വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 17, 2011

അതെ ...


യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇക്കുറി നമ്മള്‍ ഒന്നല്ല രണ്ട് വീതം വോട്ടു ചെയ്യാന്‍ അര്‍ഹരാണ് . 
ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഈരണ്ട് (രണ്ട് വീതം ) വോട്ട് കൊടുക്കാന്‍ 
ആ മുന്നണി അര്‍ഹാരാനെന്നു കാണാന്‍ കഴിയും. 

ഒരു വോട്ട് ഇടതിന്റെ നന്മയ്ക്ക്

അതെന്തായാലും  ഇടതുമുന്നണിക്ക് .

മറ്റൊന്ന് വലതരുടെ കൊള്ളരുതായ്മക്കെതിരെ

അതും  ഇടതുമുന്നണിക്ക് തന്നെ.
എനിക്കും നിനക്കും ഒരു രീതിയാവുമ്പോഴാണ് നാം ആവുന്നതും, 

ഞാന്‍ മാഞ്ഞുപോവുന്നതും. ഞാന്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ നീയും ഉണ്ട്...

അതിനര്‍ത്ഥം നിന്നെക്കാള്‍ മെച്ചം ഞാന്‍ ആണ് എന്നും, 

ഞാനും നിയുമുണ്ടെങ്കില്‍ പിന്നെ നാം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും, 

നമ്മെ ഭയപെടുന്നവര്‍ക്കു വൃത്തിയായി അറിയാം എന്നുകൂടിയാണ്.......!!!

അതെ ...

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇക്കുറി നമ്മള്‍ ഒന്നല്ല രണ്ട് വീതം വോട്ടു ചെയ്യാന്‍ അര്‍ഹരാണ് . 
ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഈരണ്ട് (രണ്ട് വീതം ) വോട്ട് കൊടുക്കാന്‍ ആ മുന്നണി അര്‍ഹാരാനെന്നു കാണാന്‍ കഴിയും. 
ഒരു വോട്ട് ഇടതിന്റെ നന്മയ്ക്ക്
അതെന്തായാലും  ഇടതുമുന്നണിക്ക് .
മറ്റൊന്ന് വലതരുടെ കൊള്ളരുതായ്മക്കെതിരെ
അതും  ഇടതുമുന്നണിക്ക് തന്നെ. 
MediaRules.JPG