ]m-In-b- {]-W-b-¯n-sâ- \-\p-¯- \q-en-g-IÄ.- I-fn-¸m-«-§-fp-sS- Iu-Xp-Iw- am-dpw-ap-¼v- ]qÀ-Wh-fÀ-¨-bn-se-¯p-ó- -Ip-«n-IÄ-¡v- Im-e-¯n-sâ- Xm-fw- sX-ä-enð- \-ã-s¸-«-Xv- kz-´w- _m-eyw.- ]-¯p-h-b-Ên-epw- ]-Xn-s\m-óp- h-b-Ên-epw- I-an-Xm-¡-fm-¡-s¸-Sp-ó- a-¡-fpw- Im-e-¯n-sâ- hn-Ir-Xn.- Im-e-¯n-\p-ap-t¼- Ip-Xn-¡p-ó- ]p-Xp-X-e-ap-d-bp-sS- a-\-Êp-Xp-d-¡m³ a-\-x-im-kv-{X-¯n-sâ- G-Xp- Xm-t¡m-em-Wv- A-Ñ-\-½-amÀ-¡p-- th-ï-Xv.- {]-W-b-¯n-sâ- \-\p-¯- Nq-Spw- \n-em-hpw- \-½p-sS- a-¡Ä-¡v- \ð-In-b-Xv- th-Z-\-bp-sS- s\-cn-t¸m-Sp-I-fm-Wv.- ]-Tn-t¡-ï- {]m-b-¯nð- {]-W-b-¯n-\p- h-gn-am-dn-b- Iu-am-c-Nn-´-IÄ-¡v- hn-e-¡p-I-fp-sS-bpw- im-k-\-I-fp-sS-bpw- \o-äð- A-k-l-\o-b-am-bn- tXm-ón-bn-cn-¡mw.- Xp-d-óp- ]-d-¨n-en-sâ- Xp-cp-¯p-IÄ- A-hÀ-¡v- \n-tj-[n-¨- hy-h-Øn-Xn-I-sf,- kz-bw-l-Xy-bn-eq-sS- F-XnÀ-¯p-tXmð-¸n-¡p-t¼mÄ-þ- \-ap-¡p- ap-ón-ep-b-cp-ó-Xv- D-¯-cw- I-sï-t¯-ï- H-cp-]n-Sn- tNm-Zy-§-fm-Wv.- kz-bw- ]o-U-\-¯n-sâ- F-cn-ª-S-§enð- ]-cn-lm-cw- I-sï-t¯-ï-tXm- {]-W-bw?- ssh-Im-cn-I-am-b- Nn-´-IÄ-¡-¸p-d-t¯-¡v- Iu-am-c-a-\-Ên-s\- ssI-]n-Sn-¨p-bÀ-t¯-ï-Xm-c?-- Po-hn-X-¯n-\p-t\-sc- ap-Jw- Xn-cn-ªn-cp-óv- kz-]v-\-§Ä- s\-¿m-³ \-½p-sS- Ip-«n-I-sf- ]-Tn-¸n-¨-Xm-cm-Imw?-- Zn-h-k-§-fp-sS- G-dn-b- k-a-b-hpw- ¢m-kp-ap-dn-I-fnð- sN-e-hn-Sp-ó- Ip-«n-IÄ-¡v- Kp-cp-hn-sâ- km-´z-\-§Ä- \-ã-am-b-Xv- F-t¸m-gm-Wv.- ]-I-e-dp-Xn-I-fp-sS- hn-c-k-X-bnð- {]-W-b-¯n-sâ- Zn-hm-kz-]v-\-§Ä- Ah-cp-sS- I-®nð- Iq-Sp-Iq-«p-ó-Xv- A-[ym-]-IÀ- Im-Wm-sX- t]m-Ip-óp.- bp-àn-`-{Z-am-b- C-S-s]-S-ep-I-fn-eq-sS,- a-\x-im-kv-{X-]-c-am-b- k-ao-]-\-¯n-eq-sS,- t\-c-dn-hp-IÄ- ]-IÀ-óp-X-tc-ï- A-[ym-]-I-tem-I-¯n-\v- Ip-«n-I-fp-sS- a-\-Êv- ssI-tam-iw- h-ón-cn-¡p-óp.- ]m-T-]p-kv-X-I-§-fn-se- A-t\z-j-W-§Ä-¡p-a-¸p-d-¯v- Po-hn-X-¯n-sâ- t\À-¡m-gv-N-I-fn-te-¡v- Pm-{K-¯m-bn-cn-t¡-ï- Iu-am-c-§Ä-¡v- H-cp- \p-dp-§p-sh-«-am-Im³ A-[ym-]-IÀ-¡v- I-gn-ªn-cp-só-¦nð-þ- H-cp- Xp-ïp-I-b-dnð-\n-óv- B- Iu-am-c-kz-]v-\-§-sf- c-£-s¸-Sp-¯m-am-bn-cp-óp.