തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 22, 2010

വായിച്ചുതീരാത്ത മുഖത്തെഴുത്ത്...
DÕhm-´co-£w.- \m-Spw- \m-«p-Iq-«hpw- aXn-adóp- \nð-¡p-óp.- sX¿t¡m-e§Ä- Ddªm-Sn.- Dcn-bm-Sn- ss]X§sf Biz-kn-¸n-¨pw- A\p-{Kln-¨pw- \n-{Klm-\p-{Kliàn-sb HmÀ-an-¸n-¨pw- A´co-£w- `àn-km-{µam-¡n.- {][m-\ tIm-e¯n-\v- AWn-bdbnð- ap-Js¯gp-Xp-óp.- `KhXn-bp-sS ]p-d¸m-Sn-\p- Im-¯n-cn-¡p-bm-Wv- Fñm-hcpw.- {]ikv-X Iem-Im-c\m-Wv- `KhXn-bp-sS tIm-ew- [cn-¡p-óXv.- 60- Ign-sª¦n-epw- sI«n-bm-Sm³- Xp-S§n-bmð- bp-hm-hn-sâ {]kcn-¸v.- ap-Js¯gp-¯v- ]q-À-¯n-bm-btijw- Ct¸mÄ- hcm-saóp -]dªv- Im-hn³-]cn-kcs¯ ac¡q-«§Ä-¡n-Sbn-te¡v.- Gsd Ign-ªn-«pw- Xn-cn-s¨¯m-¯Xn-ð- AWn-bdbnð- A¼c¸v.- _lfabw.- ap-Js¯gp-Xn- Ct¸mÄ- hcm-saóp- ]dªbm-sf Im-Wm-\n-ñ.- Gsd t\c¯n-\p-tijw- Xq-§n-acn-¨ \n-ebnð- B Iem-Im-cs\ Isï¯n.-

hn-Nn-{Xam-b acWw.- ap-Js¯gp-t¯m-sS BßlXy-sNbv-XsX´n-\v?- ISp-¯ {hXm-\p-jv-Tm-\§Ä-s¡m-Sp-hnð- A§s\sbm-cp- Zp-c´w- BsI¸n-Sn-¨p-ebv-¡p-óXm-Wv.- Asô«p-sIm-ñw-ap-¼v- I®qÀ- Pn-ñbnð- \SóXm-Wv.- `KhXn-bp-sS ap-Js¯gp-t¯m-sS acW¯n-sâ \n-Kq-Vku-µcy-¯n-te¡p- \Sóp-t]m-b {]ikv-X\m-b B sX¿w-Iem-Im-c³.- hn-Nn-{Xam-b BßlXy-IÄ- \n-ch[n-bm-Wv.-

Hcp-\n-an-j¯n-sâ Nm-ôm-«¯nð- CcpÄ-aSbn-te¡v- \Sóp-t]m-bhÀ-sXm-«v- sNdp-¸¯n-te ar-Xyp-hm-Rv-O {]ISn-¸n-¨v- Po-hn-Xm-´y-¯nð- BßlXy-sNbv-XhÀ.- AXn-km-lkn-Iam-b acWcw-K§Ä- kr-ãn-¨v- `o-Icku-µcyw- XoÀ-¯hÀ.- {]Wbhpw- Dòm-Zhpw- A]am-\hpw-sIm-ïv- ap-dn-thä a\p-jy-sâ A`bam-bn- acWs¯ hcn-¨hÀ.- Bibhm-Z¯n-sâ {`am-ßIXbnð- ebn-¨v- Np-äp-ap-Å tem-Iw- Akly-am-bhÀ.-

