ചൊവ്വാഴ്ച, മാർച്ച് 01, 2011

Reserve bank of India

New Unit Conversion Scale developed by Reserve bank of India :-)

100 Crore
 = 1 Yeddi

100 Yeddi
 = 1 Reddy  100 Reddy
 = 1 Radia


100 Radia
 =  1 Kalmadi


100 Kalmadi
= 1 Pawar(All Agri prices rigging)
100 Pawar
= 1 Raja
100 Raja
 = 1 Sonia

ഇത് ഹസ്സന്‍ പ്രതിഭാസം

നരിക്കാട്ടെരിയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അഞ്ചു യു ഡി എഫുകാര്‍;
എന്നിട്ടും ഹര്‍ത്താലില്ല ; ഇത് ഹസ്സന്‍ പ്രതിഭാസം.
5UDFActivistsKilled.JPG