ബുധനാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 17, 2010

സ്വത്വരാഷ്ട്രിയം ഇന്ത്യന്‍ സാഹചര്യത്തില്‍

hÀ-¯-am-\-Im-e-¯v- G-sd- NÀ-¨- sN-¿-s¸-Sp-ó- H-óm-Wv- kz-Xz-cm-{ão-bw.- I-ayq-Wn-Ìp-ImÀ- hÀ-K-k-a-c- Im-gv-N-¸m-Sn-sâ- A-Sn-Øm-\-¯n-em-Wv- km-aq-ly-{]-iv-\-§-sf- k-ao-]n-¡p-ó-Xv.- kz-Xz-cm-{ão-bw- tZ-io-b-hpw- Pm-Xo-b-hpw- enw-K-]-c-hpam--b- kz-Xz-¯n-sâ- A-Sn-Øm-\-¯nð- km-aq-ly-{]-iv-\-§-sf- ho-£n-¡p-I-bm-Wv- sN-¿p-ó-Xv.- tem-Iw- hn-hn-[- kz-Xz-§-fp-sS- Iq-Sn-t¨-c-em-sW-ópw- A-Xnð- Hm-tcm-ón-sâ-bpw- {]-iv-\-§-sf- ]-cn-l-cn-¡p-I-bm-Wv- th-ï-Xv- F-ópw- C-hÀ- ]-d-bp-óp.- hÀ-K-]-c-am-b- Im-gv-N-¸m-Sp-I-sf-bpw- k-a-{K-am-b- cm-{ão-b- X-Xz-§-sf-bpw- C-hÀ- Aw-Ko-I-cn-¡p-ón-ñ.- A-Xp-sIm-ïv- tkm-jy-en-Ìv- hy-h-Ø- Øm-]n-¡p-I- F-ó-Xv- C-h-cp-sS- A-P-³-U-bnð- DÄ-s¸-Sp-ó-X-ñ.- kz-Xz-cm-{ão-bw- kz-bw-`q-hm-bn- {]-Xy-£-s¸-Sp-ó-X-ñ.- A-Xn-\v- Ir-Xy-am-b- km-¼-¯n-I- A-Sn-¯-d-bp-ïv.- [-\-aq-e-[-\-¯n-sâ- kz-X-{´-am-b- k-ôm-c-sa-ó- k-ao-]-\w- F-ó-Xm-Wv- B-tKm-f-hð-¡-c-W-¯n-sâ- Im-gv-N-¸m-Sv.- C-Xn-\m-bn- hn-h-c-km-t¦-Xn-I-hn-Zy- DÄ-s¸-sS-bp-Å- \q-X-\-am-b- im-kv-{X-þ-km-t¦-Xn-I-cw-K-s¯- hn-Im-k-s¯-bpw- D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-I-bm-Wv.- tem-I-ap-X-em-fn-¯w- C-¯-c-¯nð- km-{am-Py-Xz-¯n-sâ- ]p-Xn-b- X-e-¯n-te-¡v- hn-I-kn-¨p-sIm-ïn-cp-ó- L-«-¯n-em-Wv- tkm-jy-en-Ìv- hy-h-Ø-bv-¡v- Xn-cn-¨-Sn-tb-ä-Xv.- Cu- L-«-¯nð- tkm-jy-en-kw-X-só- Im-e-l-c-W-s¸-«p-t]m-bn- F-ó- {]-Nm-c-th-e-bpw- D-bÀ-óp-h-óp.- ap-X-em-fn-¯w- N-cn-{X-¯n-sâ-X-só- A-h-km-\-am-sW-ópw- sIm-«n-tLm-jn-¡-s¸-«p.- ]p-Xn-b- km-l-N-cy-¯nð- k-a-{K- kn-²m-´-§Ä-s¡m-ópw- {]-k-àn-bn-sñ-óp-ap-Å- {]-Nm-c-th-e-bp-ïm-bn.- D-¯-cm-[p-\n-I-X- F-ó-Xv- Cu- ]-Ým-¯-e-¯n-em-Wv- i-àn-{]m-]n-¡p-ó-Xv.- Cu- B-i-b-¯n-\v- F-³-PnH-I-sf-bpw- am-[y-a-§-fp-sS- km-[y-X-sb-bpw- D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯n- P-\-§-fp-sS- C-S-bnð- h-en-b- {]-Nm-c-th-e- kw-L-Sn-¸n-¨p.- hÀ-K-k-a-cw- F-ó-Xv- Cu- km-l-N-cy-¯nð- {]-k-à-a-sñ-ópw- C-\n- A-¯-c-¯n-ep-Å- hn-¹-h- k-¦ð-¸-§-sfm-ópw- km-[y-a-sñ-óp-ap-Å- ssk-²m-´n-I- hym-Jym-\-§-fpw- tem-I-¯m-I-am-\w- {]-Xy-£-s¸-«p.- ap-X-em-fn-¯-¯n-\v-- _-Zð- tkm-jy-en-k-am-sW-ó- Im-gv-N-¸m-Sv- ZpÀ-_-e-s¸-«-tXm-sS- hw-io-b- kz-Xz-§-fp-sS- ]p-\-cp-²m-c-W-hpw- ]p-\-cp-Öo-h-\-hpw- P-\-§Ä- X-½n-ep-Å- ]p-Xn-b- G-äp-ap-«-en-\v- I-f-sam-cp-¡n.- C-Xn-sâ- ^-e-am-bn- cm-Py-§Ä- in-Yn-e-am-Ip-ó- \n-e-bp-ïm-bn.- bq--tKm-Ém-hn-b- X-só- ]-e- cm-{ã-§-fm-bn- ]n-cn-ªp.- Cu- Øn-Xn-hn-ti-jw- D-ïm-b-Xv- A-hn-S-§-fnð- D-bÀ-óp-h-ó- kz-Xz-cm-{ão-b-¯n-sâ- ]-Ým-¯-e-¯n-em-Wv.- C-§-s\- in-Yn-e-am-b- cm-Py-§-fnð- X-§-fp-sS- Xmð-¸-cy-§Ä- Øm-]n-¡p-ó-Xn-\v- B-tKm-f-hð-¡-c-W- i-àn-IÄ-¡v- F-fp-¸-am-bn.