- A-h-cp-sS- s\-ôn-se- I-S-en-c-¼-ep-IÄ- F-t´- B-cpw- tIÄ-¡m-sX- t]m-bn....-?- A-¼n-fn-am-a-s\-t¸m-epw- ]n-Sn-¨p-sIm-Sp-¡m-³ X-¿m-dm-Ip-ó- hmÕeyw,- {]-W-b-¯n-\p-t\-sc- hm-fp-bÀ-¯n-b-t¸mÄ,- A-h-cp-sS- a-\-Ênð- h-fÀ-ó-Xv- {]-Xn-tj-[-¯n-sâ- A-án-]À-h-X-§Ä.- kv-t\-lw- am-{Xw- \ð-In-b- a-\-Êp-I-fp-sS- B-Zy-s¯- im-k-\- DÄ-s¡m-Åm-\m-hm-sX- im-Ty-§Ä- a-\-Ên-sem-fn-¸n-¨p.- im-k-\-I-fpw- hn-e-¡p-I-fpw- D-WÀ-¯n-b- A-k-ln-jv-Wp-X-bnð- kz-bw- F-cn-ª-S-§m-\p-Å- ss[-cyw- F-hn-Sp-óv- In-«n- \-½p-sS- Ip-«n-IÄ-¡v-?- ssh-Im-cn-I-X-bp-sS- a-§n-b- Im-gv-N-IÄ-¡-¸p-d-¯v- H-cp- Xp-d-ó- Im-gv-N-bm-Wv- \-½p-sS- Ip-«n-IÄ-¡m-h-iyw.- kz-bw- ]-cym-]v-X-X- \ð-Ip-ó- B-ß-hn-izm-k-§-fn-te-¡v- A-h-sc- ssI-]n-Sn-¨p-bÀ-¯m-³ k-lm-bn-¡p-ó- am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS- A-´x-kw-LÀ-j-§-fp-sS- Nq-cpw-Nq-Spw- \-½p-sS- Ip-«n-IÄ- Im-Wm-sX- t]m-Ip-óp.- A-h-cp-sS- h-gn-bn-se- I-ñpw- ap-Åpw- \o-¡n- Pm-K-cq-I-cm-bn-cn-¡p-ó- am-Xm-]n-Xm-¡Ä- F-t¸m-sgm-s¡-tbm- A-hÀ-¡v- i-{Xp-hm-¡-s¸-Sp-óp.- k-ln-jv-Wp-X-tbm-sS- {]-iv-\-§-sf- A-`n-ap-Jo-I-cn-¡m-\p-Å- B-ß-kw-b-a-\w- Ip-«n-I-fnð- \mw- h-fÀ-t¯-ïn-bn-cn-¡p-óp.- ]-cn-]-Iz-am-b- Nn-´-I-fnð- D-cp-¯n-cn-tb-ï-Xm-Wv- {]-W-b-km-^-eyw.- Cu- Nn-´-I-fn-te-¡p-Å- h-gn-I-fnð- _-Ô-§-fp-sS- \q-en-g-s¸m-«m-sX-þ- X-só- Xm-\m-¡n-b- am-än-b- A-Ñ-\-½-am-cp-sS- au-\-k-½-X-¯n-\m-sb-¦n-epw- Im-¯n-cn-¡m-\p-Å- {]-tNm-Z-\-hpw- £-a-bp-am-Wv- {]-W-bw- \ð-tI-ï-Xv.- 17 h-b-Ên-sâ- A-]-Iz-Nn-´-IÄ-¡-¸p-d-¯v,- Po-hn-Xm-\p-`-h-§Ä- \ð-Ip-ó- ]p-Xn-b- a-t\m-`m-h-§-fnð- H-cp-]-t£-,- Xo-cp-am-\-§Ä- am-än-a-dn-¡-s¸-Smw.- Cu- Xn-cp-¯-s¸-Sp-ó- Xo-cp-am-\-§Ä-¡m-bn- c-£n-Xm-¡Ä-¡pw- Im-¯n-cn-¡m-am-bn-cp-óp.