ശനിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 24, 2011

ഒരു കുളി

ഇറങ്ങുമ്പോല്‍ മഴയുണ്ടായിരുന്നില്ല

ഇറങ്ങിനടന്നപ്പോള്‍ ചാറാന്‍ തുടങ്ങി.

കൈപത്തി മറയാകന്‍ വെറുതേങ്കിലും 
ഒരു പാഴ് ശ്രമം നടത്തി.

തുളികള്‍ കനത്തു.
കൈപത്തികൊണ്ട് മുഖതുടച്ചു

തുള്ളികള്‍
കൂട്ടം കൂടി പെരു മഴയയി.

അവിടെയെത്തിയപ്പോഴേക്കും
കുളിര്‍ വിട്ടിരുന്നു.

കാരണം ഒരു കുളി എപ്പൊഴും
ഉന്മേഷകരമാണ്.

തുവര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഒന്നു മൂളിപാടാം!!!