- C-¯-cw- A-\p-`-h-§Ä- hn-hn-[- kz-Xz-§-fp-sS- t]-cnð- P-\-§-sf- `n-ón-¸n-¡p-I- F-ó-Xv- X-§-fp-sS- A-P-³-U-bm-¡n- sIm-ïp-\-S-¡p-ón-S-t¯-¡v- km-{am-Py-Xz-s¯- \-bn-¨p.- ZmÀ-i-\n-I-am-bn- km-{am-Py-Xz- B-[n-]-Xy-s¯- ]n-´p-W-bv-¡p-ó-hÀ- kz-Xz-cm-{ão-b-s¯-bpw- Km-V-am-bn- ]p-WÀ-óp.- km-ap-hð- l-ïn-Mv-S-s\-t¸m-se-bp-Å- X-Xz-Nn-´-IÀ- kz-Xz-cm-{ão-b-¯n-sâ- h-c-hn-s\- kzm-K-Xw-sN-¿p-ó-Xv- ]p-Xn-b- km-aq-ly- ap-tó-ä-§Ä- F-óp- ]-d-ªp-sIm-ïm-Wv.- B-tKm-f- cm-{ão-bw- kmw-kv-Im-cn-I- hy-Xy-kv-X-X-IÄ-¡v- A-\p-cq-]-am-bn- ]p-\À-c-Nn-¡-s¸-Sp-I-bm-Wv- F-ópw- A-t±-l-¯n-\v- A-`n-{]m-b-ap-ïv.- {]-Xy-b-im-kv-{X-¯n-sâ- ]-cm-P-b-¯nð-\n-óm-Wv- kz-Xz-cm-{ão-bw- hn-I-kn-¡p-ó-sX-ópw- `m-hn-sb- \nÀ-W-bn-¡p-ó- {]-[m-\-s¸-«- L-S-I-am-bpw- Cu- k-ao-]-\-s¯- A-t±-lw- Im-Wp-óp.- k-a-{K-am-b- Im-gv-N-¸m-Sp-IÄ-¡v- ]-I-c-am-bn- in-Yn-e-am-b- Im-gv-N-I-sf- Øm-]n-¡m-\p-Å- km-{am-Py-Xz- ssk-²m-´n-I- k-ao-]-\w- kz-Xz-cm-{ão-bw- ]p-eÀ-¯p-óp- F-ó-Xn-sâ- Zr-ãm-´w- Iq-Sn-bm-Wv- C-Xv.- B-[p-\n-I- Nn-´m-]-²-Xn-IÄ- ]-Xn-s\-«mw- \q-äm-ïnð- bq-tdm-¸nð- B-cw-`n-¡p-I-bpw- ]-s¯m-¼-Xmw- \q-äm-ïnð- Zr-V-am-bn- \n-e-\nð-¡p-I-bpw-sN-bv-Xp.- A-h- {]-[m-\-am-bpw- k-a-{K-am-b- Im-gv-N-¸m-Sp-I-fpw- kmÀ-h-{Xn-I-am-b- aq-ey-§-fpw- ap-tóm-«p-h-¨p.- "-kÀ-h-cm-Py-s¯m-gn-em-fn-I-tf- kw-L-Sn-¡p-hn-³'- F-ó- Im-gv-N-¸m-Sv- D-bÀ-óp-h-cp-ó- X-c-¯nð- C-¯-cw- Nn-´m-K-Xn-IÄ- F-¯n-t¨-cp-I-bpw-sN-bv-Xp.- Cu- k-a-{K-X-sb- X-IÀ-¡p-I- F-ó-Xm-Wv- C-Xn-\À-Yw.- _qÀ-jzm-kn- ap-tóm-«p-h-¨- k-a-{K- [m-c-W-I-sf-t¸m-epw- X-IÀ-¡p-I- F-ó- \n-e-bm-Wv- Cu- B-i-b-K-Xn-bnð- A-S-§n-bn-cn-¡p-ó-Xv.- kz-Xz-t_m-[w- ap-³Im-e-§-fn-epw- D-bÀ-óp-h-ón-«p-ïv.- tZ-io-b-hpw- hw-i-]-c-hp-am-b- Im-cy-§-sf- A-Sn-Øm-\-s¸-Sp-¯n-b- cm{ão-b-]mÀ-Sn-I-fpw- {]-Øm-\-§-fpw- F-ó- \n-e-bn-em-bn-cp-óp- C-h- \n-e-sIm-ïn-cp-ó-Xv.- a-X-¯n-sâ-bpw- tZ-io-b-X-bp-sS-bpw- ]-Ým-¯-ew- C-Xn-\p-ïm-bn-cp-só-¦n-epw- C-Xn-\-I-¯v- hy-Xy-kv-X-am-b- k-ap-Zm-b-§-sf-bpw- a-X-§-sf-bpw- DÄ-s¡m-Åp-ó- \n-e-bpw- D-ïm-bn-cp-óp.- ]m-In-Øm-³ cq-]o-I-c-W-¯n-\-I-¯p-t]m-epw- hy-Xy-kv-X-am-b- \n-c-h-[n- kz-Xz-§-sf- DÄ-s¡m-ïn-cp-óp- F-óp- Im-Wmw.- C-t¸mÄ- D-bÀ-óp-h-ón-cn-¡p-ó- Cu- kz-Xz-k-¦ð-¸w- hÀ-K-sa-ó- k-¦ð-¸-s¯- \n-tj-[n-¡p-I-bpw- i-I-eo-Ir-X-am-b- kz-Xz-§Ä- F-ó- Im-gv-N-¸m-Sv- ap-tóm-«p-h-¨v- P-\-§-sf- `n-ón-¸n-¨v- sIm-ïp-t]m-hp-I-bm-Wv- sN-¿p-ó-Xv.- C-Xn-eq-sS- D-bÀ-óp-h-tc-ï- hÀ-K-t_m-[-s¯- X-S-bp-I-bpw-sN-¿p-óp.- kz-Xz-cm-{ão-bw- {]-tXy-I- kz-Xz-§Ä-¡p-- t\-sc-bp-Å- A-Sn-¨-aÀ-¯-ep-I-sf- ap-tóm-«p-h-bv-¡p-óp-ïv.- A-Xn-eq-sS- B- P-\-hn-`m-K-§-fp-sS- A-¯-c-¯n-ep-Å- t_m-[w- D-bÀ-¯p-óp-ïv.