ബുധനാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 07, 2010

നീണ്ടുനിക്കുന്ന ജനകിയ യുദ്ധം

hn-¹h hn-Pb¯n-\p-thïn-bp-Å Gsd¡p-sd Htcsbm-cp- AShp-]cam-b Bbp-[w- "\o-ïp-\nð-¡p-ó P\Io-b bp-²'-¯n-t³-dXm-sWóv- am-thm-bn-kv-äp-IÄ- hn-iz-kn-¡p-óXv.- AXm-Wv- AhÀ- C§s\ ]dbp-óXv-þ""\½p-tSXp-t]m-ep-Å Hcp- cm-Py-¯v- Xp-S¡w-ap-Xð-Xsó km-bp-[kac¯n-s³-d cq-]¯n-eq-sS Bbn-cn-¡pw- hn-¹hw- ap-tóm-«p-t]mIp-óXv''- (C´y³- hn-¹h¯n-s³-d X{´hpw- AShp-Ifpw)- CXv- asäñm- kaccq-]§sfbpw- km-bp-[ kac¯n-\v- Io-gv-s¸Sp-¯p-óp.- BbXn-\mð,- kw-LSn-X sXm-gn-em-fn-hÀ-Ks¯bpw- ]«W§fn-se aäp- Zcn-{ZP\ hn-`m-K§sfbpw- kw-LSn-¸n-t¡ïXn-s³-d Bhiy-IXsb kw-_\v-[n-¨v- kq-N\ \ð-Ip-óp-sï-¦n-epw- A-hÀ- Du-óð-\ð-Ip-ó-Xv- \m-«n-³]p-d-§-fn-se- km-bp-[- k-a-c-¯n-s³d- ap-tó-ä-s¯- Cu- hn-`m-K-§Ä-¡v- F-§-s\- k-lm-bn-¡m-³ I-gn-bpw- F-ó- Im-cy-¯nð- am-{X-am-Wv.- an-I-¨- bm-{Xm- ku-I-cy-§-fp-sS-tbm- hmÀ-¯m-hn-\n-a-b- kw-hn-[m-\-§-fp-sS-tbm- hn-Im-k-¯n-s³d-bpw- `-c-W-kw-hn-[m-\-¯n-s³d- tI-{µo-I-c-W-¯n-s³d-bpw- C-´y-³ `-c-W-Iq-S-¯n-s³d- h-en-b- ssk-\n-I-ti-jn-bp-sS-bpw- {]-Xn-Iq-e-am-b- {]-Xym-Lm-X-§Ä- hn-tam-Nn-X-ta-J-e-IÄ- cq-]o-I-cn-¡p-I-bpw- \o-ïp-\nð-¡p-ó- P-\-Io-b- bp-²w- A-gn-¨p-hn-Sp-I-bpw- sN-¿p-I-sb-ó- A-h-cp-sS- X-{´-¯n-s³d- hn-P-b-km-[y-X-sb- F-§-s\- _m-[n-¡p-sa-ó- NÀ-¨-sb-¯-só- A-hÀ- X-Ån-¡-f-bp-I-bm-Wv.- A-hÀ- C-§-s\- {]-kv-Xm-hn-¡p-óp-þ-"-"-hm-bv-\n-d-¨v- kzm-Zn-jv-S-am-bn- \-sñm-cp- D-¨-bq-Wv- I-gn-¡p-ó- A-tX-t]m-se-X-só,- i-{Xp-tk-\-sb- ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯m-³ \-ap-¡v- km-[y-am-Wv...