]¿óqÀ- sdbnð-th kv-täj\Sp-¯ am-hn-\v- BßlXy-bp-sS \n-ch[n- km-£yw- ]dbm-\p-ïv.- hïn-¡p- Nm-Sn- acn-¡m³- Xo-cp-am-\n-¨ ]ecpw- Cu- am-hn-s\t¯Sn- F¯m-dp-ït{X.- hïn- t]m-bXn-\mð- Cu- am-hn-s\ B{ibn-¡p-óhcpw- Ip-dhñ.-

a\p-jy-sâ a\Êv- hm-bn-¡m-\p-Å At\z-jWw- kv-äo-^³- tlm-¡n-Mv-kn-s\t¸m-ep-ÅhÀ- \S¯n-s¡m-ïn-cn-¡p-Ibm-Wv.- AXv- hn-Pbn-¡p-Ibm-sW¦nð- Hcp-]m-Sp- tNm-Zy-§Ä-¡v-- adp-]Sn- In-«p-am-bn-cn-¡pw.- BßlXy-sb shdp-¡p-Ibpw- Po-hn-X¯n-sâ A]m-cku-µcy-s¯ ]p-Igv-¯p-Ibpw-sNbv-X slan-Mv-shsbt¸m-ep-ÅhÀ- HSp-hnð- B hgn- kzo-Icn-¨t¸mÄ- tem-Iw- A¼cóp.- Xsâ hm-bn-te¡v- tXm-¡p-IS¯n-h¨v- {Sn-Kdnð- hn-ceaÀ-¯n-bt¸mÄ- alm-\m-b B Fgp-¯p-Im-csâ a\Êv- ISóp-t]m-b hgn-IÄ- AÚm-Xam-Wv.-

{]ikv-Xcpw- A{]ikv-Xcp-am-b Bfp-IÄ- BßlXy-bn-eq-sS Hcp-]m-Sv-- \n-Kq-VXIÄ- Ahtijn-¸n-¨n-«m-Wv- t]m-bXv.- {]Wb¯n-\m-bn- sh¼ð-sIm-ï alm-\m-b Nn-{XIm-c³- hm³-tKm-Kv- Im-ap-In-¡v-- sNhn -ap-dn-¨p-\ð-In- hn-Nn-{Xam-b am-\kn-Im-hØ {]ISn-¸n-¨n-«p-ïv.- hn-{`m-´n-bp-sS ISp-\n-d§fWn-ª hen-b Iym³-hm-kn-te¡v- B Nn-{XIm-c³- ebn-¨p-tNÀ-óp.-

CS¸Ån-bp-sS BßlXy-bm-Wv- aebm-fn-sb ]n-Sn-¨p-Ip-ep-¡n-b kw-`h§fn-sem-óv.- {]Wbss\cm-iy-am-Wv- Im-cWsaóp- ]dbp-óp-sï¦n-epw- At±l¯n-sâ Ihn-XIfn-eq-sS ISóp-t]m-bmð- AXp- am-{Xasñóp- t_m-[y-am-hpw.- Po-hn-¨ tem-Iw- A{Xam-{Xw- ap-dn-thð-¸n-¨n-«p-ïv- B a\Ên-s\.-

"klX]n-¡m-¯ temIta,- sb´n-epw-

klIcn-¡p-ó im-cZm-Im-ita!'-

Icp-Wbä Hcp- tem-Is¯ ]p-d¯p-\nÀ-¯m³-Iq-Sn-bm-bn-cn-¡Ww- CS¸Ån- B hgn- kzo-Icn-¨Xv.- Ihn-bp-sS BßlXy-Xsóbm-Wv- {]Wb¯n-\v-- tIcfo-bkaq-lw- Ip-td¡q-Sn- ]cn-KW\ \ð-Im³- CSbm-¡n-bXv.- CS¸Ån-tbm-Sv- ISs¸«n-cn-¡p-óp- ]n-óo-Sp- hó {]Wbn-\n-Isfñmw.-

