ശനിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 12, 2011

കള്ളന്മാര്‍ ഇല്ലാത്ത ഇടതുമുന്നണിക്കതിനാകും. അവര്‍ക്ക് മാത്രമേ അതിനാകൂ...

ഇനി വേണ്ടത് റോഡുകള്‍... പൊതുമുതല്‍ കട്ടുതിന്ന് ശീലമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് മാത്രമേ അതിനാകൂ..
 
ഒരു വര്‍ഷത്തിലെ 12 ല്‍ 10 മാസവും മഴ പെയ്ത 2010 കഴിഞ്ഞ് പോയി.
ഇതേവരെ  PWD ഭരിച്ച പ്രാദേശിക-സാമുദായിക കക്ഷികള്‍ കോണ്ട്രാക്ടര്‍മാരുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ അഴിമതി നടത്തുന്ന 
ഒരു വിഭാഗവുമായും  കൈ കോര്‍ത്ത്‌ നിന്ന്  നാടിന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ച് കൊഴുക്കുകയും റോഡുകള്‍ കുളമാകുകയും ചെയ്തു.
 
 ഒരു കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസവും കട്ടും കയ്യിട്ടും മുടിച്ചിരുന്നത്‌ പ്രാദേശിക-സാമുദായിക കക്ഷികള്‍  ആയിരുന്നു.
എല്ലാ മേഖലയും ഒന്നിച്ചു നേരെയാക്കാന്‍ പ്രയാസമായിരിക്കും.
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാദേശിക-സാമുദായിക കക്ഷികളില്‍ നിന്നും മോചിപ്പിചെടുത്തത്തിനു ഫലമുണ്ടായി.
ഇനി നമുക്ക് PWD യും നേരെയാക്കണം.
ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുള്ള , കള്ളന്മാര്‍ ഇല്ലാത്ത ഇടതുമുന്നണിക്കതിനാകും.
അവര്‍ക്ക് മാത്രമേ അതിനാകൂ...