- P-\-Io-b- km-bp-[-tk-\-sb- i-Iv-Xn-s¸-Sp-¯m-\pw- i-{Xp-hn-s\- \nÀ-Wm-b-I-am-bn- ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯m-\pw- I-gn-bpw-'-'- (C-´y-³ hn-¹-h-¯n-s³d- X-{´-hpw- A-S-hp-I-fpw)- hn-¹-hw- \-S-¯p-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨v- Ku-c-h-]qÀ-Æw- Nn-´n-¡p-ó- H-cp- ]mÀ-Sn-¡pw- A-Xv- hn-¹-hw- \-S-¯m-³ {i-an-¡p-ó- {]-tZ-i-s¯- k-aqÀ-¯- km-lNcy-§Ä-¡p-t\sc I®Sbv-¡m-\pw- km-t¦Xn-I hn-Zy-bnð- hcp-ó am-ä§sfbpw- AXn-eq-sS X§fp-sS i{Xp-hn-s³-d iIv-Xn- hÀ-²n-¡p-óXn-s\bpw- AhKWn-¡m-\pw- Ign-bnñ.- C-Xp- kw-_-\v-[n-¨p-Å- Fw-K-Õn-s³d- Xm-¡o-Xv- C-t¸m-gpw- {]-k-Iv-X-am-Wv.- ap-³Im-e-§-fn-se- hn-¹-h-Im-cn-IÄ- ^-e-{]-Z-am-bn- {]-tbm-Kn-¨n-cp-ó- "-_m-cn-t¡-Up-I-fn-se- t]m-cm-«w-'- F-ó- hn-iz-k-\o-b-hpw- ]-co-£n-¨p-d-¸n-¨-Xp-am-b- A-S-hv- hmÀ-¯m-hn-\n-a-b-¯n-s³d-bpw- ]p-¯-³ B-bp-[-§-fp-sS-bpw- h-fÀ-¨-tbm-sS- AÀ-°-iq-\y-am-b-sX-§-s\-sb-óv- 1895ð- A-t±-lw- hy-Iv-X-am-¡n-bn-«p-ïv.- A-t±-lw- C-§-s\- {]-kv-Xm-hn-¨n-cn-¡p-óp-þ-1843 ap-Xð- X-só- "-"-H-t«-sd- am-ä-§Ä- D-ïm-bn-«p-ïv-;- Cu- am-ä-§Ä- F-ñmw-X-só- ssk-\y-¯n-\v- A-\p-Iq-e-am-bn-«p-am-bn-cp-óp.- h-³ \-K-c-§Ä- Iq-Sp-Xð- h-ep-Xm-bn- am-dp-I-bm-sW-¦nð,- ssk-\y-hpw- A-X-\p-k-cn-¨v- h-ep-Xm-bn-s¡m-ïn-cn-¡pw.- 1848 ap-Xð- ]m-co-kpw- s_À-en-\pw- \m-en-c-«n-tbm-f-ta- h-fÀ-óp-Åp-;- F-ómð- A-h-bp-sS- ]-«m-f-¯m-h-f-§Ä- A-Xn-s\-¡mÄ- G-sd- h-ep-Xm-bn- h-fÀ-óp.- Cu- ]-«m-f-¯m-h-f-§Ä-¡v- sd-bnð-sh- ap-Jm-´n-cw- 24 a-Wn-¡q-dn-\-Iw- C-c-«n-bn-te-sd- F-®w- ]n-só-bpw- hÀ-²n-¸n-¡m-\m-Ipw.- A-`q-X-]qÀ-Æ-am-b-hn-[w- h-ep-Xm-b- Cu- A-kw-Jyw- ssk-\n-I-sc- B-bp-[-a-Wn-bn-¡ð- A-\p-]-a-am-b-hn-[w- Iq-Sp-Xð- Im-cy-£-a-hp-am-bn-«p-ïv...- B- Im-e-s¯- Xm-c-X-tay-\- Im-cy-£-a-X- Ip-d-ª-Xm-bn-cp-óp- ]o-c-¦n-¸-S-bp-sS- ]-S-t¡m-¸p-IÄ-;- C-óm-I-s«,- A-h- D-]-tbm-Kn-¡p-ó- i-Iv-X-am-b- kv-t^m-S-\w- kr-jv-Sn-¡p-ó- sj-ñp-I-fnð- H-sc-®w-sIm-ïp-X-só- G-ä-hpw- an-I-¨- _m-cn-t¡-Up-t]m-epw- X-IÀ-¡m-³ I-gn-bpw-'-'- (amÀ-Iv-kn-s³-d ""{^m³-kn-se hÀ-Kkac§Ä''-¡p-Å ap-Jhp-c).-