- Im-¯n-cn-¸n-sâ- hn-§-ep-I-fpw- s\m-¼-c-hpw- \o-´n-¡-S-óp-th-Ww- {]-W-b-¯n-sâ- A-¡-sc-sb-¯m-s\-óv- C-\n-sb-¦n-epw- Ip-«n-IÄ- a-\-Ên-em-¡-Ww.- C-Xn-s\-ñmw- A-¸p-d-am-Wv- Po-hn-X-k-Xy-§-sf-óv- Xn-cn-¨-dn-bm-³ Iu-am-c-a-\-Êp-IÄ-¡v- km-[n-¡-Ww.- {]-W-bw- Po-hn-¡m-\p-Å- kz-]v-\-hpw- {]-tNm-Z-\-hp-am-bn- am-d-Ww.- ]p-Xn-b- hy-h-Øn-Xn-I-fnð- H-ä-s¸-«- Xp-cp-¯p-I-fm-bn- am-dp-ó- A-Wp-Ip-Spw-_-§Ä- A-h-c-hÀ-¡p-t\-sc- sIm-«n-b-S-bv-¡p-ó- hm-Xn-ep-IÄ-þ- h-ñ-t¸m-gp-sam-cn-¡ð- s]m-«n-s¯-dn-I-fm-bn- h-en-¨p-Xp-d-¡-s¸-Sp-t¼mÄ- kv-t\-l-¯n-sâ- ]p-Xn-b- Xp-cp-¯p-IÄ- tX-Sn-t¸m-Ip-ó- a-¡-sf- \mw- Im-Wp-ón-ñ.- Iu-am-c- Iu-Xp-I-§-fm-bn- Im-tW-ï- Nm-]-ey-§-sf- Du-Xn-s¸-cp-¸n-¨v- kz´w- a-¡-sf- t\m-«-¸p-Ån-I-fm-¡p-ó- A-Ñ-\-½-amÀ.- sN-dp-¸-¯n-sâ- Nm-]-ey-§-sf- þ- Nn-cn-tbm-sS- im-kn-¨v- Xn-cp-¯m-³ {i-an-¡mw.- ]-T-\w- F-ó- e-£y-¯nð-\n-óv- A-I-óp-t]m-Im-Xn-cn-¡m-³,- Xp-d-ó- a-\-tÊm-sS- D-]-tZ-in-¡mw.- ]-t£,-- kz-´w- kz-]v-\-§-fp-sS- `m-cw- A-h-cnð- C-d-¡n-h-bv-¡m-³ {i-an-¨v,- A-Xn-sâ- C-f-In-b- I-ñnð- sI-«n-¸-Sp-¡p-ó- No-«p-sIm-«m-c-§Ä-¡p- \-Sp-hnð- B-i-¦-s¸-Sp-ó- am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v- Cu- Iu-Xp-I-§-sf- sh-dp-sX- X-Ån-¡-f-bm-\m-hp-ón-ñ.- ]n-só- H-fn-ªp-t\m-«-§-fnð,- I-ïp-]n-Sn-¡-s¸-Sp-ó- hmÀ-¯-I-fnð,- D-d-ªp-Xp-Åp-t¼mÄ- \mw- \-ap-¡p--t\-sc-bm-Wv- I-®p-IÄ- Iq-«n-b-S-bv-¡p-ó-sX-tómÀ-¡-Ww.- kz-´w- Iu-am-c-¯n-te-¡v-,- bu-h-\-¯n-te-¡v- C-S-bv-s¡m-s¡- H-cp- ]n-³\-S-¯w- \-ap-¡m-h-iy-am-Wv.- A-hn-sS- H-cn-¡-se-¦n-epw- þ- H-cp- A-hy-à-Iu-Xp-I-am-b- {]-W-b-¯n-sâ- Im-e-Sn-IÄ-¡m-bn- \mw- Im-tXmÀ-¯n-«p-ïm-Imw.- C-Xv- sh-dpw- Iu-am-c-kz-]v-\-am-bn- \-½-fnð-¯-só- sIm-gn-ªp-ho-W-Xpw- \-ap-¡-dn-bmw.- C-tX- {]m-b-¯n-eq-sS¯-só-bm-Wv- \-½p-sS- Ip-«n-I-fpw- I-S-óp-t]m-Ip-ó-sX-tómÀ-¡p-I.- kz-´w- _m-ey-Iu-am-c-§-sf- A-h-cn-eq-sS- \mw- t\m-¡n-¡m-W-Ww.