- F-ómð,-- C-Xv- Xn-I-¨pw- ]-cn-an-X-am-b- Im-cy-am-Wv.- hn-im-e- AÀ-Y-¯nð- ]n-´n-cn-¸-\p-am-Wv.- ap-X-em-fn-¯- Nq-j-W- k-{¼-Zm-b-s¯- sN-dp-¯p- tXmð-¸n-¡p-I- F-ó- hn-im-e-am-b- e-£y-¯nð-\n-óv- hn-hn-[- kz-Xz-hn-`m-K-§-sf- A-SÀ-¯n-am-äp-I- F-ó- Im-cy-am-Wv- C-Xn-eq-sS- ^-e-¯nð- kw-`-hn-¡p-ó-Xv.- Cu- Im-gv-N-¸m-Sv- ap-tóm-«p-h-bv-¡p-ó- a-säm-cp- {]-[m-\- {]-iv-\w- H-cp- {]-tXy-I- A-Sn-¨-aÀ-¯-en-s\- a-\-Ên-em-¡m-\pw- A-\p-`-h-th-Zy-am-¡m-\pw- B- kz-Xz-¯nð-s]-«- B-fp-IÄ-¡p-- am-{X-ta- I-gn-bq- F-ó- kn-´m-²-am-Wv.- C-Xn-sâ- ^-e-am-bn- A-¯-cw- t]m-cm-«-§-fnð- A-Wn-tN-tc-ï- a-äp- hn-`m-K-§Ä- H-gn-hm-¡-s¸-Sp-óp.- C-Xn-eq-sS- A-Sn-¨-aÀ-¯-ep-IÄ-s¡-Xn-cm-bn- D-bÀ-óp-h-tc-ï- s]m-Xp-hm-b- t]m-cm-«-§-sf- A-Xv- in-Yn-e-am-¡p-óp.- hw-io-b-aÀ-Z-\w- A-\p-`-hn-¡p-ó-hÀ-¡p-am-{X-ta- C-¯-cw- aÀZ-\-§Ä-s¡-Xn-sc- {]-Xn-tj-[n-¡m-\m-hq- F-óp- ]-d-ªv- s]m-Xp-{]-Øm-\w- sI-«n-¸-Sp-¡m-\p-Å- km-[y-X-sb- X-IÀ-¡p-óp.- C-¯-cw- B-i-bw- 1960 I-fnð- A-ta-cn-¡-bnð- \-S-ó-Xp-t]m-ep-Å- ]u-cm--h-Im-i-{]-Øm-\w- F-ó- \n-e-bn-ep-Å- P-\m-[n-]-Xy-]-c-am-b- ap-tóm-«p-t]m-¡n-s\-t¸m-epw- X-S-Ê-s¸-Sp-¯p-óp.- kz-Xz-cm-{ão-bw- hÀ-K-s¯-¯-só- H-cp- hn-[-¯n-ep-Å- kz-Xz-am-bm-Wv- Im-Wp-ó-Xv.- hÀ-K-Nq-j-Ww- F-ó- Im-gv-N-¸m-Sn-s\- kz-Xz-cm-{ão-bw- \n-cm-I-cn-¡p-óp.- ap-X-em-fn-¯-¯n-sâ- Io-gn-ep-Å- hÀ-K- Nq-j-W-¯n-sâ- A-Sn-Øm-\-s¯-bpw- `-c-W-hÀ-K-§-fp-sS- \n-b-{´-W-¯n-ep-Å- hÀ-K-hn-`-Pn-X- k-aq-lw- F-ó- k-¦ð-¸s¯-bpw- A-Xv- Aw-Ko-I-cn-¡p-ón-ñ.- Nq-j-Ww- h-kv-Xp-\n-jv-T -{]-Xn-`m-k-am-bpw- Nq-j-W-s¯- kw-_-Ôn-¨- t_m-[-s¯- hy-àn-bp-sS- t_m-[-\n-e-hm-c-s¯- B-{i-bn-¨p-Å- B-ß-\n-jv-T-X-bp-am-bm-Wv- amÀ-Iv-kn-kw- Im-Wp-ó-Xv.- kz-Xz-cm{ão-bw- A-Sn-¨-aÀ-¯-en-s\-X-só- A-Xv- A-\p-`-hn-¡p-ó- hy-àn-sb- B-{i-bn-¨p-Å- B-ß-\n-jv-T- L-S-I-am-bm-bm-Wv- Im-Wp-ó-Xv.- Cu- k-ao-]-\-¯n-eq-sS- sXm-gn-em-fn-hÀ-K-s¯- kv-{Xo- F-ó- \n-e-bn-epw- ]p-cp-j-s\-ó- \n-e-bn-epw- Z-fn-X-sc-ó- \n-e-bn-epw- a-äv- Pm-Xn-kz-Xz-§-fp-sS- A-Sn-Øm-\-¯n-epw- `m-jm-tZ-io-b-X-bp-sS- A-Sn-Øm-\-¯n-epw- hw-io-b- Dð¸-¯n-bp-sS- A-Sn-Øm-\-¯n-epw- ho-ïpw- thÀ-Xn-cn-t¡-ïn-h-cp-óp.- C-Xv- A-£-cmÀ-Y-¯nð- sXm-gn-em-fn-hÀ-K-sa-ó- k-¦ð-¸-s¯-X-só- \n-tj-[n-¡-em-bn-¯o-cp-óp.- IÀ-j-IÀ,- IÀ-j-I-s¯m-gn-em-fn-IÄ,- sXm-gn-em-fn-IÄ- a-äp- hÀ-K-hn-`m-K-§Ä- F-ón-h- kw-_-Ôn-¨- Im-gv-N-¸m-Sn-sâ- \n-tj-[w-X-só-bm-bn- C-Xv- am-dp-óp.- Cu- Im-gv-N-¸m-Sv- ap-tóm-«p-h-bv-¡p-ó-Xv- hy-àn-K-X-am-b- ]-Z-hn- am-äw,- hn-`-h-§-fnð- X-§-fp-sS- Hm-l-cn-IÄ- t\-Sp-I- F-ón-h-bm-Wv.- am-{X-a-ñ,- Nn-e- hn-`m-K-§Ä-¡n-S-bn-ep-Å- ]-cn-an-X-am-b- k-l-I-c-W-tam- In-S-a-Õ-c-am-tbm- C-Xv- am-dp-óp.- A-Xp-sIm-ïp-X-só- C-Xv- H-cn-¡-epw- \n-e-hn-ep-Å- hy-h-Øn-Xn-¡v- `o-j-Wn- D-bÀ-¯p-ón-ñ.