hmÀ¯m-hn-\n-a-b- ku-I-cy-§Ä- G-ä-hpw- Ip-d-ª- Xo-sc- DÄ-{]-tZ-i-§-fn-epw- a-e-tbm-c-§-fn-epw- DÄ-¡m-Sp-I-fn-ep-am-bm-Wv- am-thm-bn-kv-äv- K-dn-ñm- kv-Izm-Up-IÄ- H-Xp-§n-bn-cn-¡p-ó-Xv.- B- {]-tZ-i-§-fn-se- P-\-kw-Jy-bnð- G-sd-bpw- Kn-cn-hÀ-¤-¡m-cm-Wv.- A-h-cm-I-s«- ap-X-em-fn-¯-¯n-s³d-bpw- `q-{]-`p-Xz-¯n-s³d-bpw- Nq-j-Ww- A-\p-`-hn-¡p-ó-h-cp-am-Wv.- A-Xn-\p-]p-d-sa,- A-h-cp-sS- kw-kv-Im-c-hpw- `m-j-bpw- a-X-hp-sa-ñmw- B-{I-a-W-s¯- t\-cn-Sp-I-bm-Wv-;- {]-[m-\-am-bpw- ln-µp-a-X- au-en-I-hm-Zn-I-fnð-\n-óm-Wv- A-hÀ- Cu- B-{I-a-Ww- t\-cn-Sp-ó-Xv.- ap-X-em-fn-¯-¯n-s³d- A-k-a-am-b- hn-Im-k-hpw- tI-{µ-¯n-se-bpw- an-¡-hm-dpw- kw-kv-Ym-\-§-fn-se-bpw- kÀ-¡m-cp-IÄ- \-S-¸m-¡p-ó- t_m-[-]qÀ-h-am-b- A-h-K-W-\-bpw- Cu- {]-tZ-i-§-fp-sS-bpw- Kn-cn-hÀ-K- P-\-X-bp-sS-bpw- ]n-tóm-¡m-h-kv-Y-bpw- Zm-cn-{Zy-hpw- am-ä-an-ñm-sX- Xp-S-cp-ó-Xn-\n-S-bm-¡n-bn-cn-¡p-óp.- Xð-^-e-am-bp-ïm-b- A-kw-Xr-]v-Xn-bpw- C-¯-c-¯n-ep-Å- `q-hn-`m-K-§-fnð- an-¡-hm-dpw- {]-tZ-i-§-fn-epw- C-S-Xp-]-£- km-ón-²yw- Xo-sc- ZpÀ-_-e-am-b-Xpw- am-thm-bn-kv-äp-IÄ-¡v- Cu- {]-tZ-i-§-fnð- Np-h-Sp-d-¸n-¡m-³ A-h-k-c-sam-cp-¡n.- F-ómð,- I-gn-ª- 40 hÀ-jw- In-W-ªv- ]-cn-{i-an-¨n-«pw- k-a-X-e-{]-tZ-i-§-fn-se- km-[m-c-W- IÀ-j-IÀ-¡n-S-bnð- X-§-fp-sS- kzm-[o-\w- D-d-¸n-¡m-t\m- G-sX-¦n-epw- hn-[-¯n-ep-Å- Xm-h-f-§Ä- kv-Ym-]n-¡m-t\m- am-thm-bn-kv-äp-IÄ-¡v- I-gn-ªn-«n-ñ.- A-hÀ- km-bp-[-k-a-c-s¯- am-{Xw- B-{i-bn-¡p-ó-Xpw- IÀ-j-I- P-\-km-am-\y-¯n-s³d- Xmð-¡m-en-Im-h-iy-§Ä- t\-Sn-sb-Sp-¡p-ó-Xn-\v- A-h-cp-sS- k-a-c-§Ä- kw-L-Sn-¸n-¡p-ó-Xn-\v- am-thm-bn-kv-äp-IÄ- X-¿m-dm-Im-¯-Xp-am-Wv- Cu- ho-gv-N-IÄ-¡v- C-S-bm-¡n-bn-«p-Å-Xv.