- ]-t£,-- Im-e-¯n-sâ- \n-d-¨mÀ-¯nð- A-h-cp-sS- a-\-Ên-ep-ïm-Ip-ó- am-ä-§Ä- \-ap-¡v- DÄ-s¡m-Åm-\m-Im-sX- t]m-Ip-óp.- ]-I-cw- H-cp- F-³Pn-\n--b-dp-sS-tbm,- tUm-Î-dp-sS-tbm- ]-cn-th-j-§-fnð- A-h-sc- X-f¨n-Sp-óp.- \-ap-¡v- km-[n-¡m-sX- t]m-b-Xv,- A-h-cn-eq-sS- t\-Sn-sb-Sp-¡m-\p-Å- ]-c-¡w- ]m-¨nð.- ]n-só- ]m-eq-«n,- tX-\q-«n- h-fÀ-¯p-ó-Xv- Cu- kz-]v-\-§Ä- \ð-Ip-ó- ]-Z-hn-I-sf.-- e-£y-¯nð-\n-óv- Að-¸-sam-ó-I-só-óp- tXm-ón-bmð,- Ip-ä-s¸-Sp-¯-ep-I-fpw- im-k-\-I-fpw- A-h-sc- izm-kw-ap-«n-¡p-I-bm-bn.- ]-c-kv-]-c-ap-Å- Xp-d-óp-]-d-¨n-ep-IÄ- \-ap-¡v- F-hn-sS-tbm- \-ã-s¸-«n-cn-¡p-óp.- A-\y-am-bn¯oÀ-ó- hy-àn-_-Ô-§-sf- Im-Wm-sX- hy-{K-X-tbm-sS- \mw- Ip-Xn-¡p-I-bm-Wv.- F-t§m-«m-bn-cp-óp- Cu- ]-c-¡w-]m-¨nð- F-óp- Xn-cn-ªp-t\m-¡p-t¼mÄ,- a-¡Ä-t]m-epw- \-ap-¡v- A-]-cn-Nn-X-cm-bn-¡-gn-ªn-cn-¡pw.- h-ñ-t¸m-gp-sam-cn-¡ð,- A-\p-`-h-§-fp-sS- ]-g-In-b- Xm-fn-tbm-e-IÄ,- H-cp- Kr-lm-Xp-c-Xz-t¯m-sS- Ip-«n-IÄ-¡p-ap-ónð- \-ap-¡v- Xp-d-óp-h-bv-¡mw-.- Cu- Xn-cn-ªp-t\m-«-§Ä,- F-´pw- A-Ñ-\-½-am-tcm-Sv- Xp-d-óp-]-d-bp-hm-\p-Å- H-cp- ku-lr-Z-¯n-te-¡v- Ip-«n-I-sf- \-bn-¡pw.- A-h-cp-sS- Iu-am-c- kw-LÀ-j-§-fn-te-¡v- s]m-«n-s¯-dn-I-fn-ñm-sX,- I-S-óp-sN-ñm-³ Hm-tcm- A-Ñ-\pw- A-½-bv-¡pw- I-gn-b-Ww.- A-h-cp-sS- lr-Z-b-Xm-f-¯n-sâ- Xp-Sn-¸p-I-fm-bn- kz-bw- am-dp-t¼mÄ,- \-ap-¡p-- ap-ónð- kz-´w- a-\-Êv- H-fn-¨p-h-bv-¡m-³ A-hÀ-¡m-hn-ñ.- H-s¡- i-cn-bm-Ipw...- k-a-b-am-I-s«- B-tem-Nn-¡mw....- C-t¸m- ]-Tn-¡p-I....- B-izm-kw- \ð-Ip-ó- Cu- X-W-ep-I-fm-Wv- \-½p-sS- Ip-«n-IÄ-¡m-h-iyw.- `o-j-Wn-bpw- A-Sn-¨-aÀ-¯-ep-I-fpw- H-ón\p-ap-Å- ]-cn-lm-c-a-sñ-ó-dn-bp-I.- Iu-am-cw- \ð-Ip-ó- Nm-ô-eyw- H-cp- Xp-ïp-I-b-dnð- F-ñmw- A-h-km-\n-¸n-¡p-t¼mÄ- H-cn-¡-epw- sI-Sm-¯- Nn-X- kz-´w- s\-ôn-em-Wv- F-cn-bp-ó-sX-ó-dn-bp-I.- a-\-Ênð- B-{K-ln-¨-sX-ñmw- tNm-Zn-¡p-ó-Xn-\p-ap-t¼- ssI-sh-Å-bn-se-¯p-t¼mÄþ- \n-cm-k-§-fp-sS- th-Z-\- Ip-«n-IÄ- A-dn-bp-ón-ñ.