ഞായറാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 14, 2010

പ്രണയം; ഒരു ലവ് ജിഹാദ് കാലത്ത്jw-kp-²o³- ]n- Ip-t«m-¯v-
{]-W-b- ]p-kv-X-I-¯n-se- A-h-km-\- Xm-fn-se- Np-I-¸v.- A-a-e-bpw- P-\m-_v- kp-\n-epw.- {]-W-bn-¨v- a-Xn-bm-Im-sX- Po-hn-X-¯nð- \n-óv- hn-S-hm-§n-b- A-h-km-\- c-ïp-t]-cp-IÄ.- sIm-¨n- A-ar-X- C-³kv-än-äyq-«v- Hm-^v- sa-Un-¡ð- k-b-³kn-se- H-ómw- hÀ-j- Fw-_n-_n-F-kv- hn-ZymÀ-Yn-\n- A-a-e-bpw- sN-ssó-bn-se- cm-Pm-kv- sU-âð- tIm-tf-Pv- H-ómw- hÀ-j- _n-Un-F-kv- hn-ZymÀ-Yn- P-\m-_v- kp-\n-epw- {]-W-b-¯n-sâ- c-à-Xm-c-I-§-fm-bn.- a-c-W-¯n-sâ- I-dp-¯- ]-«-Wn-bpw- ap-¼v- kp-\n-enð- h-e-Xp-I-W-¦m-enð- X-§-fp-sS- t]-cv- tNÀ-s¯-gp-Xn-bn-cp-óp.- a-c-W-¯n-sâ- aq-Sð-a-ªnð- kz-bw- aq-Sn.- tIm-tf-Pv- tlm-kv-ä-en-sâ- G-gmw-\n-e-bnð- \-£-{X-§Ä-¡n-S-bn-te-s¡-óv-- \n-\¨v- ]-d-óp-Xn-cpt¼mÄ- F-´m-Ipw- A-a-e- HmÀ-½n-¨n-cn-¡p-I-?- ho-Sn-\-cn-In-se- sI-«n-S-¯nð- a-c-W-¯n-sâ- h-c-W-am-eyw- I-gp-¯n-e-Wn-bp-t¼mÄ- ]p-e-cn-\-£-{X-§-tfm-Sv- kp-\nð- ]-d-bm-sX- ]-d-ª-Xv- F-´m-Ipw...-?- F-´p-sIm-ïm-Wv- C-§-s\-sbm-s¡-?- ]p-Xn-b- Im-ew- {]-W-b-s¯- Adn-bp--ón-tñ...-?- {]-W-bw- ]p-Xn-b- Im-e-s¯- Xn-c-kv-I-cn-¡p-Ibm-tWm-?- D-¯-cw- In-«n-bn-cp-só-¦nð- A-a-e-bpw- kp-\n-epw- {]-W-b-s¯- a-c-Ww-sIm-ïv- h-c-bv-t¡ïn- h-cn-ñm-bn-cp-óp.- B-Im-iw-t]m-se- A-]m-c-am-b- {]-Xo-£-I-fp-sS- Iym-³hm-kn-\v- ap-ónð- \n-d-ªp-Xp-fp-¼p-ó- \n-d-¡q-«p-I-fp-sS- Xq-h-ep-I-fp-am-bn- \n-óv- hn-bÀ-t¡-ïn- h-cn-ñm-bn-cp-óp.- am-§m-Np-\bpw- ]-¨-s\-ñn-¡-bpw- A-\p-cm-K-¯n-\v- \o-ä-epw- N-hÀ-¸p-ap-ïm-¡n-b-Im-ew- \-ap-¡p-ïm-bn-cp-ó- I-S-¦-Y- ]-g-a-¡mÀ- B-hÀ-¯n-¡n-ñm-bn-cp-óp.- XoÀ-¨-bm-bpw- C-ó-e-s¯- k-Ôy-tb-¡mÄ- an-I-¨-Xp-X-só-bm-Wv- C-ó-s¯- {]-`m-Xw.- Po-hn-X-\n-e-hm-c-hpw- km-[y-X-I-fpw- ap-¼-s¯-¡mÄ- D-bÀ-ó- H-cp- Im-e-¯n-sâ- H-¸w- tNÀ-óm-Wv- \½p-sS bm-{X.