- A-Xp-sIm-ïp-X-só- `-c-W-hÀ-K-§Ä-¡pw- B-tKm-f-aq-e-[-\- i-àn-IÄ-¡pw- B-i-b-]-c-am-bn- A-\p-tbm-Py-am-b- H-óm-bn- kz-Xz-cm-{ão-bw- am-dp-óp.- Að-¸- hn-I-kn-X- ap-X-em-fn-¯- cm-{ã-§-fnð- hn-hn-[- Po-hn-X- ssi-en-IÄ- ap-tóm-«p-h-¨v- D-]-t`m-K-k-aq-l-¯n-sâ- `m-K-sa-ó- \n-e-bnð- A-h-sb- C-Xv- t{]m-Õm-ln-¸n-¡p-óp.- F-ón-«v- C-Xn-\v- A-\p-tbm-Py-am-b- hy-h-lm-c-am-Xr-I-I-fpw- N-c-¡p-I-fpw- cq-]-Ið-¸-\-sN-bv-Xv- hn-]-Wn-bnð- C-d-¡p-I-bpw-sN-¿p-óp.- C-§-s\- in-Yn-eo-Ir-X-am-bn-¯o-cp-ó- P-\-X-bp-sS- C-S-bn-te-¡v- \p-g-ªp-I-b-dp-ó-Xn-\v- B-tKm-f-ap-X-em-fn-¯-s¯- kz-Xz-cm-{ão-bw- k-lm-bn-¡p-óp.- P-\-§-sf- `n-ón-¸n-¡p-I-bpw- G-äp-ap-«n-¡p-I-bpw-sN-¿p-I- F-ó-Xm-Wv- _qÀ-jzm-hÀ-K-¯n-\v- Xmð-¸-cy-ap-Å- Im-cyw.-- A-Xp-sIm-ïp-X-só- hÀ-K-{]-Øm-\-s¯- t\-cn-Sm-\p-Å- H-cm-bp-[-am-bn- A-hÀ- kz-Xz-cm-{ão-b-s¯- D-]-tbm-Kn-¡p-óp.- kz-Xz-t_m-[w- Øm-]n-s¨-Sp-¡p-ó-Xp-X-só- A-tX- hy-àn-bp-sS-X-só- a-äp- `m-h-§-sf- \n-tj-[n-¨p-sIm-ïm-Wv.- I-dp-¯- sXm-gn-em-fn-sb- I-dp-¯-h-³ F-ó- \n-e-bnð- Im-Wp-óp.- sXm-gn-em-fn- F-ó- \n-e-bnð- ]-cn-K-Wn-¡p-ón-ñ.- sXm-gn-em-fn-kv-{Xo- A-h-cp-sS- enw-K-t`-Z-¯n-sâ- A-Sn-Øm-\-¯nð- A-dn-b-s¸-Sp-óp.- sXm-gn-em-fn- F-ó- `m-Kw- ]-cn-K-Wn-¡-s¸-Sp-óp-an-ñ.- \yq-\-]-£-hn-`m-K-¯nð-s]-«- hn-`m-K-§Ä- X-½nð- k-Jy-ap-ïm-¡p-I- F-ó-Xnð-¡-hn-ªv- hy-h-Ø-sb- am-äp-ó-Xn-\p-Å- k-a-c-§-fn-te-¡v- P-\-§-sf- B-sI- sF-Iy-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-te-¡v- X-S-Êw- \nð-¡p-ó- kz-Xz-cm{ão-bw- B-tKm-f-aq-e-[-\-i-àn-IÄ-¡v- C-óv- C-ã-hn-j-b-am-Wv.- A-Xv- t{]m-Õm-ln-¸n-¡p-ó-Xv- G-sX-¦n-epw- hn-`m-K-s¯- ssI-]n-Sn-¨p-bÀ-¯m-\-ñ- P-\-§-fp-sS- tbm-Pn-¨- k-a-c-s¯-bpw- hy-h-Ø-sb- X-IÀ-¡m-\p-Å- k-a-c-ap-ó-Wn-sb-bpw- \n-jv-{In-b-am-¡m-t\m- ZpÀ-_-e-am-¡m-t\m- B-Wv.- _qÀ-jzm- `-c-W-¯n-³Io-gnð- hn-hn-[- hn-`m-K-§Ä- A-Sn-¨-aÀ-¯ð- t\-cn-Sp-óp-ïv- F-ó-Xpw- bm-YmÀ-Yy-am-Wv.- Cu- bm-YmÀ-Yy-s¯- ]-cn-K-Wn-¡p-ó-Xn-\v- F-ñm- P-\-hn-`m-K-§-fp-am-bp-Å- hn-im-e-am-b- sF-Iy-am-Wv- A-\n-hm-cy-am-bn-«p-Å-Xv.- F-ómð,-- Cu- A-Sn-¨-aÀ-¯-ep-IÄ-¡v- s]m-Xp-hm-b- A-Sn-Øm-\-an-sñ-óv- C-hÀ- ]-Tn-¸n-¡p-óp.- A-h-cp-sS- kz-Xz-hpw- A-hÀ- t\-cn-Sp-ó- A-Sn-¨-aÀ-¯-epw-am-{X-am-Wv- bm-YmÀ-Yy-sa-ó- t_m-[w- P-\-§-fnð- Ip-¯n-h-¨p-sIm-ïv- ap-tóm-«p-- t]m-hp-I-bm-Wv- kz-Xz-cm-{ão-bw- sN-¿p-ó-Xv.- b-YmÀ-Y-¯nð- C-Xnð- D-ó-bn-¡p-ó-Xp-t]m-se- Nn-e- ]-cn-jv-Im-c-§Ä- \-S-¸m-¡n-b-Xp-sIm-ïv- A-Sn-¨-aÀ-¯-ep-IÄ-¡v- ]-cn-lm-cw- Im-Wm-³ I-gn-bn-ñ.- ap-X-em-fn-¯- hy-h-Øn-Xn- am-ä-an-ñm-sX- Xp-S-cp-ón-S-t¯m-fw- Im-ew- Nq-j-W-¯n-\v- A-dp-Xn-bm-Ip-ón-ñ- F-ó- Im-cyw- aq-Sn-hbv--¡p-I-bm-Wv- kz-Xz-cm-{ão-bw- sN-¿p-ó-Xv.