`m-h\bp-sS tem-I§fn-eq-sS kôcn-¨p- kôcn-¨v- acn-¡p-IsbóXv- Hcp- Iebm-sWóp- {]Jym-]n-¨ knð-hn-b ¹m-¯v.- hn-Nn-{X Ið-¸\Ifp-sS am-bn-Item-Iw- am-Sn-hn-fn-¨t¸mÄ- Dd¡Kp-fn-IIfn-eq-sS alm-\n-{Zbn-te¡p- bm-{Xbm-bn.- hn-jm-Ztcm-K¯n-\p-- Ign-¡p-ó acp-óp-Ifm-Wv- ¹m-¯n-sâ acW¯n-se hn-ñ³- Fó NÀ-¨bpw- HmÀ-an-t¡ïXm-Wv.- hn-jm-Ztcm-K¯n-\p- \ð-In-b acp-ón-sâ ]mÀ-iz--^ew- BßlXym-{]hWX D-ïm-¡p-óXm-Wt{X.- acp-ón-sâ t]cv- ]p-d¯p-hn-Sm-Xn-cn-¡m³- I¼\n-IÄ-¡p- Ign-ªn-«p-ïv.-

Zbm-h[¯n-sâ Ncn-{X¯n-se Gähpw- hen-b DZm-lcWam-bn-am-dn-b kn-Kv-aïv- t{^m-bn-Uv hen-b kw-hm-Z¯n-\p-Iq-Sn- Xn-cn-sIm-fp-¯n-bm-Wv- adªXv.- alm-tcm-K§Ä- ImÀ-óp-Xn-óp-ó a\p-jy-s\ acn-¡m-\\p-hZn-¡Wsaó A`n-{]m-bw- BßlXy-bp-sS asäm-cp- hn-Nm-ctem-Iw- Xp-dón«n--«p-ïv.-

\m-SIhpw- Po-hn-Xhpw- a\Ên-s\ kw-LÀ-j`q-an-bm-¡n-bt¸m-gm-Wv- hn-Zzm³- ]n- tIfp-\m-bÀ- Po-hn-X¯n-\p- Xn-cÈo-ebn-«Xv.- kz-bw-\nÀ-Wb¯n-sâ Nn-e t_m-[y-§Ä- GXp-- BßlXy-bpw- ap-tóm-«p-hbv-¡p-óp-ïv.- ""F\n-¡v- ]m-«p-]m-Sp-hm³- B{Klap-ïv.- Fsâ ap-cfn- XIÀ-óp-t]m-bn''- Fó CS¸Ån-bp-sS A´y-ktµiw,- \n-ch[n- CS§Ä- _m-¡n-h¨n-«p-ïv.-

Hcp- Zp-c´\m-bn-Ibm-bn- cm-Pe£v-an-bp-sS acWw- ap-ón-ep-ïv.- "cm-Pe£v-antbm-Sv'- Fó Ihn-Xbnð- kp-KXIp-am-cn- "Fsâ sshZyp-X ho-Nn- hn-d¨p-]n-òm-dp-óp'- Fsógp-Xn-hbv-¡p-t¼mÄ- kam-\a\Ên-sâ Bhn-jv-Im-cw-Xsóbm-WXv.- BßlXy-¡pw- sIm-ebv-¡pw- CSbn-eq-sS BÀ-¯\m-Zw-t]m-se ]m-bp-ó a\p-jyÀ.- ]n-Sn-¨p-\nð-¡m³- I¨n-¯p-cp-¼p-t]m-epw- \ãs¸«hÀ.- Hcp-\n-an-jw-sIm-ïv- thZ\bp-sS CcpÄ-¡b¯n-te¡v- Fdn-bs¸«hÀ.- Ahcp-sS a\Ên-te¡v- tam-ln-¸n-¡p-ó acWw- ISóp-hcp-óp.- aebm-fn-¡v- ad¡m³-Ign-bm-¯ IYm-Ir-¯m-b \´\mÀ.- acWs¯ Hcp- am-{´n-I kp-cXam-bn-¡ï sjð-hn.-- "Xn-I¨pw- A{]Xo-£n-Xam-b acWw- \n-§Ä-¡v-- Icp-Xn-h¨n-cn-¡p-óp'- Fsógp-Xn- AXv- bm-YmÀ-Yy-am-¡n-b Kp-l³.- IY ]dªpXo-cm-sX ISóp-t]m-b Sn- ]n- In-tjmÀ.- kn-\n-abp-sS Ccp-ï adp-hi¯nð- \n-ebv-¡m-¯ \n-ehn-fn-bm-bn-am-dn-b an-kv- Ip-am-cn,- Pbe£v-an,- tim-`,- hn-Pb{io,- knð-¡v- kv-an-X.-- ]«n-I \o-fp-óp.- k\ðZm-kn-sâ Bß_en-sb¡p-dn-¨v- k¨n-Zm-\µ³- "th\ð-ag'-bnð- Ip-dn-¨n-«Xn-§s\:

"Cósebpw- Hcp- Ip-«n- BßlXy-sNbv-Xp.-

Ahs\´p-sIm-ïXp-- sNbv-Xp-shóv,-

Fsót¸m-se aämÀ-¡pw- Adn-bn-ñ.-

ih§Ä- Hgp-In\S¡p-ó,-

Hcp- ]p-gt]m-sebm-bn-cp--ón-«p-ïv-

Fsâ Po-hn-Xw'.-

Po-hn-Xs¯ s\Sp-sI¸n-fÀ-¡p-ó \n-ehn-fn-bm-bn- ]n-Ssªm-Sp-§p-óhÀ.- Bibp-sSbpw- \n-cm-ibp-sSbpw- kz-]v-\¯n-sâbpw- Dßm-Z¯n-sâbpw- sIm-Sp-ap-Sn-Isf ap-dp-sI¸p-WÀ-óhÀ.- BßlXy-sN¿m³-am-{Xw- Po-hn-Xw- ap-tóm-«p-sIm-ïp-t]m-bhÀ.- ]e IYIÄ- ]dbm-\p-ïv- Hm-tcm- Bß_en-¡pw.- Hcp- hm-¡n-sâ Xtem-Sð,- Im-cp-Wy-]qÀ-ham-sbm-cp- t\m-«w,- klhÀ-¯n-Xz-¯n-sâ XWð.-- Hcp-]t£,- Po-hn-X¯n-te¡p-Å hn-fn-Ifm-bn- am-dmw- Ahsbñmw.- km-aq-ln-Ihpw- km-¼¯n-Ihpw- am-\kn-Ihp-am-b \n-ch[n- kaky-IÄ Agn-s¨Sp-¡m-\p-ïv- Hm-tcm- bm-{Xm-sam-gn-bn-epw.- hn-jm-Ztcm-K¯n-sâ ISpw-\n-d§fnð- acWw- ]q-¯p-\nð-¡p-óp-tïm?- sI Pn- kp-{_ÒWy-Zm-kn-sâ acWw- Hcp- hy-àn-bp-sSam{Xw- acWam-tWm?- Hcp-]m-Sv-- tNm-Zy-§Ä- \ap-¡p- ap-ón-epïv.- BßlXy-sN¿m-sX Po-hn-Xt¯m-Sv- ]Ssh«n-\nð-¡p-ó-hÀ-Xsóbm-Wv- b-YmÀ-Y -t]m-cm-fn-IÄ.- Dbn-cn-sâ sIm-e¡p-Sp-¡m-hpw- Ibdn-s\ Du-ªm-em-¡n-¯oÀ-¡m³- Ign-bp-t¼m-gm-Wv- Po-hn-X¯n-sâ sIm-Sn-¸Sw- DbÀ-óp-\nð-¡p-ó-Xv.

am-[h³- ]p-dt¨cn-

വായിച്ചുതീരാത്ത മുഖത്തെഴുത്ത്...