- N-{µ-\nð- t]m-bn- H-cp- tIm-¸- sh-Å-hp-am-sb-¯p-ó-Xv- kz-]v-\w- Im-Wp-ó- X-e-ap-d...- Nn-´-I-fpw- kz-]v-\-§-fpw- A-Xn-cp-I-fn-ñm-sX- ]q-¯p-\nð-¡p-ó- Im-ew...- Pm-Xn-þ-a-X,- kv-{Xo-þ-]p-cp-j- Nn-´-IÄ- i-à-am-bn- ]n-tóm-«p-h-en-¡p-óp-sï-¦n-epw- C-Xns\sb-ñmw- a-dn-I-S-óv- Ip-Xn-¡p-ó- H-cp-X-e-ap-d-sb- \-ap-¡n-S-bnð- I-ïn-sñ-óv- \-Sn-¡m-³ I-gn-bn-ñ.- F-¦n-epw- ta-L-ap-\-sIm-ïv- tIm-dn-bmð- t]m-epw- D-S-ªp-t]m-Ip-ó- Xc¯nð- Cu- X-e-ap-d-bp-sS- hn-Im-c--§Ä- ZpÀ-_-e-s¸-Sp-óp-tïm- F-óv- kw-i-bn-t¡-ïn-bn-cn-¡p-óp.- F-´p-sIm-ïm-hmw- Iq-Sp-Xð- sk-³kn-äo-hv- B-Ip-t¼mÄ- AXn-tetd I-cp-¯p-t\-Sm-³ \-ap-¡v- I-gn-bm-sX- t]m-Ip-ó-Xv-?- {]-Ir-Xn-- sXm-«p-Å- Po-hn-Xw- ^v-fm-äp-I-fn-te-¡pw- \Kc§fn-te¡pw- ]-dn-¨p-\-S-s¸-«-t¸mÄ- kw-`-hn-¨-Xm-tWm- Cu- am-äw-?- ]-¨-a-®nð- N-hn-«p-t¼m-gp-Å- N-cð-I-ñn-sâ- t\m-hp-t]m-epw- G-äp-hm-§m-³ ]m-I-s¸-Sm-¯- ]m-Z-§-fm-tWm- \-½p-sS- X-e-ap-d-bp-tS-Xv...- {]-W-b-¯n-\p-th-ïn- Po-hn-Xw- tlm-an-¨- tdm-an-se- hm-e-â-bn-³ ]m-Xn-cn-¡v- {]-W-bw- k-a-c-am-bn-cp-óp.- kz-´w- Po-hn-X-¯nð- {]-W-b-an-ñm-bn-cp-só-¦n-epw- H-cp-X-e-ap-d-¡v- {]-W-b-aq-«p-Ibm-bn-cp-óp.- Ip-Spw-_-_-Ô-§-fp-sSpw- {]-W-b-¯n-sâ-bpw- N-c-Sp-IÄ- X-sâ- ssk-\y-¯n-sâ- ho-cyw-sI-Sp-¯p-sa-ó- cm-P-Nn-´-sb- A-\p-cm-K-sa-ó- B-bp-[w-sIm-ïv- X-IÀ-¡p-Ibm-bn-cp-óp-- hm-e-â-bn-³.- c-l-ky-am-bn- bp-hm-¡-sf- hn-hm-lw- I-gn-¸n-¨p.- F-ón-«pw-- hm-e-â-bn-³ ]m-Xn-cn-¡v- cm-P-im-k-\-bp-sS- _-en-¡-ñnð- Po-hn-Xw- A-h-km-\n-¸n-t¡-ïn-h-óp.- C-hn-sS- hm-e-â-bn-sâ- a-c-W-hpw- H-cÀ-Y-¯nð- k-a-c-am-Wv.- {]-W-bn-¡p-ó-Xn-\pw- hn-hm-lw- I-gn-¡p-ó-Xn-\pw- h-cpw-X-e-ap-d-¡v- P-òw- \ð-Ip-ó-Xn-\pw- A-h-Im-i-ap-bÀ-¯nb al¯m-b k-a-cw.- hm-e-â-bn-³ Zn-\-¯n-sâ- an-¯v- tem-Iw-ap-gp-h-³ G-sä-Sp-¯v- B-th-i-t¯m-sS-bm-Wv.