- ]-e- k-ó-²-kw-L-S-\-I-fn-eq-sS-bpw- F-³PnH-I-fn-eq-sS- C-´y-bp-sS- cm-{ão-b- ]-Ým-¯-e-¯nð- kz-Xz-cm-{ão-bw- ap-tóm-«p-h-bv-¡-s¸-«n-«p-Å-Xv- Pm-Xn-bp-sS-bpw- a-X-¯n-sâ-bpw- `m-j-bp-sS-bpw- hw-i-¯n-sâ-bpw- k-ap-Zm-b-¯n-sâ-bpw- H-s¡- A-Sn-Øm-\-¯n-em-Wv.- C-Xnð-X-só- Pm-Xn-bm-Wv- C-¯-cw- Im-gv-N-¸m-Sv- ap-tóm-«p-h-bv-¡p-ó-Xn-\v- G-sd- D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.- C-hÀ- A-Sn-Øm-\- km-aq-ly-L-S-\-bn-epw- hÀ-K- Nq-j-W-¯n-epw- am-äw- h-cp-¯p-ó-Xn-\p-Å- k-a-c-hp-am-bn- ap-tóm-«p-t]m-Ip-ó-Xn-t\m- sF-Iy-{]-Øm-\w- sI-«n-¸-Sp-¡p-ó-Xn-\v- a-äv- P-\-hn-`m-K-§-fp-am-bn- Iq-«m-bv-a- D-ïm-¡p-ó-Xn-t\m- Xmð-¸-cy-s¸-Sp-ón-ñ.- kz-Xz-cm-{ão-b- Im-gv-N-¸m-Sv- A-Sn-¨-aÀ-¯-s¸-Sp-ó- Z-fn-XÀ-¡pw- B-Zn-hm-kn-IÄ-¡pw- kv-{Xo-IÄ-¡pw- \yq-\-]-£-§Ä-¡p-an-S-bnð- hym-]-I-am-bn- {]-hÀ-¯n-¡p-I-bm-Wv.- k-hÀ-W- Pm-Xn-hn-`m-K-§-fn-epw- C-¯-c-¯n-ep-Å- Im-gv-N-¸m-Sp-IÄ- i-àn-s¸-«p-h-cn-I-bm-Wv.- _qÀ-jzm- ]mÀ-Sn-IÄ- C-¯-cw- kz-Xz-§-sf- D-]-tbm-Kn-¡p-I- F-ó-Xv- H-cp- {]-[m-\- ]-cn-]m-Sn-bm-bn-¯-só- am-än-bn-«p-ïv.- bp-]n-bnð- _n-sP-]n-bpw- k-am-Pv-hm-Zn- ]mÀ-Sn-bpw- DÄ-s¸-sS-bp-Å-hÀ- Pm-Xn,- D-]-Pm-Xn- k-t½-f-\-§Ä- \-S-¯p-I-bpw- A-h-bp-am-bn- tbm-Pn-¡p-I-bpw- sN-¿p-óp-ïv.- Pm-Xo-b-am-b- C-¯-c-¯n-ep-Å- kz-Xz-t_m-[- hn-Im-kw- ]-«n-I-Pm-Xn- hn-`m-K-¡m-cp-sS- C-S-bnð-¯-só- kw-LÀ-jw- cq-]-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-\v- C-S-bm-bn-«p-ïv.- B-{Ô-{]-tZ-in-se- am-e-þ-a-Un-K- kw-L-«-\w- C-Xn-\p-Zm-l-c-W-am-Wv.- Z-fn-Xv- {In-kv-Xym-\n-I-fp-sS-bpw- Z-fn-Xv- ap-Én-§-fp-sS-bpw- Im-cy-¯n-epw- C-¯-c-¯n-ep-Å- C-S-s]-S-ep-IÄ- \-S-óp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv.- kz-Xz-cm-{ão-b-¯n-sâ- A-Sn-¯-d-bm-bn- a-X-s¯- D-]-tbm-Kn-¡p-ó- {]-h-W-X-bpw- D-bÀ-óp-h-cp-óp-ïv.- _n-sP-]n- D-]-tbm-Kn-¡p-ó- kmw-kv-Im-cn-I- tZ-io-b-X- F-ó- k-¦ð-¸w- a-X-]-c-am-b- kz-Xz-cm-{ão-b-¯n-\p-Å- a-d- am-{X-am-Wv.- \yq-\-]-£- hn-`m-K-§-sf- kw-L-Sn-¸n-¡p-ó-Xn-\pw- kz-Xz-cm-{ão-bw- D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-óp-ïv.- 1980I-fnð- kz-Xz-cm-{ão-b-¯n-sâ- ]p-Xn-b- cq-]-§Ä- D-bÀ-óp-h-cp-ó-Xn-\v- D-Zm-l-c-W-am-Wv- h-S-¡v-þ-In-g-¡-³ {]-tZ-i-§Ä.- k-¦p-Nn-X-am-b- kz-Xz- hw-io-b-th-Zn-IÄ- am-{X-am-Wv- s]m-Xp-hnð- C-hn-sS- \n-e-\nð-¡p-ó-Xv.- A-Xn-\mð- C-hn-sS- kw-LÀ-jw- ]-Xn-hm-bn-¯o-cp-I-bpw- sN-¿p-óp.- \m-K-òm-cpw- Zn-am-k- hn-`m-K-¡m-cpw- t_m-tUm-I-fpw- IÀ-_n-I-fpw- A-t\ym-\yw- Ip-ä-s¸-Sp-¯p-I-bpw- B-{I-an-¡p-I-bpw- sN-¿p-ó- Øn-Xn-hn-ti-jw- D-ïm-Ip-óp.- KqÀ-Jm-em-³Uv- {]-t£m-`w- t\-¸m-fn- kz-Xz-hm-Z-s¯- A-Sn-Øm-\-s¸-Sp-¯n-bm-Wv- \n-e-\nð-¡p-ó-Xv.- b-YmÀ-Y-¯nð- kz-Xz-cm-{ão-b-¯n-eq-sS- t\-«w- sIm-¿p-ó-Xv- A-Xn-se- s]-än-_qÀ-jzm- hn-`m-K-am-Wv.