- C-Xpw- C-h-cp-sS- km-bp-[- k-a-cw- hy-Iv-Xn-I-sf- D-òq-e-\w-sN-¿p-ó-Xn-\-¸p-dw- ap-tó-dn-bn-«n-sñ-ó-Xpw- A-h-cp-sS- \-b-¯n-s³d- ]m-¸-c-¯w- sh-fn-s¸-Sp-¯p-óp.- k-aqÀ-¯- bm-YmÀ-°y-s¯- A-h-K-Wn-¡p-ó-Xpw- Xn-I-¨pw- A-hn-I-kn-X-am-bn-cp-ó- hn-¹-h-]qÀ-h- ssN-\-sb- kw-_-\v-[n-¨n-S-t¯m-fw- {]-k-Iv-X-am-bn-cp-ó- A-S-hp-IÄ- A-tX-]-Sn- {]m-tbm-Kn-I-am-¡m-³ t\m-¡p-ó-Xp-am-Wv- A-h-cp-sS- \-bw.-

hy-Iv-Xn-lXy-bpw- `o-IcXbpw-

am-thm-bn-kv-äp-I-fp-sS- P-\-Io-b- bp-²-¯n-s³d- ap-Jy- D-Å-S-¡w- X-§-fp-sS- cm-jv-{So-b- F-Xn-cm-fn-IÄ-¡pw- sN-dp-In-S- kÀ-¡mÀ- Po-h-\-¡mÀ-¡pw- F-Xn-cm-b- hy-Iv-Xn-l-Xy-bpw- `o-I-c-X-bp-am-Wv.- C-Xp-Iq-Sm-sX,- ssh-Zyp-Xn-bp-sS-bpw- sS-en-I-ayq-Wn-t¡-j-s³d-bpw- S-h-dp-IÄ-¡p-t\-sc-bp-Å- B-{I-a-W-§Ä,- sd-bnð-sh- kv-tä-j-\p-I-fpw- kÀ-¡mÀ- sI-«n-S-§-fpw- Xo-sh-¨v- \-in-¸n-¡ð,- 2006 H-Iv-tSm-_-dnð- O-¯o-kv-K-Vn-se- Im-¬-I-dnð- sN-bv-X-Xp-t]m-se- kv-Iq-fp-IÄ- t_mw-_v-sh-¨v- X-IÀ-¡ð- F-ón-h-bpw- A-h-cp-sS- ]-cn-]m-Sn-I-fnð-s¸-Sp-óp.- sN-dn-b- km-bp-[- kw-L-§-fp-sS- t\-Xr-Xz-¯n-em-Wv- C-h-sb-ñmw- \-S-¸m-¡p-ó-Xv-;- A-hÀ- C-¯-cw- lo-\-Ir-Xy-§Ä- sN-bv-X-ti-jw- Im-Sp-I-fn-epw- Ip-ón-³]p-d-§-fn-ep-ap-Å- X-§-fp-sS- H-fn-k-t¦-X-§-fnð- t]m-bn- ]-Xn-bn-cn-¡p-óp.- A-hÀ- C-¯-cw- {]-hÀ-¯-\-§Ä- \-S-¯n-b- {]-tZ-i-§-fnð- Xm-a-kn-¡p-ó- \n-c-]-cm-[n-I-fm-b- IÀ-j-IÀ-¡pw- Kn-cn-hÀ-K-¡mÀ-¡pw- t\-sc- ssk-\n-I- hn-`m-K-§Ä- {]-Xn-Im-c-]qÀ-hw- aÀ-±-\- \-S-]-Sn-IÄ- A-gn-¨p-hn-Sp-t¼mÄ- A-hn-sS-sbm-ópw- am-thm-bn-kv-äp-I-fp-sS- s]m-Sn- t]m-epw- Im-Wn-ñ.- am-thm-bn-kv-äp-I-fp-sS- km-bp-[- \-S-]-Sn-I-fnð- ImÀ-jn-I- hn-¹-h-¯n-s³d- {]-[m-\- i-{Xp-¡-fm-b- h-³In-S- `q-{]-`p-¡-sf- D-òq-e-\w- sN-¿ð- A-Xy-]qÀ-h-am-tb- kw-`-hn-¡m-dp-Åq.