- A-Xp-sIm-ïv- X-só- \-½p-sS- Po-hn-X-¯nð-\n-ópw-AIän-- \nÀ-t¯-ï- H-cm-tLm-j-a-ñn--Xv.-- I-t¼m-f-¯n-sâ- hn-e-t]-i-ep-I-fnð- "-A-\p-cm-K-Zn-\-¯n-\v-'- I-d-³kn-bp-sS- a-W-hpw- \m-W-b-¯p-«p-I-fp-sS- \n-d-hp-am-Ip-óp.- ""-A-Sp-¯- Im-e-¯v- C-d-¡p-a-Xn- sN-bv-X- B-i-b-am-Wn-Xv.- C-óv- C-Xn-sâ BtLm-jw- A-tcm-N-I-am-Wv.- kzÀ-W-tam-Xn-c-§-fpw- hn-e-Iq-Sn-b- k-½m-\-§-fpw- {]-W-b-s¯- I-f-¦-s¸-Sp-¯p-I-tb- sN-¿q.- \-½p-sS- Nm-\-ep-I-fpw- F-^v-Fw- td-Un-tbm-I-fpw- Cu- Zn-\-¯nð- {]-W-b-s¯- ss]-¦n-fn-h-Xv-I-cn-¡p-óp.- sh-Åw- tNÀ-¯v- t\À-¸n-¨v- t\À-¸n-¨v- A-hÀ- {]-W-b-s¯- hn-I-e-am-¡p-óp.- {]-W-b-¯n-\v- H-cp- \n-Kq-V-h-iy-X-bp-ïv.- G-Im-´-X-bnð- hn-cn-bp-ó- H-cp- h-\-]p-jv-]-am-W-Xv-''-.- {]-W-b-¯n-sâ- \n-d-ap-Å- I-hn-X-IÄ- a-e-bm-f-¯n-\v- \ð-In-b,-- {]-W-b-¯n-eq-sS- Po-hn-X- k-Jm-hn-s\- I-sï-¯n-b- tdm-kv- ta-cn- ]-d-bp-óp.- {]-W-b-¯n-sâ- D-Åp-cp-¡-§Ä- A-£-c-§-fnð- X-p-Sn-¨n-cp-ó- ]-g-b-Im-ew- hm-bn-¨pw- A-dn-ªpw- tI-«-X-e-ap-d-bm-Wv- C-ó-t¯-Xv.- Im-¯n-cn-¸n-sâ- X-Wð-a-c-§Ä- A-h-cp-sS- kÀ-Km-ß-I-X-bv-¡v- \n-dw-\ð-In.- \-£-{X-§-tfm-Spw- cm-{Xn-I-tfm-Spw- k-¦-Sw- ]-¦n-«p.- D-W-¡n-e-bnð- t]-sc-gp-Xn- ]q-¼m-ä-bp-sS- Nn-d-tIm-Sv- tNÀ-¯v- Zq-X-b-¨v- A-I-te-¡v- I-®pw-\-«n-cp-óp...- [m-\yw-t]m-se- A-\p-cm-K-s¯- Xn-cn-¨-dn-ªp...- ]p-Xn-b- X-e-ap-d-bpw- {]-W-bn-¡p-óp- i-à-am-bn.- ]-g-b-Im-e-¯n-sâ- F-ñm- hn-Im-c-§-fpw- Iq-sS...- A-{X-tað- A-Km-[-am-bn...- ]p-Xn-b- km-t¦-Xn-I-hn-Zy-I-fp-sS- km-[y-X-I-sf- Po-hn-X-¯n-sâ- a-sä-ñm- ta-J-e-I-fn-ep-sa-ó-t]m-se- {]-W-b-¯n-epw- D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïv...- H-cp- ]-t£- Xn-c-¡p-]n-Sn-¨- \-½p-sS- Im-ew- ]-e-Xn-s\-bpw- a-d-hn-bn-te-¡v- X-Åp-ó-Xp-sIm-ïm-hmw- Zn-\-§-fm-bn- B-tLm-jn-¡p-ó-h-bp-sS- F-®w-Iq-Sn-h-cp-ó-Xv.