- A-Xn-sâ- kw-L-S-\m- A-Sn-Øm-\-¯n-eq-sS-bpw- hy-h-Ø-bv-¡-I-¯v- I-S-óp-Iq-Sn- t\-«w- sIm-¿p-ó-Xpw- Cu- hn-`m-K-am-Wv.- kz-Xz-cm-{ão-bw- hÀ-K-]-c-am-b- Nq-j-W-s¯-bpw- H-¸w- km-aq-ly-am-b- A-Sn-¨-aÀ-¯-en-s\-bpw- H-ón-s¨-XnÀ-¡p-ó-Xn-\p-th-ïn- cq-]-s¸-Sp-ó- s]m-Xp-{]-Øm-\-s¯- £o-Wn-¸n-¡p-I-bpw- X-IÀ-¡p-I-bp-am-Wv- sN-¿p-ó-Xv.- Z-fn-Xv- kz-Xz-¯n-sâ- t]-cnð- tI-c-f-¯nð- kw-L-Sn-¸n-¡-s¸-«n-«p-Å- Un-F-¨v-BÀ-Fw- t]m-ep-Å- kw-L-S-\-IÄ- \-S-¯p-ó- {]-hÀ-¯-\-§Ä- C-¯-cw- cm-{ão-b-¯n-\v- D-Zm-l-c-W-am-Wv.- A-h- km-aq-ly- A-h-i-X-bv-s¡-Xn-cm-bn- D-bÀ-óp-h-tc-ï- hn-im-e- ap-ó-Wn-sb- ZpÀ-_-e-s¸-Sp-¯p-óp.- `o-I-c-hm-Z- k-ao-]-\-§-fp-am-bn- ap-tóm-«p-t]m-hp-I- F-ó- {]-h-W-X- tI-c-f-¯n-epw- C-¯-cw- kw-L-S-\-IÄ- Im-Wn-¡m-³ Xp-S-§n-bn-«p-ïv.- k-aq-l-¯nð- hÀ-K-]-c-am-b- Nq-j-W-hpw- H-¸w- km-aq-ly-am-b- A-Sn-¨-aÀ-¯-ep-I-fpw- \n-e-\nð-¡p-óp-ïv- F-ó- \n-e-]m-Sm-Wv- kn-]n-sF- F-½n-tâ-Xv.- hÀ-K-]-c-am-b- Nq-j-W-¯n-eq-sS- `-c-W-hÀ-K-§Ä- an-¨w- ]n-gn-sª-Sp-¡p-ó-Xn-t\m-sSm-¸w- A-h-cp-sS- ta-[m-hn-Xzw- \n-e-\nÀ-¯p-ó-Xn-\m-bn- hn-hn-[- cq-]-¯n-ep-Å- km-aq-ly- A-Sn-¨-aÀ-¯-en-s\-bpw- D-]-tbm-Kn-¡p-óp.- A-Xn-\mð- Nq-j-W-¯n-\pw- A-Sn-¨-aÀ-¯-en-\p-sa-Xn-cm-bp-Å- t]m-cm-«-§Ä- tbm-Pn-¸n-¨v- sIm-ïp-t]m-hp-I- F-ó-Xm-Wv- ]mÀ-Sn-bp-sS- \-bw.- kz-Xz-cm-{ão-bw- X-§-fp-sS- km-¼-¯n-I- ta-[m-hn-Xz-s¯-bpw- Nq-j-W-s¯-bpw- F-XnÀ-¡p-ón-ñ- F-ó-Xp-sIm-ïv- A-¯-cw- cm-{ão-b-hp-am-bn- k-Ôn- sN-¿p-ó-Xn-\pw- A-hÀ-¡v- C-f-hp-IÄ- sIm-Sp-¡p-ó-Xn-\pw- `-c-W-hÀ-Kw- X-¿m-dm-Ip-óp.- A-Xv- A-h-sc- i-àn-s¸-Sp-¯p-óp.- C-Xn-sâ- a-dp-h-i-sa-tóm-Ww- kz-Xz-cm-{ão-bw- sXm-gn-em-fn-hÀ-K-¯n-sâ- sF-Iy-s¯- X-IÀ-¡p-I-bpw- hy-h-Ø-bv-s¡-Xn-cm-bn- h-fÀ-óp-h-tc-ï- hn-]p-e-am-b- sF-Iy-s¯- X-S-Ê-s¸-Sp-¯p-I-bpw- sN-¿p-óp.- \-h-en-_-dð- \-b-§-fn-eq-sS- B-tKm-f- [-\-ap-X-em-fn-¯w- \-S-¯p-ó- Nq-j-W-s¯- Im-Wm-¯- kz-Xz-cm-{ão-bw- C-hÀ-¡v- {]n-b-s¸-«-Xm-bn-¯o-cp-óp.- Cu- ta-J-e-bnð- ]mÀ-Sn- F-Sp-t¡-ï- k-ao-]-\-s¯- kw-_-Ôn-¨v- 19þmw- ]mÀ-Sn- tIm--{K-kv- Pm-Xn- kz-Xz-cm-{ão-b-s¯- hn-i-I-e-\w- sN-¿p-t¼mÄ- ]-d-ª- Im-cy-§Ä- C-hn-sS- {]-k-à-am-Wv.- "-"-Pm-Xn-kz-Xz-¯n-sâ- A-Sn-Øm-\-¯n-ep-Å- cm-{ão-b- {[p-ho-I-c-Ww- h-fÀ-óp- h-cp-ó-Xp-aq-ew- Kp-cp-X-c-am-b- H-cp- sh-ñp-hn-fn- C-óv- D-bÀ-óp-h-cp-óp-ïv.- Iq-Sp-Xð- Iq-Sp-Xð- _qÀ-jzm- cm-{ão-b- ]mÀ-Sn-IÄ- Pm-Xn- kz-Xz-¯nð-\n-óv- t\-«-ap-ïm-¡m-\pw- Pm-Xn-Iq-«p-sI-«p-IÄ- sI-«n-¸-Sp-¡m-\pw- {i-aw- \-S-¯p-I-bm-Wv.- F-ñm- k-ap-Zm-b-§-fn-epw-s]-«- aÀ-Zn-X- hn-`m-K-§-fp-sS- A-Xn-hn-im-e-am-b- th-Zn-bpw- C-S-Xp-]-£-P-\m-[n-]-Xy-th-Zn-bpw- sI-«n-¸-Sp-¡m-³ ]-cn-{i-an-¨p-sIm-ïn-cn-¡p-ó- ]mÀ-Sn-¡pw- C-S-Xp-]-£- {]-Øm-\-¯n-\pw- Pm-Xn- A-Sn-Øm-\-¯n-ep-Å- Cu- A-Wn-\n-c-¯-ep-IÄ- Ku-c-h-am-b- {]-iv-\-§Ä- kr-ãn-¡p-óp.