- A-tX-t]m-se- X-só- "-tIm-{¼-tZmÀ- _yq-tdm-{Im-än-Iv- _qÀ-jzm-kn-'-tbm- km-{am-Py-Xz- I-¼-\n-I-fp-sS- D-ó-X- D-tZym-K-kv-Y-tcm- C-tX-h-sc- am-thm-bn-kv-äp-I-fp-sS- "-hn-¹-h-]-c-am-b- \ym-b-hn-[n-'-bp-sS- Nq-Sv- A-\p-`-hn-¨n-t«-bn-ñ.- {]-Xy-£-¯nð- X-só-bp-Å- Cu- C-c-«-¯m-¸n-s\-¡p-dn-¨v- hn-i-Zo-I-cn-¡p-ó-Xn-\v- H-cp- kz-bw- kw-km-cn-¡p-ó- kq-N-\- am-thm-bn-kv-äv- t\-Xm-hv- In-j-³Pn- F-ó-dn-b-s¸-Sp-ó- tIm-tS-iz-c-dm-hp- \ð-Ip-óp-ïv.- 2009 \-hw-_À- 13s³d- "-sX-lð-¡-'-bnð- {]-kn-²o-I-cn-¨- Xp-j- an-¯-ep-am-bp-Å- H-cp- A-`n-ap-J-¯nð- In-j-³Pn- C-§-s\- {]-kv-Xm-hn-¨n-cn-¡p-óp-:- "-"-tImÀ-¸-td-äp-I-fnð-\n-ópw- h-³In-S- _qÀ-jzm-kn-bnð-\n-ópw- R-§Ä- \n-Ip-Xn- Cu-Sm-¡p-óp-;- F-ómð a-äp- cm-jv-{So-b- ]mÀ-Sn-IÄ¡v,- tImÀ-¸-td-äp-IÄ- \ð-Ip-ó- [-\-k-lm-b-¯nð-\n-ópw CXv- Xn-I-¨pw- hy-Xy-kv-X-am-Wv-'-'.- \n-iv-N-b-am-bpw- C-sXm-cp- Xp-d-óp- ]-d-¨nð- X-só-bm-Wv.- A-t±-lw- Ip-td-¡q-Sn- k-Xy-k-\v-[-X- ]p-eÀ-¯n-bn-cp-só-¦nð- am-thm-bn-kv-äp-IÄ-¡v- [-\-k-lm-bw- \ð-Ip-ó-h-cp-sS- ]-«n-I-bnð- h-³In-S- `q-{]-`p-¡Ä,- ssa-\n-Mv- I-¼-\n-IÄ,- tIm-¬-{Sm-Iv-SÀ-amÀ- F-ón-h-sc-¡q-Sn- DÄ-s¸-Sp-¯p-am-bn-cp-óp.- ]m-eq-«p-ó- ssI-¡v- X-só- I-Sn-¡n-sñó Im-cyw- XoÀ-¨bm-Wtñm-!

tem-I-¯p-S-\o-fw- F-ñm- hn-[-¯n-ep-ap-Å- A-cm-P-I-hm-Zn-IÄ- \-S-¸n-em-¡p-ó-Xm-Wv- hy-Iv-Xn-l-Xy-bpw- `o-I-c-X-bpw.- Cu- A-S-hv- amÀ-Iv-kn-kw- þ- se-\n-\n-kw- Aw-Ko-I-cn-¡p-ó-X-ñ.- 1924 Un-kw-_À- 15þmw- Xo-b-Xn-bn-se- "-hm-³KmÀ-Uv-'-s³d- k-¹n-sa-³dm-bn- {]-kn-²o-I-cn-¨- "-tZ-io-b-hm-Zn-I-tfm-Sp-Å- A-`yÀ-Xv-Y-\-'-bnð- I-ayq-Wn-kv-äv- C-³dÀ-\m-j-Wð- Np-h-sS- tNÀ-¡p-ó- hm-¡p-I-fnð- C-¯-cw- A-S-hp-I-sf- ]m-sS- \n-cm-I-cn-¨n-cn-¡p-óp-:-