- hn-i-¸pw- Zm-l-hp-sa-s´-óv- A-h-sc- \mw- ]-Tn-¸n-¡p-ón-ñ.- kz-]v-\-§Ä- Im-Wm-\p-Å- I-gn-hv- \mw- X-só- \-½p-sS- Ip-«n-IÄ-¡v- \-ã-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óp-.- C-ã-s¸-«- I-fn-¸m-«-¯n-\m-bn-þ- k-½m-\-§Ä-¡m-bn- Im-¯n-cn-¡p-ó-Xn-sâ- a-[p-c-s\m-¼-cw- A-h-sc- \mw- ]-Tn-¸n-¡-Ww.- Im-¯n-cn-¸n-sâ- th-Z-\- Hm-tcm- {]-`m-X-¯n-te-¡pw- I--Xp-d-¡p-ó- {]-Xo-£-I-fm-bn-cn-¡-Ww.- B-{K-ln-¡p-ó-sX-ñmw- kz-´-am-¡p-ó-X-ñ- Po-hn-Xw,- F-ó- _m-e-]m-Tw- \mw-X-só- A-h-sc- ]-Tn-¸n-¡-Ww.- {]m-b-¯n-sâ- N-]-e-X-I-fnð- t\À-¡m-gv-N-IÄ-¡v- a-§-ep-ïm-Imw.- Cu- Nm-]-ey-§-sf- A-Xn-Po-hn-¡m-³ A-Ñ-\-½-am-sc-¡mÄ- \-ñ- kp-lr-¯p-¡-fn-sñ-ó-dn-bp-I.- A-h-cp-sS- s]m-«n-s¯-dn-IÄ- hmÕ-ey-¯n-sâ- D-ð-¡-Wv-T-I-fm-bn- Im-Wm-\p-Å- Xn-cn-¨-dn-hv- \-½p-sS- Iu-am-c-§Ä-¡p-ïm-I-Ww.- H-cp- Xp-ïp-I-b-dnð- F-ñmw- A-h-km-\n-¸n-¡p-ó-Xn-\p-ap-¼v- þ- H-cp-\n-an-jw- A-½-bp-sS- Xm-cm-«n-sâ- Xm-fw- s\-ôn-te-äp-I.- A-Ñ-sâ- im-k-\-IÄ-¡p- ]n-ón-se- kv-t\-l-¯n-sâ- Xp-Sn-¸p-IÄ- HmÀ-¯p-t\m-¡p-I.- t\À-¡m-gv-N-IÄ- ap-dn-thð-¸n-¡p-ó- Iu-am-ca-\-Ênð- {]-Xo-£-bp-sS- Xn-cn-\m-f-§Ä- A-W-ªp-t]m-I-cp-tX- F-óp- {]mÀ-Yn-¡p-óp.-- Að-¸-t\-c-an-cp-óv- I-t®m-Sp-I-®v- t\m-¡p-t¼mÄ,- A-hn-sS- Du-dp-ó- hmÕ-ey-¯n-sâ- sX-fn-\o-cnð,- H-gp-In-t¸m-Ip-ó-tX-bp-Åq- F-ñm- {]-iv-\-§-fp-sa-óv- HmÀ-¡p-I.- B- a-\-Êp-Xp-d-¡ð- B-tcm-Sp-am-Imw.-- I-S-tem-fw- hmÕ-eyw- X-cp-ó- A-Ñ-\-½-am-tcm-Sv,- \-s½- A-dn-bp-ó- {]n-b-kp-lr-¯n-t\m-Sv- þ- I-dp-¸pw- sh-fp-¸pw- Xn-cn-¨-dn-bm-³ ]-Tn-¸n-¨- {]n-b- Kp-cp-hn-t\m-Sv- þ- hmÕ-ey-¯n-sâ- tX-³ ]p-c-«n-b- im-k-\-IÄ- \ð-Ip-ó- {]n-b-an-{X-§-tfm-Sv- þ- B-tcm-Sp-am-Imw.- {]n-b-s¸-«- Ip-«n-I-tf...- U-b-dn-¯m-fp-I-fn-se- \oÀ-Po-h-am-b- hm-¡p-Isf-¡mÄ- Cu- G-äp-]-d-¨n-ep-I-fp-sS- B-izm-kw- h-f-sc- h-ep-Xm-Wv.....