- Z-fn-X-cp-sS-bpw- hn-hn-[- ]n-tóm-¡- hn-`m-K-§-fp-sS-bpw- \n-Xy-Po-hn-X-¯n-sâ-bpw- km-aq-ln-I- A-Sn-¨-aÀ-¯-en-sâ-bpw- {]-iv-\-§Ä- ]mÀ-Sn- k-aqÀ-¯-am-bn- G-sä-Sp-¡-Ww.- hÀ-K-]-c-am-b- {]-iv-\-§-fpw- km-aq-ln-I-am-b- {]-iv-\-§-fpw- H-ón-¨v- G-sä-Sp-¡p-ó-Xp-aq-ew- Pm-Xn-]-c-am-b- in-Yn-eo-I-c-W-¯n-sâ- {]-Xn-Iq-e- {]-Xym-Lm-X-§-sf- \-ap-¡v- t\-cn-Sm-\m-Ipw.-'-'- A-Xp-sIm-ïp-X-só- Pm-Xo-b-am-b- A-Sn-¨-aÀ-¯ð- am-{X-a-ñ,- Z-fn-X-cpw- ]n-tóm-¡-¡m-cpw- A-\p-`-hn-¡p-ó- Pm-Xo-b- hn-th-N-\w,- tKm-{X-hÀ-K- P-\-X- A-\p-`-hn-¡p-ó- A-Sn-¨-aÀ-¯ð,- \yq-\-]-£-§Ä- A-\p-`-hn-¡p-ó- hn-th-N-\w- C-h-sbm-s¡- ]mÀ-Sn- t\-cn-«v- G-sä-Sp-¡-Ww.- C-¯-cw- {]-iv-\-§-sf- hÀ-K-k-a-c-hp-am-bn- I-®n-tNÀ-¡p-I- h-gn- P-\m-[n-]-Xy- {]-Øm-\-¯n-sâ- hn-im-e-th-Zn- cq-]-s¸-Sp-¯m-\pw- A-Xp-h-gn- kz-Xz-cm-{ão-b-s¯- {]-Xn-tcm-[n-¡m-\p-ap-Å- ]-Ým-¯-e-hpw- C-Xn-eq-sS- cq-]-s¸-Spw.- tI-c-f-¯nð- B-Zn-hm-kn- ta-J-e-bnð- cq-]-s¸-«p-h-ó- kz-Xz-cm-{ão-b-¯n-sâ- {]-iv-\-s¯- A-Xn-Po-hn-¡p-ó-Xn-\v- F-Sp-¯- \-S-]-Sn-IÄ- {i-t²-b-am-Wv.- F-sI-F-kn-sâ- cq-]o-I-c-W-¯n-eq-sS- Cu- ta-J-e-bn-se- kz-Xz-cm-{ão-b-¡m-cp-sS- ]n-Sn- A-b-¡p-ó-Xn-\pw- A-h-cp-sS- k-hn-ti-j- {]-iv-\-§Ä- G-sä-Sp-¡p-ó-Xn-\pw- A-h-sc- s]m-Xp-k-a-c-¯n-sâ- `m-K-am-¡n- am-äp-ó-Xn-\pw- I-gn-ªn-«p-ïv.- km-aq-ly- A-h-i-X-IÄ- G-sä-Sp-¡p-ón-S-¯v- kz-Xz-cm-{ão-bw- ]n-d-tIm-«p-t]m-Ipw- F-ó-Xn-sâ- D-Zm-l-c-W-am-Wv- C-Xv.- kz-Xz-cm-{ão-bw- {]-N-cn-¸n-¡p-ó- kw-L-S-\-I-fp-sS- ap-tJym-]m-[n-bm-bn- F-³Pn-H-IÄ- am-dn-bn-«p-ïv.- s]m-Xp- {]-Øm-\-§-sf- X-IÀ-¯pw- C-S-Xp- ]mÀ-Sn-IÄ- A-S-¡-ap-Å- cm-{ão-b- {]-Øm-\-§-tfm-Sv- F-XnÀ-¸v- h-fÀ-¯n-s¡m-ïpw- _-lp-P-\-§-sf- A-cm-{ão-b-hð-¡-cn-¨pw- F-³Pn-H-IÄ- \-S-¯p-ó- {]-hÀ-¯-\-s¯- P-\-§Ä- Xn-cn-¨-dn-tb-ï-Xp-ïv.- C-Xp- kw-_-Ôn-¨v- 19þmw- ]mÀ-Sn- tIm--{K-kv- F-Sp-¯- \n-e-]m-Sv- {]-k-à-am-Wv.- "-"-hn-tZ-i- km-¼-¯n-I- k-lm-bw- ]-äp-ó- F-³.-Pn.-H-I-fp-sS- F-®w- \n-c-´-cw- hÀ-²n-¨p- sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv.- Cu- F-³.-Pn.-H-I-fnð- ]-e-Xpw- cm-jv-{So-b- {]-iv-\-§-fnð- C-S-s]-Sp-I-bpw- C-S-Xp-]-£- hn-cp-²- {]-hÀ-¯-\-§-fnð- C-S-s]-Sp-I-bpw- sN-¿p-óp.- kw-L-Sn-X- C-S-Xp-]-£-t¯m-Spw- hn-in-jym- kn.-]n.-sF- (Fw)- t\m-Sp-ap-Å- A-h-cp-sS- {]-Xy-b-im-kv-{X-]-c-am-b- F-XnÀ-¸nð-\n-óm-Wv- C-Xv- D-Û-hn-¡p-ó-Xv.- C-¯-c-¯nð- km-¼-¯n-I- k-lm-bw- ssI-¸-äp-ó- kw-L-S-\-I-fp-sS- kv-t]m--kÀ-amÀ-¡n-S-bnð- km-{am-Py-Xz- G-P-³kn-I-fp-ap-ïv.- BÀ.-F-kv.-F-kn-sâ-bpw- a-äv- au-en-I-hm-Z- kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw- t\-Xr-Xz-¯nð- {]-hÀ-¯n-¡p-ó- H-«-\-h-[n- F-³.-Pn.-H-IÄ- hn-tZ-i-¯p-\n-óp-Å- km-¼-¯n-I- k-lm-bw- ssI-¸-äp-ó-h-bm-Wv.