വ്യാഴാഴ്‌ച, മേയ് 13, 2010

സ്വയം മേനി പറയുന്നവര്‍!

വിശ്വാസതിന്റെ ചെല്ലവില്‍, പഴിപറഞ്ഞവര്‍...
അവര്‍ പണ്ടും സ്വന്തം കാലടികള്‍ കനല്‍ കട്ടകളാണേന്ന്‍
സ്വയം മേനി പറഞ്ഞിരുന്നു.....
നെടുവീര്‍പ്പിട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ വിപ്ലവത്തെകുറിച്ചു വായിട്ടടിക്കും!
എഴുതിവരും, എഴുത്തറിയുന്നവര്‍ എഴുതിയ മാറ്റിയവരികളും
ഒറ്റിന്റെ അര്‍ഥം മാറ്റുന്നില്ല!
കാഴ്ചക്കാര്‍ക്ക് എന്തും പറയാം...
കാരണം അവര്‍,
കാഴ്ചക്കാര്‍ സ്വയം മേനിനടിക്കുന്നു
നല്ല കാഴ്ചക്കാരെന്ന്‍!
ഉറപ്പില്ലവര്‍ക്ക് വിപ്ലവം വരുമോന്ന്‍
പൊതികെട്ടി തരും വിപ്ലവം, ഒരുന്നാള്‍
അവരുടെ സന്മാര്‍ഗികള്‍..........അവര്‍ക്ക്!