- -HmÀ-an-¡-s¸-tS-ï- Zn-\-§Ä- hÀ-[n-¡p-ó-Xv- F-´p-sIm-ïm-Ipw-?- "-R-§Ä- ]qÀ-W-c-ñ- F-ó- Xn-cn-¨-dn-hm-Wv- C-¯-cw- Zn-\-§Ä- HmÀ-a-s¸-Sp-¯p-ó-Xv.- C-Xn-sâ- A-Sp-¯-L-«w- A-Xn-Po-h-\-¯n-tâ-Xm-Wv.- A-Xv- ]p-tcm-K-a-\-]-c-am-Wv.- tcm-K-§-fp-sS- t]-cnð -t]m-epw- Zn-\-§Ä- h-óp-I-gn-ªp.- "-F-bn-Uv-kv- Zn-\w-'- A-§n-s\-bp-ïm-b-Xm-Wv.- I-ïp-]n--Sn-¡m-³ t]m-Ip-ó- ]-e-tcm-K-§-fpw- H-cp- ]-t£- C-§-s\- Zn-\-§-fm-bn- sIm-ïm-S-s¸-Smw.- C-\n-sbm-cp- \n-{Zm-Zn-\w- D-ïm-bn-¡q-sS-ón-ñ.- Xn-c-¡p-sIm-ïpw- kw-LÀ-j-§Ä-s¡m-ïpw- \-óm-bn- D-d-§m-³ ]-äm-¯- Im-e-am-Wn-Xv.- km-ln-Xy-Ir-Xn-I-fn-epw- a-äp-am-Wv- \-ñ- D-d-¡w- A-\p-`-hn-¡m-³ I-g-n-bp-ó-Xv.- \n-{Zm-hn-lo-\-cm-b- H-cp- P-\-X-bm-Wv- \-½p-tS-Xv.- i-cn-bm-bn- D-d-§p-ó- H-cp- P-\-X-bv-¡v- am-{X-sa- i-cn-bm-bn- D-W-cm-³ I-gn-bq.- A-hÀ-¡v- am-{X-sa- k-aq-l-¯nð- N-e-\w- kr-jv-Sn-¡m-³ I-gn-bq.- {]-W-b-hpw- C-§-s\-bm-Wv.- Po-hn-X-¯n-sâ- ]-¨-¸m-W-Xv.- {]-W-bw- I-cn-ªv- D-W-§n-t¸m-b- a-\p-jy-cp-sS- I-®o-cnð- Ip-XnÀ-ó-Xm-Wv- {]-W-b-Zn-\w. km-aq-ly-hn-Im-k-¯n-sâ- H-cp- {]-tXy-I-L-«-am-Wv- {]-W-bw.-'-'-kmw-kv-I-cn-I- tI-c-f-¯nð- G-sd- tIm-fn-f-¡-ap-ïm-¡n-b- {]-W-b-I-Y-bn-se- tbm²m-hpw- Nn-´-I-\p-am-b- sI- C- F-³ ]-d-bp-óp.- F-ómð- {]-W-bw- H-cp- Zn-h-k-¯nð- H-cp-t¡-ï- H-cp- hn-Im-c-a-sñ-óm-Wv- I-Ym-Ir-¯pw- N-e-¨n-{X-\-S-\p-am-b- a-[p-]m-en-sâ- ]-£w.- "F-ñm- Zn-h-k-hpw- th-ï-Xm-Wv- {]-W-bw.- A-Xn-s\- I-t¼m-f-h-Xv-I-cn-¡p-ó- C-¯-cw- B-tLm-j-§Ä- th-sï--óm-Wv- F-sâ- A-`n-{]m-bw.- t¥m-_sse-tk-j-sâ- Dð-¸-ó-am-Wv- hm-e-â-bn-³ Zn-\w.- {]-W-bn-¡p-ó-hÀ-¡v- Zn-\-hpw- \n-an-j-hpw- B-h-iy-an-ñ.- {]-W-bn-¡p-I...- {]-W-bn-¡p-I- am-{Xw...-'- I-YIfn-epw--- I-Ym-]m-{X-§-fn-epw- Po-hn-X-¯n-epw- {]-W-b-s¯- k-Xy-k-Ô-X-tbm-sS- k-ao-]n-¨- a-[p-]mð- \n-e-]m-Sv- hy-à-am-¡p-óp.