- Nn-e- Xo-{h-C-S-Xp-]-£- hn-`m-K-§Ä- \-S-¯p-ó- ]u-cm-h-Im-i-þ-a-\p-jym-h-Im-i- kw-L-S-\-IÄ-¡pw- hn-tZ-i- _-Ô-§-fp-ïv.- cm-jv-{So-b- {]-hÀ-¯-\-¯nð- GÀ-s¸-Sp-ó- km-aq-ln-I- {]-Øm-\-§Ä- (tkm-jyð- aq-hv-sa-âv)- F-óv- hn-fn-¡-s¸-Sp-ó-hÀ-¡pw- F-³.-Pn.-H-amÀ-¡pw- hn-tZ-i- km-¼-¯n-I- k-lm-bw- e-`n-¡p-ó-Xv- \n-tcm-[n-¡p-ó-Xn-\v- \n-b-a-¯nð- t`-Z-K-Xn- h-cp-¯-Ww.- hn-tZ-i- km-¼-¯n-I- k-lm-bw- D-]-tbm-Kn-¨v- P-\-§-sf- kw-L-Sn-¸n-¡p-ó- F-³.-Pn.-H-I-fp-sS- ]-¦v- Xp-d-óp- Im-«-s¸-S-Ww.- P-\-§-sf- A-cm-{ão-b-hð-¡-cn-¡m-³ ]-cn-{i-an-¡p-I-bpw- C-S-Xp-]-£- hn-cp-²- \n-e-]m-Sv- ssI-s¡m-Åp-I-bpw- sN-¿p-ó- F-³.-Pn.-H-I-fp-sS- {]-hÀ-¯-\-s¯- ]mÀ-Sn- F-XnÀ-¡-Ww.-'-'- F-ómð,- G-sX-¦n-epw- L-«-§-fnð- C-h-cp-am-bn- tbm-Pn-¨v- {]-hÀ-¯n-t¡-ïn-h-ómð- A-h-cp-sS- hn-`m-Ko-b-hpw- hn-L-S-\m-ß-I-hp-am-b- k-ao-]-\w- s]m-Xp-th-Zn-bnð- D-bÀ-¯-s¸-S-cp-Xv- F-ó- Im-cy-¯nð- {i-²n-¡-W-sa-ó- \n-e-]m-Spw- ]mÀ-Sn- tIm--{K-kv- ap-tóm-«p-h-¨n-cp-óp.- \mw- s]m-Xp-th-Zn-bp-am-bn- _-Ô-s¸-Sp-t¼mÄ- C-¯-c-¯n-ep-Å- k-ao-]-\-§-fp-sS- Im-cy-¯nð- hn-«p-ho-gv-N- ]m-Sn-ñ- F-óv- Nq-ïn-¡m-Wn-¨n-cp-óp.- Cu- ]-Ým-¯-e-¯nð- c-ïp- Im-cy-§Ä- \mw- {i-²n-t¡-ï-Xp-ïv.- H-óm-a-Xm-bn,- hÀ-Km-Sn-Øm-\-¯n-ep-Å- {]-Øm-\w- sI-«n-¸-Sp-¡p-ó-Xn-\m-bn- km-¼-¯n-I- hn-j-b-§Ä-am-{Xw- G-sä-Sp-¯v- km-aq-ly-{]-iv-\-§Ä- A-h-K-Wn-¡p-ó- {]-h-W-X-sb- \mw- \n-cp-Õm-l-s¸-Sp-¯-Ww.- sXm-gn-em-fn-hÀ-K-¯nð-s¸-«- Nn-e- hn-`m-Kw- A-\p-`-hn-¡p-ó- A-Sn-¨-aÀ-¯-epw- hn-th-N-\-hpw- G-sä-Sp-¡m-sX- sXm-gn-em-fn-hÀ-K- sF-Iy-hpw- hÀ-K-k-a-c-hpw- ap-tóm-«p-sIm-ïp-t]m-Im-\m-hn-ñ.- A-tXm-sSm-¸w-X-só- kz-Xz-cm-{ão-b-¯n-sâ- hm-em-bn- A-Xn-sâ- ]n-d-Inð- t]m-Ip-ó- {]-h-W-X-bpw- H-cn-¡-epw- D-ïm-Im-\pw- ]m-Sn-ñ.- A-Xn-\m-bn- kz-Xz-cm-{ão-b-¯n-sâ- ]-cn-an-Xn-sb- kw-_-Ôn-¨v- P-\-§-sf- \n-c-´-cw- t_m-[y-s¸-Sp-t¯-ï-Xp-ïv.- A-tXm-sSm-¸w- C-¯-cw- P-\-hn-`m-K-§-fp-sS- {]-iv-\-§Ä- G-sä-Sp-¡p-ó-Xn-\v- {]-tXy-I- th-Zn-I-fpw- kw-L-§-fpw- cq-]o-I-cn-¨v- A-h-cnð- F-¯p-ó-Xn-\p-Å- \n-e-]m-Spw- kzo-I-cn-t¡-ï-Xp-ïv.- B-Zn-hm-kn- P-\-hn-`m-K-¯n-sâ- {]-iv-\-§Ä- ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn-\v- F-sI-F-kv- cq-]o-I-cn-¨p-sIm-ïv- \-S-¯n-b- {]-hÀ-¯-\w- Cu- cw-K-¯v- \-ap-¡v- ]p-Xn-b- A-\p-`-h-am-Wv.- B- ta-J-e-bn-se- kz-Xz-cm-{ão-b-s¯- ZpÀ-_-e-s¸-Sp-¯m-\pw- hn-im-e-{]-Øm-\-¯n-sâ- `m-K-am-bn- A-h-sc- A-Wn-\n-c-¯m-\pw- A-h-cp-sS- Nn-e- {]-iv-\-§Ä- ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn-\pw- Cu- k-ao-]-\w- k-lm-b-I-am-bn- F-óv- Im-Wm-\m-Ipw.- km{am-Py-Xz-¯nsâ IS-óp-h-chv ]e hn[-¯n-emWv cq]-s¸-«p-h-óp-sIm-ïn-cn-¡p-ó-Xv. amco-Nsâ s]mòm-\n-s\-t¸mse AXv P\-§sf BIÀjn¨v hÀK-]-c-amb ImgvN-¸m-Snð\nóv AI-än-s¡m-ïp-t]m-hpI-bm-Wv.