ഞായറാഴ്‌ച, മേയ് 16, 2010

ചെകുവേരയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസാന്മാര്‍ഗികള്‍

ഒറ്റുകാരും, പ്രതിവിപ്ല്വകാരികളും, വലതുപക്ഷ കൂട്ടികൊടുപ്പുകാരും മുമ്പെന്നത്തേക്കാള്‍ ശക്തരാണ്. കാരണം മുതലാളിത്വത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയുടെ അവസാന ഘഡ്ഡത്തിലായ സാമ്രാജ്യത്വ അവസ്ഥയിക്കപ്പുറം വളരച്ചയില്ല... നീട്ടികിട്ടുന്ന സമയമാണ് അവര്‍ക്ക ആവശ്യം....പലരൂപത്തില്‍ പലഭാവത്തില്‍ നമ്മളില്‍ തന്നെ അവര്‍ കയറിയിരിക്കും! ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് വിപ്ലവം പോരെന്നു പറഞ്ഞു വിപ്ലവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികളില്‍ നിന്നു വഴിതിരിച്ചുവിടല്‍! മാക്സിസ്റ്റ ഉപകരണമായ പാര്‍ട്ടിക്കു പരിക്കേല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് ഈ അധിവിപ്ലവകാരികളേ കൊണ്ടാണ്....
ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലും, ബംഗാളിലും പാര്‍ട്ടിയേ നേരിടാന്‍ എളുപത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അധിവിപ്ലവം തന്നെയാണ്,,,,!!!!