- tI-c-fw- C-¯-h-W- hm-e-â-bn-³ Zn-\w- B-tLm-jn-¡p-ó-Xv- eu- Pn-lm-Zv- t]m-ep-Å- XÀ-¡§-fp-sS- \Sp-hn-em-Wv.- {]-W-b-¯n-sâ- t]-cnð- H-cp- a-X-hn-`m-Kw- \-S-¯p-óp- F-óv- ]-d-bp-ó- a-X-]-cn-hÀ-¯-\-¯n-\v- km-£n-I-fpw- sX-fn-hp-I-fp-an-ñ.- \o-Xn-]m-e-I-cpw- tIm-S-Xn-bpw- C-¯-cw- ]-cn-hÀ-¯-\w- \-S-ón-«n-ñ- F-óv- k-aÀ-Yn-¡p-óp.- F-ón-«pw- -Nn-eÀ- eu- Pn-lm-Zn-sâ- t]-cnð- {]-W-b-s¯- kw-i-b-¯n-sâ- \n-g-enð- \nÀ-¯p-óp.- {]-W-b-s¯- a-X-þ-Pm-Xn- Nn-´-I-fp-sS- AI§fn-ð- sIm-«n-b-S-bv-¡m-\p-Å- {i-a-§Ä- i-à-am-bn- \-S-¡p-óp.- \-½p-sS- Iym-¼-kp-I-Ä-- C-¯-h-W- hm-e-â-bn-³ Zn-\-¯nð- B-tcm-Ky-I-c-am-b- kw-hm-Z-§Ä-¡v- C-S-sam-cp-¡pw- F-óv- {]-Xo-£n-¡mw.- *- *- *- *- {]-W-b-¯n-sâ- F-¡m-e-s¯-bpw- c-à-km-£n-bm-Wv- I-hn- C-S-¸-Ån- cm-L-h-³]n-Å.- Po-hn-X-¯n-sâ- h-k-´-¯nð- Xo-]n-Sn-¨- ]-¨-a-cw.- "-{]-hÀ-¯n-¡p-hm-³ F-s´-¦n-ep-ap-ïm-bn-cn-¡p-I,- kv-t\-ln-¡p-hm-³ F-s´-¦n-ep-ap-ïm-bn-cn-¡p-I,- B-in-¡p-hm-³ F-s´-¦n-ep-ap-ïm-bn-cn-¡p-I-þ- Cu- aq-ón-ep-am-Wv- tem-I-¯n-se- kp-Jw- A´À--`-hn-¨n-cn-¡p-ó-Xv.- C-h-bn-se-ñmw- F-\n-¡v- \n-cm-i-bm-Wv- A-\p-`-hw-'.- F-só-gp-Xn-Im-ap-In-bp-sS- hn-hm-l-Zn-\-¯nð- hn-hm-l-h-kv-{X-§-fn-ªv- h-c-W-am-ey-AWn-bp-w-t]m-se- H-cp-Xp-ïv- I-b-dnð- I-hn- Po-hn-X-a-h-km-\n-¸n-¨-Xv- 1936 Pq-sse- A-ôn-\m-Wv.- B-ß-l-Xy- \ym-bo-I-cn-¡-s¸-Sm-³ ]-äm-¯- sX-äp-X-só.- F-¦n-epw- I-hn-bp-sS- \-jv-S-{]-W-b-¯n-sâ- \o-ä-enð-\n-ópw- i-àn-t\-Sn,- \-½p-sS- ]p-g-I-sf-bpw- Im-Sn-s\-bpw- B-Im-i-s¯-bpw- F-gp-Xn-sb-gp-Xn- ku-µ-cy-hð-¡-cn-¨- CS¸Ån-bp-sS- {]-W-bw-]p-c-ï- a-c-W-Zn-\-s¯- F-´p-sIm-ïv- aebm-fn-¡v- {]-W-b-Zn-\-am-bn- I-ïp-Iq-Sm-?- (jw-kp-²o³- ]n- Ip-t«m-¯v- :9946454879)

അനുരാഗത്തിന്റെ ദിനങ്ങള്‍


_ന-µp-കം-P³-