"-"-hn-¹-h-¯n-s³d- A-\p-t]-£-Wo-b-am-b- L-S-I-a-ñ- A-{I-aw.- k-aq-l-¯n-s³d- C-ó-s¯- A-h-kv-Y-bnð- cm-jv-{So-b-hpw- km-aq-ln-I-hp-am-b- hn-¹-h-§Ä- c-Iv-X-c-ln-X-tam- A-{I-a-c-ln-X-tam- B-Ip-sa-óv- I-cp-Xm-\m-hn-ñ-;- F-ómð- c-Iv-X-cq-jn-X-tam- A-{I-am-k-Iv-X-tam- B-b-sX-ñmw- hn-¹-h-]-c-hp-a-ñ.- G-sX-¦n-epw- H-cp- {]-tXy-I- km-aq-ln-I- hy-h-kv-Yn-Xn-sb-tbm- cm-jv-{So-b- kv-Ym-]-\-s¯-tbm,- A-Xn-s\- D-bÀ-¯n-¸n-Sn-¡p-ó- hy-Iv-Xn-I-sf- sIm-sóm-Sp-¡n-s¡m-ïv- X-IÀ-¡m-\m-hn-ñ-'-'.-

1951ð- I-ayq-Wn-kv-äv- ]mÀ-Sn- Hm-^v- C-´y- Aw-Ko-I-cn-¨- \-b-{]-kv-Xm-h-\- A-Y-hm- A-S-hp-\-bw- C-tX- Im-gv-N-¸m-Sm-Wv- A-h-X-cn-¸n-¡p-ó-Xv.- A-Xnð- C-§-s\- {]-kv-Xm-hn-¨n-cn-¡p-óp-:- "-"-hy-Iv-Xn-]-c-am-b- `o-I-c-X- H-cp- hy-h-kv-Yn-Xn-bn-se-tbm- hÀ-K-¯n-se-tbm- hy-Iv-Xn-IÄ-s¡-Xn-cm-b-Xm-Wv.- A-Xv- \-S-¸n-em-¡p-ó-Xm-I-s«- hy-Iv-Xn-I-tfm- {Kq-¸p-I-tfm- kv-Izm-Up-I-tfm- B-Wv.- C-¯-cw- {]-hÀ-¯-\-§-fnð- GÀ-s¸-Sp-ó- hy-Iv-Xn-IÄ- [o-tcm-Zm-¯-cpw- \n-kzmÀ-Xv-Y-cpw- B-bn-cn-¡mw.- P-\-§Ä- C-h-sc- hm-gv-¯p-I-bpw- C-¯-cw- Ir-Xy-§Ä- sN-¿p-ó-Xn-\v- {]-tNm-Z-\w- \ð-Ip-I-bpw- sN-bv-tX-¡mw.- A-hÀ- BÀ-s¡Xn-scbm-tWm- \o-§p-óXv- B hy-Iv-Xn-IÄ- Fñm-hcm-epw- shdp-¡s¸«hcp-am-bn-cn-¡mw.- Fóm-epw- C¯cw- \S]Sn-Isfm-ópw- amÀ-Iv-kn-kw- A\p-hZn-¡p-óXñ.- F´p-sIm-ïv?- Cu- {]hÀ-¯\§fnð- P\§fp-sS ]¦m-fn-¯w- C-ñ- F-ó- H-cp- H-ä-Im-c-Ww- sIm-ïp- X-só.- C-¯-c-¯n-ep-Å- H-t«-sd- {]-hÀ-¯-\-§Ä- sam-¯-¯n-se-Sp-¯mð- B- hÀ-K-§-fp-sS-tbm- hy-h-kv-Yn-Xn-bp-sS-tbm- D-òq-e-\w- F-óm-Wv- AÀ-Xv-Yw- F-ó- hn-izm-k-s¯-bpw- A-Xv- \n-cm-I-cn-¡p-óp.- B-Xy-´n-I-am-bn- C-Xv- _-lp-P-\-§-fp-sS- \n-jv-{In-b-Xz-¯n-\v- h-gn- sX-fn-¡p-óp-;- P-\-§-fp-tS-Xm-b- {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡pw- hn-¹-h-am-bn- A-Xv- hn-I-kn-¡p-ó-Xn-\pw- A-Xv- X-S-Êw- kr-jv-Sn-¡p-óp.- A-´n-a-^-ew- ]-cm-P-b-hp-am-bn-cn-¡pw-'-'.-