DÕhm-´co-£w.- \m-Spw- \m-«p-Iq-«hpw- aXn-adóp- \nð-¡p-óp.- sX¿t¡m-e§Ä- Ddªm-Sn.- Dcn-bm-Sn- ss]X§sf Biz-kn-¸n-¨pw- A\p-{Kln-¨pw- \n-{Klm-\p-{Kliàn-sb HmÀ-an-¸n-¨pw- A´co-£w- `àn-km-{µam-¡n.- {][m-\ tIm-e¯n-\v- AWn-bdbnð- ap-Js¯gp-Xp-óp.- `KhXn-bp-sS ]p-d¸m-Sn-\p- Im-¯n-cn-¡p-bm-Wv- Fñm-hcpw.- {]ikv-X Iem-Im-c\m-Wv- `KhXn-bp-sS tIm-ew- [cn-¡p-óXv.- 60- Ign-sª¦n-epw- sI«n-bm-Sm³- Xp-S§n-bmð- bp-hm-hn-sâ {]kcn-¸v.- ap-Js¯gp-¯v- ]q-À-¯n-bm-btijw- Ct¸mÄ- hcm-saóp -]dªv- Im-hn³-]cn-kcs¯ ac¡q-«§Ä-¡n-Sbn-te¡v.- Gsd Ign-ªn-«pw- Xn-cn-s¨¯m-¯Xn-ð- AWn-bdbnð- A¼c¸v.- _lfabw.- ap-Js¯gp-Xn- Ct¸mÄ- hcm-saóp- ]dªbm-sf Im-Wm-\n-ñ.- Gsd t\c¯n-\p-tijw- Xq-§n-acn-¨ \n-ebnð- B Iem-Im-cs\ Isï¯n.-

hn-Nn-{Xam-b acWw.- ap-Js¯gp-t¯m-sS BßlXy-sNbv-XsX´n-\v?- ISp-¯ {hXm-\p-jv-Tm-\§Ä-s¡m-Sp-hnð- A§s\sbm-cp- Zp-c´w- BsI¸n-Sn-¨p-ebv-¡p-óXm-Wv.- Asô«p-sIm-ñw-ap-¼v- I®qÀ- Pn-ñbnð- \SóXm-Wv.- `KhXn-bp-sS ap-Js¯gp-t¯m-sS acW¯n-sâ \n-Kq-Vku-µcy-¯n-te¡p- \Sóp-t]m-b {]ikv-X\m-b B sX¿w-Iem-Im-c³.- hn-Nn-{Xam-b BßlXy-IÄ- \n-ch[n-bm-Wv.-

Hcp-\n-an-j¯n-sâ Nm-ôm-«¯nð- CcpÄ-aSbn-te¡v- \Sóp-t]m-bhÀ-sXm-«v- sNdp-¸¯n-te ar-Xyp-hm-Rv-O {]ISn-¸n-¨v- Po-hn-Xm-´y-¯nð- BßlXy-sNbv-XhÀ.- AXn-km-lkn-Iam-b acWcw-K§Ä- kr-ãn-¨v- `o-Icku-µcyw- XoÀ-¯hÀ.- {]Wbhpw- Dòm-Zhpw- A]am-\hpw-sIm-ïv- ap-dn-thä a\p-jy-sâ A`bam-bn- acWs¯ hcn-¨hÀ.- Bibhm-Z¯n-sâ {`am-ßIXbnð- ebn-¨v- Np-äp-ap-Å tem-Iw- Akly-am-bhÀ.-

]¿óqÀ- sdbnð-th kv-täj\Sp-¯ am-hn-\v- BßlXy-bp-sS \n-ch[n- km-£yw- ]dbm-\p-ïv.- hïn-¡p- Nm-Sn- acn-¡m³- Xo-cp-am-\n-¨ ]ecpw- Cu- am-hn-s\t¯Sn- F¯m-dp-ït{X.- hïn- t]m-bXn-\mð- Cu- am-hn-s\ B{ibn-¡p-óhcpw- Ip-dhñ.-