"-X-sâ- am-d-¯v- A-Sn-ªp-In-S-ó- B- kp-µ-cn-s¸--In-Sm-hn-s\-¸-än- a-cn-bq-kn-\v- H-cp- hn-Im-c-hpw- tXm-ón-bn-ñ.- Im-c-Ww- A-h-³ A-h-tfm-Sp-Å- A-\p-cm-K-¯mð- a-Xn-a-d-ón-cp-óp-'- (]m-h-§Ä,- hn-ÎÀ- lyq-tKm-)- "-{]-]-ôw- H-cm-fn-te-¡v- Np-cp-§p-I.- H-cmÄ- Cu-iz-c-t\m-fw- h-ep-Xm-Ip-I.- A-Xm-W-\p-cm-Kw-'- F-óv- C-tX- ]p-kv-X-I-¯nð- a-säm-cn-S-¯v- hn-ÎÀ- lyq-tKm- ]-d-bp-óp.- I-hn-bpw- Im-ap-I-\pw- {`m-´-\pw- H-cp-t]m-se-X-só-bm-Wv- F-óv- hn-eyw- tj-Iv-kv--]n-bÀ.- F-ómð- H-cp- a-ªp-Xp-Ån-bnð- \o-em-Im-i-hpw- H-cp- Ip-ªp-]q-hnð- h-k-´-hpw- XoÀ-¡p-ó- t{]-a-sa-ó- Pm-e-hn-Zy- C-ó-s¯- bp-h-a-\-Êp-IÄ-¡v- A-{]m-]y-am-hp-I-bm-tWm-?- {]-W-bn-¡p-ó-hÀ-¡v- am-{X-am-bn- H-cp- Zn-\w-!- {]-W-bn-IÄ-¡v- kz-´-am-b- hm-e-ssâ-³kv- tU-!- Pm-Xn-¡pw- a-X-¯n-\pw- C-Sp-§n-b- a-äv- Nn-´-IÄ-¡p-a-¸p-dw- t{]-aw- F-ó- hn-ip-²-hn-Im-c-s¯- I-sï-¯n-b,-- A-Xn-\m-bn- c-à-km-£n-bm-b- sk-âv- hm-e-ssâ-³ F-ó- hn-ip-²-sâ- t]-cn-ep-Å- Zn-\w.- A-§-t\-bpw- H-cp- Zn-\w- th-tWm-?- D-ð-Ir-ã-am-b- Cu- hn-Im-c-s¯- H-cp- Zn-h-k-t¯-¡v- Np-cp-¡-tWm-?- A-tXm- F-ñm- Zn-h-k-hpw- \mw- Cu- hn-ip-²-\m-bn- k-aÀ-¸n-¡-tWm-?- \-½p-sS- Iy-m-¼-kp-I-fnð-\n-óv- {]-W-bw- ]-Sn-bn-d-§n-¡-gn-ªp-sh-óv- {]-i-kv-X-\m-b- H-cp- I-hn- Cu-bn-sS- A-`n-{]m-b-s¸-«p.- ]p-Xn-b- Ip-«n-IÄ- {]m-tbm-Kn-I-a-Xn-I-fm-bn-¯oÀ-óp-h-t{X.- {]-W-b-¯n-\p-t]m-epw- Imð-¸\n--I-X-bp-sS- tem-e-`m-h-¯n-\-¸p-dw- {]m-tbm-Kn-I-X-bp-sS- D-Zm-ko-\-X-bm-W-t{X.- Iy-m-¼-kp-I-fn-se- {]-W-b-s¯-¡p-dn-¨p-Å- H-cp- sS-en-hn-j-³ ]-cn-]m-Sn- sN-¿m-\m-bn- H-cp- tIm-tf-Pn-se-¯n-b-t¸mÄ- H-cp- an-Sp-¡n- ]-d-ªp.- "-Xn-cn-¨p-In-«m-¯- kv-t\-lw- a-\-Ên-ep-ïm-¡p-ó- hn-§ð- Io-äv-kn-s\-t¸m-se- R-§Ä-¡p-ap-ïv.- F-ómð,-- A-Xn-sâ- t]-cnð- Po-hn-X-Im-ew- ap-gp-h-³ tim-I-Km-\w- ]m-Sn- \-S-¡m-s\m-ópw- R-§-sf- In-«n-ñ.- after all, life has to go on' Cu- k-ao-]-\-s¯-bm-Wv- ]-cp-¡-³ {]m-tbm-Kn-I-X-bm-bn- Nn-eÀ- Xm-gv-¯n-s¡-«p-ó-Xv.