hn-¹-h-]-c-am-b- ]-cn-hÀ-¯-\w- ]-c-am-h-[n- c-Iv-X-s¨m-cn-¨nð- Iq-Sm-sX- km-[y-am-¡m-\m-Wv- I-ayq-Wn-kv-äp-ImÀ- C-jv-S-s¸-Sp-ó-Xv.- F-ómð- "-"-`-c-W-hÀ-K-§Ä- H-cn-¡-epw- kz-ta-[-b- A-[n-Im-cw- ssI-sh-Sn-bn-ñ-;- a-dn-¨v,- P-\-ln-X-s¯- [n-¡-cn-¡m-³ F-ñm- hn-[-¯n-epw- {i-an-¡pw...- \n-b-a-cm-ln-Xy-hpw- A-{I-a-§-fpw- {]-tbm-Kn-¨v- P-\-ln-X-s¯- A-«n-a-dn-¡m-\pw- {i-an-¡pw''.- (kn-]n-sF Fw- ]cn-]m-Sn)- Fóv- A\p-`h¯nð-\nóv- I-ayq-Wn-kv-äp-ImÀ- a-\-Ên-em-¡n-bn-«p-ïv- þ- {]-tXy-In-¨pw- ]-e- L-«-§-fn-epw- I-Sp-¯- A-\p-`-h-§Ä- X-só- D-ïm-bn-«p-ïv.- H-cp- sN-In-Snð- A-Sn-¡p-t¼mÄ- a-dp- sN-In-Sv- Im-Wn-¨p-sIm-Sp-¯p-sIm-ïv- Cu- {]-Xn-hn-¹-h- A-{I-a-s¯- t\-cn-Sm-³ I-gn-bn-ñ.- F-ómð- A-\n-hm-cy-am-bpw- kw-`-hn-t¨-¡m-hp-ó,- \n-iv-N-b-ZmÀ-Vy-t¯m-sS-bp-Å,- P-\-Io-b- hn-¹-h- sN-dp-¯p-\nð-¸n-eq-sS- am-{X-ta- Cu- B-{I-a-W-s¯- t\-cn-Sm-\m-Iq.- Cu- {]-{In-b-¡n-S-bnð,- hy-Iv-Xn-IÄ,- {]-tXy-In-¨v- {]-Xn-hn-¹-h- i-Iv-Xn-I-fp-sS- t\-Xm-¡Ä,- D-òq-e-\-s¯- t\-cn-tS-ï-Xm-bn- h-cpw.- F-ómð,- C-Xn-s\- hy-Iv-Xn-K-X-am-b- `o-I-c-{]-hÀ-¯-\-¯n-\v- k-am-\-am-bn- Im-Wm-\m-hn-ñ.- _-lp-P-\- hn-¹-h- ap-tó-ä-¯n-s³d- `m-K-am-bp-ïm-Ip-ó- A-{I-a-hpw- P-\-Io-b- hn-¹-h- ap-tó-ä-sam-ópw- C-ñm-¯- A-h-kv-Y-bnð- am-thm-bn-kv-äp-IÄ- sN-¿p-ó-Xp-t]m-se-bp-Å- hy-Iv-Xn-l-Xy-bpw- `o-I-c-X-bpw- X-½nð- h-en-b- A-´-c-ap-ïv.- B-Zyw- ]-d-ª- tI-knð,- A-Xv- Xo-{h-am-b- hÀ-K-k-a-c-¯nð- A-Wn-tN-cp-ó- h-en-sbm-cp- hn-`m-Kw- P-\-§Ä- DÄ-s¸-Sp-ó- {]-{In-b-bp-sS- `m-K-am-Wv-;- c-ïm-a-t¯-Xn-em-I-s«,- Np-cp-¡w- Nn-e- hy-Iv-Xn-IÄ- am-{X-ta- ]-s¦-Sp-¡p-óp-Å-;- _-lp-P-\-]-¦m-fn-¯w- D-ïm-Ip-ón-ñ.-

