ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 03, 2014

പേടിക്കണം

ജയിച്ചാല്‍ രാജ്യവും, മരിച്ചാല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗവുമെന്നു പുളു പറഞ്ഞു വിശ്വാസിപ്പിച്ചു പാര്‍ഥനില്‍ ഉറങ്ങി കിടന്ന സ്വാര്‍ത്ഥതയുടെ മൃഗീയത ഉണര്‍ത്താന്‍ സൌഹൃദത്തിന്റെ എല്ല അര്‍ത്ഥങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ചു ഏഷണികൂട്ടി.....
സ്വജനങ്ങളെ,

സ്നേഹിതരേ,

ഗുരു സ്ഥാനിയരേ,

ബന്ധുക്കളെയൊന്നാകേയും,

സഹോദരങ്ങളെ പോലുള്ളവരെയും,

എന്തിനു സ്വന്തം സഹോദരനെ തന്നെ ചതിയിലൂടെയും,
ഉറങ്ങികിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും, സ്ത്രീകളെയും പുറത്തു കടക്കാന്‍ ഒരു പഴുതുപോലുമില്ലാതേ തീകൊളുത്തിപോലും......

അറപ്പും, ശങ്കയേതുമില്ലാതേ കൊല്ലാനും കൊല്ലിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രാപ്തയുള്ളവനാക്കിയ ഗീത എന്ന ആദ്യത്തെ കുടുംബം കലക്കി ന്യായികരണ സവര്‍ണ ദാര്‍ശനിക പടു വിഡ്ഡിത്വം,

കുഞ്ഞുമനസ്സുകളുലില്‍ ആദ്യം തന്നെ കുത്തികയറ്റണം എന്നു പറഞ്ഞ കോലോത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ നാം പേടിക്കണം!!!