- F-ómð-,- \-ã-{]-W-b-s¯- a-dn-I-S-¡m-\p-Å- a-\-Ên-sâ- C-Ñm-i-àn-sb-¡q-Sn-b-tñ- C-Xv- kq-Nn-¸n-¡p-ó-Xv.- H-cp- Im-cyw- XoÀ-¨-bm-Wv.- "-Np-Sp-I-®o-cmð.....-'- F-sóm-ópw- ]m-Sp-ó- Im-ap-I-òm-sc- C-t¸mÄ- Im-Wm-³ I-gn-bn-ñ.- t{]-a-ss\-cm-iy-¯mð- a-\-Êp-X-IÀ-óv- hn-e-]n-¨p- \-S-ó- H-cp- X-e-ap-d- \-½p-sS- Iy-m-¼-knð-\n-óv- ]-Sn-bn-d-§n-¡-gn-ªp.- t{]-a-¯n-sâ- t]-cnð- H-cp- X-e-ap-d-sb- B-sI- h-j-fm-¡n-b-Xv- th-Wp-\m-K-h-Ån-bpw- P-e-P-bp-am-sW-óv- H-cp- kp-lr-¯v- X-am-i-bm-bn- ]-d-bm-dp-ïv.- A-sX-´m-bm-epw- C-ó-s¯- ao-cm-Pm-kv-an-\pw- ]r-Yz-n-cm-Pp-sam-s¡- {]-Xn-\n-[m-\w- sN-¿p-ó- Im-ap-Io-Im-ap-I- k-¦ð-¸w- F-gp-]-Xp-I-fnð-\n-óv- G-sd- hn-`n-ó-am-Wv.- k-aq-l-¯n-sâ- am-dn-h-cp-ó- km-¼-¯n-Im-h-Ø-bp-sS-Iq-Sn- {]-Xn-^-e-\-am-hm-an-Xv.- C-t¸mÄ- hn-]-Wn-bpw- ]p-Xn-b- Dð-¸m-Z-\-ta-J-e-I-fp-am-Wv- hy-àn-Xz-§-sf- \nÀ-W-bn-¡p-ó-Xv.- s]--Ip-«n-IÄ- ]-g-b-Im-e-¯p-\n-óv- hn-`n-ó-am-bn- kz-´w- Im-enð- \nð-¡m-³ {]m-]v-Xn- t\-Sn-bn-cn-¡p-óp.- km-¼-¯n-I- kzm-X-{´yw- hy-àn-kz-m-X-{´y-¯n-\v- X-W-em-hp-óp.- `m-cy-bpw- `À-¯m-hpw- H-cp-t]m-se- ]-Wn-sb-Sp-¡p-I-bpw- h-cp-am-\-ap-ïm-¡p-I-bpw- sN-¿p-óp.- A-c-£n-X-bpw- B-ew-_-lo-\-bp-am-b- s]--Ip-«n-b-ñ- C-óp-Å-Xv.- a-säm-óp-Iq-Sn-bp-ïv.- I-]-S-am-b- k-Zm-Nm-c-¯n-sâ- Øm-\-¯v- C-ó-s¯- Ip-«n-IÄ-¡p-Å-Xv- \nÀ-`-b-hpw- kz-X-{´-hp-am-b- P-\m-[n-]-Xy-t_m-[-am-Wv.- ]-g-b- am-aq-ep-I-fpw- B-Nm-c-§-fpw- A-hÀ- Xn-c-kv-I-cn-¡p-óp.- kz-X-{´-hy-àn-IÄ- F-ó- \n-e-bnð- B-Wpw- s]-®pw- C-S-s]-Sp-óp.- _-Ô-§-sf-bpw- Ip-Spw-_-t¯-bpw- hn-hm-l-t¯-bpw- ssew-Kn-I-X-tb-bpw- Ip-dn-¨v- A-hÀ-¡v- hy-Xy-kv-X-am-b- A-`n-{]m-b-§-fm-Wp-Å-Xv.- aq-óv- Z-i-I-§Ä-¡p-ap-¼p-Å- km-òmÀ-Kn-I-X-bp-sS- A-f-hp-tImð-h-¨v- \mw- C-h-sc- A-f-t¡-ï-Xn-ñ.- hn-hm-l-]qÀ-h- _-Ô-§-sf- H-cp- a-lm-]m-X-I-am-bn- C-óv- ]-e-cpw- I-cp-Xp-ón-ñ.