hy-Iv-Xn-I-sf- D-òq-e-\w- sN-¿ð- F-ó- am-thm-bn-kv-äp-I-fp-sS- A-S-hv- F-´m-Wv- AÀ-Xv-Y-am-¡p-ó-sX-óv,- {]-tXy-In-¨v- Kn-cn-hÀ-K- {]-tZ-i-§-fnð- Po-hn-¡p-ó-h-sc- kw-_-\v-[n-¨n-S-t¯m-fw- A-Xn-s³d- AÀ-Xv-Y-sa-´m-sW-óv,- Np-h-sS- tNÀ-¡p-ó- hm-¡p-I-fnð- Ir-Xy-am-bn- hn-i-Zo-I-cn-¨n-«p-ïv-:- "-"-C-óv- O-¯o-kv-K-Vnð- B-Zn-hm-kn-I-fp-sS- ZuÀ-`m-Ky-I-c-am-b- km-l-N-cyw- Im-Wm-hp-ó-Xm-Wv-;- A-hn-sS- A-hÀ- A-I-s¸-«n-cn-¡p-ó-Xv- am-thm-bn-kv-äp-I-fp-sS-bpw- kð-h- Pp-Zw- F-ó- kÀ-¡mÀ- ]n-´p-W-bp-Å- km-bp-[- an-en-jy-bp-sS-bpw- A-{I-a-§-fp-sS- Zq-jn-X- h-e-b-¯n-\p-Ån-em-Wv.- H-do-k-bnð- 2008 B-K-kv-Xnð- e-£v-a-Wm-\-µ- k-c-kz-Xn- F-ó- hn-iz-ln-µp- ]-cn-j-Xv- t\-Xm-hn-s\- am-thm-bn-kv-äp-IÄ- sIm-e-s¸-Sp-¯n-b-Xn-s\- Xp-SÀ-óv- _-Pv-dw-K-ZÄ- A-gn-¨p-hn-«- A-{I-a-¯n-s³d- sI-Sp-Xn-bm-sI- A-\p-`-hn-¡p-ó-Xv- B-bn-c-¡-W-¡n-\v- {In-kv-Xym-\n-I-fm-b- Kn-cn-hÀ-K-¡m-cm-Wv.- O-¯o-kv-K-Vv,- QmÀ-J-Wv-Uv,- H-do-k- F-óo- kw-kv-Ym-\-§-fn-se- A-\p-`-h-§Ä- Im-Wn-¡p-ó-Xv- am-thm-bn-kv-äp-I-fp-sS- \nÀ-Zm-£n-Wy-am-b- A-{I-a-hpw- A-Xn-s³d- a-d-hnð- `-c-W-Iq-Sw- A-gn-¨p-hn-Sp-ó- sIm-Sn-b- aÀ-±-\-§-fpw- A-\n-hm-cy-am-bpw- B-{I-a-W- þ- {]-Xym-{I-a-W-§-fp-tS-Xm-b- H-cp- Zq-jn-X- h-e-b-¯n-te-¡v- \-bn-¡p-óp- F-óm-Wv.- C-Xv- ]m-h-s¸-«- Kn-cn-hÀ-K-¡m-cp-sS- Po-hn-X-s¯-bpw- Po-h-t\m-]m-[n-I-sf-bpw- in-Yn-e-am-¡p-óp.- Cu- A-{I-am-k-Iv-X-am-b- Np-äp-]m-Snð- km-bp-[-cm-b- am-thm-bn-kv-äv- kw-L-§Ä-¡v- b-tY-jv-Sw- sIm-Å-bpw- sIm-e-]m-X-I-hpw- ]n-Sn-¨p-]-dn-bp-am-bn- A-gn-ªm-«-¯n-\v- ku-I-cyw- e-`n-¡p-óp-'-'- ({]-tk-³Pn-Xv- t_m-kv,- "C´y³- am-thm-bn-kv-äp-Isfbpw- Ahcp-sS A\p-`m-hn-Isfbpw- ]än').-

C¯cw- AShp-IÄ- hn-¹h {]kv-Ym-\¯n-s³-d ap-tóä¯n-\v- klm-bIcam-hn-sñóv- Ign-ª 40 hÀ-js¯ \Iv-ksseäv- {]kv-Ym-\¯n-s³-d A\p-`h¯nð-\n-óv- ]Ið-t]m-se hy-Iv-Xam-Wv.- Fón-«pw,- ]ïs¯ _qÀ-_³-am-sct¸m-se am-thm-bn-kv-äp-Ifpw- A\p-`h¯nð-\n-óv- Hópw- Xsó ]Tn-¡m³- X¿m-dñ.