a\p-jy-sâ a\Êv- hm-bn-¡m-\p-Å At\z-jWw- kv-äo-^³- tlm-¡n-Mv-kn-s\t¸m-ep-ÅhÀ- \S¯n-s¡m-ïn-cn-¡p-Ibm-Wv.- AXv- hn-Pbn-¡p-Ibm-sW¦nð- Hcp-]m-Sp- tNm-Zy-§Ä-¡v-- adp-]Sn- In-«p-am-bn-cn-¡pw.- BßlXy-sb shdp-¡p-Ibpw- Po-hn-X¯n-sâ A]m-cku-µcy-s¯ ]p-Igv-¯p-Ibpw-sNbv-X slan-Mv-shsbt¸m-ep-ÅhÀ- HSp-hnð- B hgn- kzo-Icn-¨t¸mÄ- tem-Iw- A¼cóp.- Xsâ hm-bn-te¡v- tXm-¡p-IS¯n-h¨v- {Sn-Kdnð- hn-ceaÀ-¯n-bt¸mÄ- alm-\m-b B Fgp-¯p-Im-csâ a\Êv- ISóp-t]m-b hgn-IÄ- AÚm-Xam-Wv.-

{]ikv-Xcpw- A{]ikv-Xcp-am-b Bfp-IÄ- BßlXy-bn-eq-sS Hcp-]m-Sv-- \n-Kq-VXIÄ- Ahtijn-¸n-¨n-«m-Wv- t]m-bXv.- {]Wb¯n-\m-bn- sh¼ð-sIm-ï alm-\m-b Nn-{XIm-c³- hm³-tKm-Kv- Im-ap-In-¡v-- sNhn -ap-dn-¨p-\ð-In- hn-Nn-{Xam-b am-\kn-Im-hØ {]ISn-¸n-¨n-«p-ïv.- hn-{`m-´n-bp-sS ISp-\n-d§fWn-ª hen-b Iym³-hm-kn-te¡v- B Nn-{XIm-c³- ebn-¨p-tNÀ-óp.-

CS¸Ån-bp-sS BßlXy-bm-Wv- aebm-fn-sb ]n-Sn-¨p-Ip-ep-¡n-b kw-`h§fn-sem-óv.- {]Wbss\cm-iy-am-Wv- Im-cWsaóp- ]dbp-óp-sï¦n-epw- At±l¯n-sâ Ihn-XIfn-eq-sS ISóp-t]m-bmð- AXp- am-{Xasñóp- t_m-[y-am-hpw.- Po-hn-¨ tem-Iw- A{Xam-{Xw- ap-dn-thð-¸n-¨n-«p-ïv- B a\Ên-s\.-

"klX]n-¡m-¯ temIta,- sb´n-epw-

klIcn-¡p-ó im-cZm-Im-ita!'-

Icp-Wbä Hcp- tem-Is¯ ]p-d¯p-\nÀ-¯m³-Iq-Sn-bm-bn-cn-¡Ww- CS¸Ån- B hgn- kzo-Icn-¨Xv.- Ihn-bp-sS BßlXy-Xsóbm-Wv- {]Wb¯n-\v-- tIcfo-bkaq-lw- Ip-td¡q-Sn- ]cn-KW\ \ð-Im³- CSbm-¡n-bXv.- CS¸Ån-tbm-Sv- ISs¸«n-cn-¡p-óp- ]n-óo-Sp- hó {]Wbn-\n-Isfñmw.-

`m-h\bp-sS tem-I§fn-eq-sS kôcn-¨p- kôcn-¨v- acn-¡p-IsbóXv- Hcp- Iebm-sWóp- {]Jym-]n-¨ knð-hn-b ¹m-¯v.- hn-Nn-{X Ið-¸\Ifp-sS am-bn-Item-Iw- am-Sn-hn-fn-¨t¸mÄ- Dd¡Kp-fn-IIfn-eq-sS alm-\n-{Zbn-te¡p- bm-{Xbm-bn.- hn-jm-Ztcm-K¯n-\p-- Ign-¡p-ó acp-óp-Ifm-Wv- ¹m-¯n-sâ acW¯n-se hn-ñ³- Fó NÀ-¨bpw- HmÀ-an-t¡ïXm-Wv.- hn-jm-Ztcm-K¯n-\p- \ð-In-b acp-ón-sâ ]mÀ-iz--^ew- BßlXym-{]hWX D-ïm-¡p-óXm-Wt{X.- acp-ón-sâ t]cv- ]p-d¯p-hn-Sm-Xn-cn-¡m³- I¼\n-IÄ-¡p- Ign-ªn-«p-ïv.-