- s]-®n-sâ- ]-cn-ip-²n- A-f-¡m-³ am-{X-am-bn- D-]-tbm-Kn-¡p-ó- Nm-cn-{Xyw- F-ó- hm-¡n-\pw- {]-k-àn-bn-ñm-Xm-bn-cn-¡p-óp.- I-S-óp-h-ó- h-gn-I-fn-se-hn-sS-sb-¦n-epw- Im-en-S-dn-bmð-¯-só- A-hn-sS- ho-Wp-In-S-¡m-sX- X-\n-sb- F-gp-tó-äp-\-S-¡-Ww- F-óm-W-hÄ- I-cp-Xp-ó-Xv.- kz-X-{´-am-b- Xo-cp-am-\-sa-Sp-¡m-\pw- ]-än-b- sX-äp-I-fnð-\n-óv- ]m-T-§Ä- ]-Tn-¡m-\p-am-Wv- A-hÄ- B-{K-ln-¡p-ó-Xv.- am-{X-a-ñ,-- ]-c-kv-]-c- ]q-c-I-§-fm-b,-- B-tcm-Ky-I-c-am-b- B-þ-s]--ku-lr-Z-§Ä- h-fÀ-óp-h-cp-óp-ap-ïv.- C-Xn-\À-Yw,- Imð¸\n--I-am-b- X-c-f-`m-h-§Ä- A-{]-k-à-am-bn- F-ó-ñ.- C-t¸m-gpw- A-h-\pw- A-hÄ-¡pw- {]-W-bw- th-Ww.- "-sh-dp-sX- \o-sb-só- kv-t\-ln-¨n-cp-só-¦nð,- {]Wbap-ÅXm-bn- `m-hn-¨n-cp-só¦nð'-- F-óm-Wv- I-hn- d-^o-Iv- A-l-½-Zv- A-t]-£n-¡p-ó-Xv.- F-¦nð- "-I-Tn-\-Im-e-§-fnð- Np-a-ep-IÄ- C-{X-tb-sd- Ip-\n-ªp-t]m-hn-ñ.- I-®p-I-sf- X-te-cm-hn-sâ- I-bv-]v-- C-{X-tb-sd- I-e-¡p-In-ñ-'- F-ópw- d-^o-¡n--\-dn-bmw.- tem-I-¯n-sâ- ku-µ-cyw- {]-W-b-¯n-sâ- A-`m-h-¯nð- X-cn-im-bn- ]m-gm-hp-sa-ó-dn-bmw.- F-ómð- Cu- hn-Im-cw- {]-I-Sn-¸n-¡m-\p-Å- Imð-¸\n--I-am-b- `m-j- am-{X-an-ñ.- A-Xp-]-tbm-Kn-¡m-\p-Å- k-t¦m-N-am-Wv- {]-iv-\w.- `m-j- C-t¸mÄ- hym-h-lm-cn-I-X-e-¯n-em-Wv.- km-ln-Xy-¯nð-t¸m-ep-an-ñ- ]-g-b-Im-e- Imð¸-\n-I-X.- ]n-só-sb-´n-\v- ]p-Xn-b- X-e-ap-d-sb- am-{Xw- Ip-äw- ]-d-b-Ww-?- A-Xp-sIm-ïm-Wv- hÀ-j-¯nð- H-cp- Zn-h-k-sa-¦nð- H-cp- Zn-h-kw- {]-W-b-¯n-\m-bn- k-aÀ-¸n-¡p-ó-Xv.- I-S-sa-Sp-¯,- ImÀ-Un-se-gp-Xn-b,- Imð-¸\n--I- `m-j-bp-sS- X-W-enð- {]m-tbm-Kn-I- bm-YmÀ-Yy-¯n--sâ- sh-bn-enð-\n-óv- c-£- tX-Sp-ó-Xv.- C-Xn-\v- hn-]-Wn-bp-sS- {]-ZÀ-i-\-kz-`m-h-ap-ïm-Imw.- F-¦n-epw- ¹m-kv-än-Iv- ]p-jv-]-§-fp-sS- ]-In-«n-em-sW-¦n-epw- `m-j-bnð- Imð¸-\n-I-X- Xn-cn-sI- h-cp-óp-ï-tñm.-