Zbm-h[¯n-sâ Ncn-{X¯n-se Gähpw- hen-b DZm-lcWam-bn-am-dn-b kn-Kv-aïv- t{^m-bn-Uv hen-b kw-hm-Z¯n-\p-Iq-Sn- Xn-cn-sIm-fp-¯n-bm-Wv- adªXv.- alm-tcm-K§Ä- ImÀ-óp-Xn-óp-ó a\p-jy-s\ acn-¡m-\\p-hZn-¡Wsaó A`n-{]m-bw- BßlXy-bp-sS asäm-cp- hn-Nm-ctem-Iw- Xp-dón«n--«p-ïv.-

\m-SIhpw- Po-hn-Xhpw- a\Ên-s\ kw-LÀ-j`q-an-bm-¡n-bt¸m-gm-Wv- hn-Zzm³- ]n- tIfp-\m-bÀ- Po-hn-X¯n-\p- Xn-cÈo-ebn-«Xv.- kz-bw-\nÀ-Wb¯n-sâ Nn-e t_m-[y-§Ä- GXp-- BßlXy-bpw- ap-tóm-«p-hbv-¡p-óp-ïv.- ""F\n-¡v- ]m-«p-]m-Sp-hm³- B{Klap-ïv.- Fsâ ap-cfn- XIÀ-óp-t]m-bn''- Fó CS¸Ån-bp-sS A´y-ktµiw,- \n-ch[n- CS§Ä- _m-¡n-h¨n-«p-ïv.-

Hcp- Zp-c´\m-bn-Ibm-bn- cm-Pe£v-an-bp-sS acWw- ap-ón-ep-ïv.- "cm-Pe£v-antbm-Sv'- Fó Ihn-Xbnð- kp-KXIp-am-cn- "Fsâ sshZyp-X ho-Nn- hn-d¨p-]n-òm-dp-óp'- Fsógp-Xn-hbv-¡p-t¼mÄ- kam-\a\Ên-sâ Bhn-jv-Im-cw-Xsóbm-WXv.- BßlXy-¡pw- sIm-ebv-¡pw- CSbn-eq-sS BÀ-¯\m-Zw-t]m-se ]m-bp-ó a\p-jyÀ.- ]n-Sn-¨p-\nð-¡m³- I¨n-¯p-cp-¼p-t]m-epw- \ãs¸«hÀ.- Hcp-\n-an-jw-sIm-ïv- thZ\bp-sS CcpÄ-¡b¯n-te¡v- Fdn-bs¸«hÀ.- Ahcp-sS a\Ên-te¡v- tam-ln-¸n-¡p-ó acWw- ISóp-hcp-óp.- aebm-fn-¡v- ad¡m³-Ign-bm-¯ IYm-Ir-¯m-b \´\mÀ.- acWs¯ Hcp- am-{´n-I kp-cXam-bn-¡ï sjð-hn.-- "Xn-I¨pw- A{]Xo-£n-Xam-b acWw- \n-§Ä-¡v-- Icp-Xn-h¨n-cn-¡p-óp'- Fsógp-Xn- AXv- bm-YmÀ-Yy-am-¡n-b Kp-l³.- IY ]dªpXo-cm-sX ISóp-t]m-b Sn- ]n- In-tjmÀ.- kn-\n-abp-sS Ccp-ï adp-hi¯nð- \n-ebv-¡m-¯ \n-ehn-fn-bm-bn-am-dn-b an-kv- Ip-am-cn,- Pbe£v-an,- tim-`,- hn-Pb{io,- knð-¡v- kv-an-X.-- ]«n-I \o-fp-óp.- k\ðZm-kn-sâ Bß_en-sb¡p-dn-¨v- k¨n-Zm-\µ³- "th\ð-ag'-bnð- Ip-dn-¨n-«Xn-§s\:

"Cósebpw- Hcp- Ip-«n- BßlXy-sNbv-Xp.-

Ahs\´p-sIm-ïXp-- sNbv-Xp-shóv,-

Fsót¸m-se aämÀ-¡pw- Adn-bn-ñ.-

ih§Ä- Hgp-In\S¡p-ó,-

Hcp- ]p-gt]m-sebm-bn-cp--ón-«p-ïv-

Fsâ Po-hn-Xw'.-

Po-hn-Xs¯ s\Sp-sI¸n-fÀ-¡p-ó \n-ehn-fn-bm-bn- ]n-Ssªm-Sp-§p-óhÀ.- Bibp-sSbpw- \n-cm-ibp-sSbpw- kz-]v-\¯n-sâbpw- Dßm-Z¯n-sâbpw- sIm-Sp-ap-Sn-Isf ap-dp-sI¸p-WÀ-óhÀ.- BßlXy-sN¿m³-am-{Xw- Po-hn-Xw- ap-tóm-«p-sIm-ïp-t]m-bhÀ.- ]e IYIÄ- ]dbm-\p-ïv- Hm-tcm- Bß_en-¡pw.- Hcp- hm-¡n-sâ Xtem-Sð,- Im-cp-Wy-]qÀ-ham-sbm-cp- t\m-«w,- klhÀ-¯n-Xz-¯n-sâ XWð.-- Hcp-]t£,- Po-hn-X¯n-te¡p-Å hn-fn-Ifm-bn- am-dmw- Ahsbñmw.- km-aq-ln-Ihpw- km-¼¯n-Ihpw- am-\kn-Ihp-am-b \n-ch[n- kaky-IÄ Agn-s¨Sp-¡m-\p-ïv- Hm-tcm- bm-{Xm-sam-gn-bn-epw.- hn-jm-Ztcm-K¯n-sâ ISpw-\n-d§fnð- acWw- ]q-¯p-\nð-¡p-óp-tïm?- sI Pn- kp-{_ÒWy-Zm-kn-sâ acWw- Hcp- hy-àn-bp-sSam{Xw- acWam-tWm?- Hcp-]m-Sv-- tNm-Zy-§Ä- \ap-¡p- ap-ón-epïv.- BßlXy-sN¿m-sX Po-hn-Xt¯m-Sv- ]Ssh«n-\nð-¡p-ó-hÀ-Xsóbm-Wv- b-YmÀ-Y -t]m-cm-fn-IÄ.- Dbn-cn-sâ sIm-e¡p-Sp-¡m-hpw- Ibdn-s\ Du-ªm-em-¡n-¯oÀ-¡m³- Ign-bp-t¼m-gm-Wv- Po-hn-X¯n-sâ sIm-Sn-¸Sw- DbÀ-óp-\nð-¡p-ó-Xv.

am-[h³- ]p-dt¨cn-

വരണ്ട കാറ്റിലെ...

ABU
ഞാന്‍ ഒരു പ്രവാസി
സുഹൃത്തെ ഞാന്‍ ഒരു കവിയല്ല
വെറുമൊരു പ്രവാസി . എനിക്ക് മഴയില്ല , കുളിര്‍ കറ്റില്ല.....
പൊടിയും ചൂടും വിയര്പോട്ടിയ മനസ്സും,
പിന്നെ ആര്‍കും വേണ്ടാത്ത ദീരഘനിസ്വസങ്ങളും,
ഞാന്‍ ജനിച്ച മണ്‍ ,പുഴ തോട് കാട് എല്ലാം എനിക്ക് അന്യം,
ഇന്നലെ പെയ്ഴ്ത മഴ ഇലെ തകരകള്‍ എനിക്ക് അന്യം ,
ചീവിടുകളുടെ നിലവിളി, തവളകളുടെ കരച്ചില്‍
എല്ലാം യനിക് അന്യം , എന്റെ കണ്ണുകളില്‍
നിറയുന്നത് വിയര്‍പ് നാറുന്ന കുറെ പേക്കൊലങ്ങള്‍ ,
എന്റെ വായില്‍ നിറയുന്നത് വരണ്ട കാറ്റിലെ പോടീ മാത്രം..